အဓမၳခိုင္းေစမႁ ပညာေပးလုပ္ငန္း ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ လႁပ္ရႀား

ILO ကမၲာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႛနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရတိုႛအဳကား သေဘာတူထားတဲ့ နားလည္မႁ စာခ႗န္လၿာကို ဴမန္မာဘာသာ ဴပန္ဆုိ႓ပီး ရခိုင္ဴပည္နယ္က ႓မိႂႛနယ္ ၇ ခုမႀာ တက္႐ကၾလႁပ္ရႀားသူေတၾက ေဖေဖာ္ဝၝရီ တလလံုး နီးပၝး ဴဖန္ႛေဝခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2010-02-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေတာင္ကုတ္၊ သံတၾဲ၊ ဂၾ၊ ရမ္းဴဗဲ၊ ဴမန္ေအာင္၊ ေကဵာက္ဴဖႃ၊ စစ္ေတၾ စတဲ့ ႓မိႂႛ ၇ ႓မိႂႛက လူထုဳကားမႀာ ေစာင္ေရ သံုးေထာင္ေကဵာ္ ဴဖန္ႛေဝခဲ့႓ပီး လူထုဳကားမႀာ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလို ဴဖန္ႛေဝရတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ စည္းရံုးေရး ေကာ္မီတီ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးသိန္းလိႁင္က အာအက္္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသိန္းလိႁင္။  ။“ဌာေန ကိုယ္စားလႀယ္ဴဖစ္တဲ့ Mr. Steve Marshall ဆီကေန႓ပီးေတာ့ ရခုိင္ဴပည္နယ္စည္းရဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ ကဵေနာ္တုိႛ သၾားယူတယ္။ တ႓မိႂႛနယ္ကို အနည္းဆံုး ငၝးရာေလာက္ရႀိတယ္။ သံုးေထာင္ေကဵာ္ ဴဖန္ႛတယ္။ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကေတာ့ အဓမၳလုပ္အားေပး ေစခုိင္းမႁ ပေပဵာက္ေရးနဲႛ လၾတ္လပ္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ ေပၞေပၝက္ေရး ဆုိ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ ဴဖန္ႛတယ္။ ဴဖန္ႛ႓ပီးေတာ့ ေဆၾးေႎၾးတယ္ေပၝ့။ ေနာက္တခုက မေနႛက ၂၆ ရက္ေနႛဟာ နအဖနဲႛ ILO ရဲႛ ထပ္ဆင့္နားလည္မႁ စာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ထုိးတဲ့ သံုးႎႀစ္ေဴမာက္ သက္တမ္းတုိးတဲ့ေနႛ ဴဖစ္ေနတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္မုိႛ အဲဒီလႁပ္ရႀားမႁကို မေနႛကပဲ အဆံုးသတ္လုိက္တယ္ခင္ဗဵ”

ဴဖန္ႛေဝခဲ့တဲ့စာမႀာ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁရဲႛ အဓိပၯၝယ္ကို ေဖာ္ဴပထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁေတၾ ရႀိလာရင္ ILO ကမၲာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႛကို တိုင္ဳကားႎိုင္႓ပီး တိုင္တန္းတဲ့အတၾက္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾ အေနနဲႛ အေရးယူမႀာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခဵက္ကို သေဘာတူညီခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛက ေစဵးထဲမႀာ စာရၾက္ေတၾ ဴဖန္ႛေဝ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္တခဵိႂႛက အဲဒီစာေတၾ လိုက္သိမ္းတယ္လိုႛ ဦးသိန္းလိႁင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသိန္းလိႁင္။    ။“ဴဖန္ႛတဲ့အခၝမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္ကေတာ့ ေစာင့္ဳကည့္မႁေတၾ ရႀိတယ္။ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၆ ရက္ေနႛက ေတာင္ကုတ္ေစဵးထဲမႀာ ဴဖန္ႛ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမႀာ လက္ခံတဲ့သူေတၾဆီက လာ႓ပီးသိမ္းတာ ရႀိတယ္ေပၝ့၊ ရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾကေန ႓ပီးေတာ့။ ဒီ လက္ရႀိ အစိုးရနဲႛ ILO နဲႛ သေဘာတူညီခဵက္ကို တရားဝင္ ဘာသာဴပန္ဆုိထားတဲ့ စာရၾက္စာတမ္းဴဖစ္တယ္။ ေကာ္ပီေတၾ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗဵားတုိႛလည္း ဒၝ သိသင့္တယ္ ဆုိ႓ပီးေတာ့ သူတုိႛကိုလည္း ေပးတာပဲ။ ဒၝေပမယ့္ ေစာေစာက ေဴပာသလုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့ အသၾင္မဵႂိး ေဆာင္တာေပၝ့ဗဵာ။ ကဵေနာ္တုိႛ အဖၾဲႛဝင္ေတၾ ဴပန္ထၾက္သၾားတာနဲႛ သူတုိႛ ဒီ လက္ခံတဲ့သူေတၾဆီက လိုက္သိမ္းတဲ့ သေဘာမဵႂိးေပၝ့”

လက္ရႀိကာလအထိ ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞေန႓ပီး ဒီကိစၤေတၾကို လိုက္လံ ကူညီေပးသူေတၾ အေရးယူခံထားရတာေတၾ ရႀိေနေသးတယ္လိုႛလည္း သူက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္-စည္း အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးသိန္းလိႁင္နဲႛ အာအက္ဖ္ေအ ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေကဵာ္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔