အေမရိကန္ကူညီလ႖င္ တုိင္းရင္းသားအဖဲၾႚမဵားကုိ ေခဵမႁန္းႎုိင္ေဳကာင္း ဴမန္မာတုိင္းမႀႃးေဴပာဳကား

ဴမန္မာစစ္တပ္ ႒တိဂံတုိင္း တုိင္းမႀႃး ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး မင္းေအာင္လႁိင္က၊ အေမရိကန္ကသာ ကူညီလ႖င္၊ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖဲၾႚ ဝသပ အပၝအဝင္ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ၊ အလဵင္အဴမန္ ေခဵမႁန္းပစ္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့၊ ႒တိဂံတုိင္း တပ္တၾင္းအရာရႀိမဵား အစည္းအေဝးမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ေဳကာင္း ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစဥ္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚမဵားတၾင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးတပ္ (UWSA) ၂၀၀၉ ဧ႓ပီ ၁၇ရက္ ဝဴပည္နယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးေနႛ ႎႀစ္ ၂၀ဴပည့္အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေရးဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of UWSA)
စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚမဵားတၾင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးတပ္ (UWSA) ၂၀၀၉ ဧ႓ပီ ၁၇ရက္ ဝဴပည္နယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးေနႛ ႎႀစ္ ၂၀ဴပည့္အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေရးဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of UWSA)
(Photo: Courtesy of UWSA)

ဒီအစည္းအေဝးမႀာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး မင္းေအာင္လႁိင္က ေဴပာဳကားရာမႀာ ဝသပ က တ႟ုတ္ဴပည္ကုိ ေကဵာေပးထားတယ္ဆုိ႓ပီး၊ ဘယ္သူစကားမႀ နားေထာင္စရာ မလုိဘူးလုိႛ ထင္ေနေဳကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝၝး လုပ္တဲ့ ကိစၤမႀာ ဝ ေတၾ ပၝေနတယ္ဆုိတာ၊ တကမႝာလုံးက သိထားေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္အေမရိကန္ကလည္း သူတုိႛကုိ အလုိရႀိေနေဳကာင္း၊ အေမရိကန္ကသာ ကူညီခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့၊ ဝ၊ ကခဵင္၊ စတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ အလဵင္အဴမန္ ေခဵမႁန္းပစ္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ တ႟ုတ္အစုိးရအေနနဲႛ ဒီတုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္ အဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ ဴခံစည္း႟ုိးအဴဖစ္ အသံုးဴပႂေနေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ႎုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ေစတနာမႀန္ကုိ နားလည္လာ႓ပီး၊ ဥပေဒေဘာင္အတၾင္း ဝင္ေရာက္လာေစရန္သာ ႎုိင္ငံေတာ္ အ႒ကီးအကဲမဵားက အႎုနည္းနဲႛ စည္း႟ုံးသိမ္းသၾင္းေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး မင္းေအာင္လႁိင္က ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔