ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴဖတ္႓ပီး ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ တင္သၾင္းေတာ့မယ္

တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴဖတ္႓ပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေရနံပိုက္လိုင္း ႎႀစ္ခုကေန မဳကာခင္ ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေတၾ တင္သၾင္းႎိုင္ေတာ့မယ္လုိႛ ႟ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၄ ရက္ ဒီကေနႛ ေဖာ္ဴပလုိက္ပၝတယ္။ အေရႀႚအလယ္ပိုင္းနဲႛ အာဖရိကတုိက္ကေန တ႟ုတ္က ဝယ္ယူမယ့္ ေရနံကို ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမႀာရႀိတဲ့ သိုေလႀာင္ကန္ေတၾကေနတဆင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ဴဖတ္႓ပီး တ႟ုတ္ႎိုင္ငံတၾင္းကို ပိုက္လုိင္းနဲႛ တင္ပိုႛမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-02-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယန္အန္႓မိႂႚရႀိ ေရနံခဵက္စက္႟ံုတခုမႀ ဳကယ္နီတံဆိပ္ဴဖင့္ ဓာတ္ေငၾႚေလႀာင္ကန္ ဴဖစ္ပၝသည္။ တ႟ုတ္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလဵံသည္ ၂၀၂၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ေရနံစိမ္း တန္ခဵိန္ သန္း ၄၅၀ ႎႀင့္ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ကုဗမီတာ ဘီလဵံ ၂၀၀ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ခန္ႚမႀန္း တၾက္ခဵက္ထားသည္။ (Photo: AFP)
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယန္အန္႓မိႂႚရႀိ ေရနံခဵက္စက္႟ံုတခုမႀ ဳကယ္နီတံဆိပ္ဴဖင့္ ဓာတ္ေငၾႚေလႀာင္ကန္ ဴဖစ္ပၝသည္။ တ႟ုတ္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလဵံသည္ ၂၀၂၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ေရနံစိမ္း တန္ခဵိန္ သန္း ၄၅၀ ႎႀင့္ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ကုဗမီတာ ဘီလဵံ ၂၀၀ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ခန္ႚမႀန္း တၾက္ခဵက္ထားသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီနည္းအားဴဖင့္ မလကၠာ ေရလက္ဳကားက တဆင့္ သယ္ယူတာထက္ ခရီး အမဵား႒ကီးကဵံႂႚသၾား႓ပီး တႎႀစ္ကို ေရနံစိမ္းတန္ခဵိန္ ၁၂ သန္း တင္ပိုႛႎိုင္မယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ တ႟ုတ္ရဲ့ ဴပည္ပ ေရနံတင္သၾင္းမႁ ပမာဏရဲ့ ၆ ရာခုိင္ႎႁန္း ဒၝမႀမဟုတ္ တ႟ုတ္က ဆူဒန္ႎုိင္ငံကေန ႎႀစ္စဥ္ ဝယ္ယူေနတဲ့ ေရနံပမာဏ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒုတိယပိုက္လုိင္းကေတာ့ ႎႀစ္စဥ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံ ဝယ္ယူ တင္သၾင္းမဲ့ ပိုက္လုိင္းဴဖစ္႓ပီး လာမယ့္ ၂ ႎႀစ္အတၾင္း စတင္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီပိုက္လိုင္း ၂ ခုစလံုးကို ရခုိင္ဴပည္နယ္ ေကဵာက္ဴဖႃဆိပ္ကမ္းကတဆင့္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ေ႟ၿလီ႓မိႂႚ အထိ ဴမန္မာႎုိင္ငံအထက္ပိုင္းကို ဴဖတ္႓ပီး ေဖာက္လုပ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တ႟ုတ္နယ္စပ္ကမႀ တဆင့္ ယူနန္ဴပည္နယ္႓မိႂႚေတာ္ ကူမင္းနဲႛ တဴခား႓မိႂႚ႒ကီးေတၾကို ထပ္ဆင့္ တင္ပိုႛမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီ ပိုက္လုိင္းေတၾကတဆင့္ တင္ပိုႛမယ့္ ေရနံစိမ္းေတၾကို သန္ႛစင္ဖုိႛအတၾက္ ေလာေလာဆယ္ ကူမင္း႓မိႂႚမႀာ တေနႛ ကို ေရနံစည္ပီပၝ ၂ သိန္း သန္ႛစင္ႎိုင္မယ့္စက္႟ံု တည္ေဆာက္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကတဆင့္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံကို ေရနံနဲႛ ဓာတ္ေငၾႚ တင္ပိုႛမဲ့ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေ႟ၿ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ တာဝန္ခံ ကိုဝင္းေအာင္က အခုလုိ ေဝဖန္ေဴပာဆုိပၝတယ္။

“ဒီတ႟ုတ္အစိုးရကို နအဖ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ တစံုတခုအထိ အေပးအယူ လုပ္ခဲ့သလို ဴဖစ္တာမဵိႂးေပၝ့ေနာ္။ တကယ့္တကယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘိုးဘၾားအစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့တဲ့ သယံဇာတ အရင္းအဴမစ္ေတၾဟာ ေဒသခံ ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထုအတၾက္၊ အထူးသဴဖင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ ရခိုင္ ဴပည္သူလူထုေတၾအတၾက္ အကဵိႂးရႀိသင့္တာေပၝ့ေနာ္။ ဒၝေပမဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုဟာ ဒီေရနံ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေတၾ၊ လုပ္ကၾက္ေတၾကို ေရာင္းခဵလာခဲ့တာလည္း ႎႀစ္ေပၝင္း ၂၀ ေကဵာ္သၾား႓ပီေပၝ့ေနာ္။ ေလာေလာဆယ္ ေဒသခံ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ကဵန္းမာေရးေတၾ၊ ပညာေရးေတၾ၊ အဲဒၝမဵိႂးေတၾမႀာ သံုးရတာ မေတၾႚရတဲ့အဴပင္ အဲဒီကရတဲ့ ပိုက္ဆံေတၾနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ စစ္တပ္အင္အား တိုးခဵဲႚ႓ပီးေတာ့ ေဒသခံေတၾအေပၞမႀာ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့မႀ ႎႀိပ္စက္တာမဵိႂးေတၾပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတၾႚခဲ့ရတာေပၝ့ေနာ္။”

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ တ႟ုတ္ကို သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ေရာင္းခဵမႁ တခုတည္းကေန လာမယ့္ ႎႀစ္ေပၝင္း ၃၀ အတၾင္း အေမရိကန္ေဒၞလာ ၂၉ ဘီလီယံ ရရႀိမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔