ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ စစ္သင္တန္းေၾကာင့္ ခ်င္းလူငယ္မ်ား နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးေန

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ :

udkyxrOD:qHk:pma7omvdkufygw<f wmcsDvdwfjrdK.bdef:cGefay:aqmifIxdkif:edkif:iHbufcsrf:udkjzuful:oGma7mufygut7ifujrefrmbufcsrf:rSmbdef:cGefay:aqmifp7mrvdkbJoGma7muf
edKif:ygw<fjyDcJwJeSpfupvdk.ay:aqmifae7ygw<fedkifiHjcm:xGufbdef:cGefudkwcgrSrjum:bl:ygbl:aumufrJaumufxdkif:edkifiHuaumuf7rSmygtckuwmcsDvdwfjrdK.uavvHorm:awGu
aumufcHaewmudktxufvljuD:rsm:odapcsifaomtmjzifhwdkifjum:vdkuf7ygw<f

Apr 27, 2011 08:54 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔