စက္တဘႆာ႓ဖိႂခၾဲမႁအတၾင္း အစိုးရေဴပာတာထက္ ေသဆံုးသူ ၃ ဆမဵား၊ ပင္နဲရိုး ေဖာ္ထုတ္႓ပီ

2007-12-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

insein_jail_pinheiro_200px.jpg
ပံုမႀာ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႛက ကုလ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲရုိး အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း အကဵဥ္းသားမဵားကုိ ေက႗းေးမၾးေသာ အစားအစာကုိ ဳကည့္ရႁေနပုံဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက ေခဵမႁန္း႓ဖိႂခၾဲခဲ့ရာမႀာ ေသဆံုးသူ အနည္းဆံုး ၃၂ ေယာက္ရႀိခဲ့တယ္လိုႚ ေသာဳကာေနႚက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ရဲႚ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ ဒီအေရအတၾက္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက တရားဝင္ေဴပာဆိုထားတဲ့ ေသဆံုးသူ အေရအတၾက္ထက္ ၃ ဆ မဵားေနပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေနႚမႀာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို တင္သၾင္းမယ့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲရိုးရဲႚ အစီရင္ခံစာမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾဦးေဆာင္တဲ့ လူထုဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ေခဵမႁန္းရာမႀာ စစ္အစိုးရဟာ အင္အားကို တရားလၾန္သံုးစၾဲခဲ့႓ပီး ႎိုင္ငံတကာဥပေဒရဲႚ အေဴခခံ စည္းမဵဥ္းေတၾကို ေဖၝက္ဖဵက္ခဲ့ေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။ တရားလၾန္အင္အားသံုး ႓ဖိႂခၾဲမႁေဳကာင့္ ေသဆံုးသူအနည္းဆံုး ၃၁ ဦးရႀိ႓ပီး လူ ၄၀၀၀ ေလာက္အဖမ္းခံရတဲ့အဴပင္ အခုထိ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူေပၝင္း ၁၀၀၀ ေလာက္ရႀိတယ္လိုႚ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း အ႒ကီးမားဆံုးဴဖစ္တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တဘႆာလ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ေသဆံုးသူနဲႚ ဖမ္းဆီးခံရသူ အေရအတၾက္ကို စံုစမ္းဖိုႛအတၾက္ မစၤတာပင္နဲရိုးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႎိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေနႚကေန ၁၅ ရက္ေနႚ အထိ သၾားေရာက္ခဲ့တာပၝ။ အခုသူႚရဲႚ စာမဵက္ႎႀာ ၇၇ မဵက္ႎႀာပၝ အစီရင္ခံစာဟာ စက္တဘႆာအေရးအခင္းနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး အခုထိ အဴပည့္စံုဆံုးလိုႚ ရိုက္တာ သတင္းက ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ မီဒီယာေတၾက ေသဆံုးသူ ၁၀ ေယာက္လိုႚ ဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရဟာ ေသဆံုးသူ ၁၅ေယာက္ရႀိတယ္လိုႚ မစၤတာ ပင္နဲရိုးကို အတည္ဴပႂေဴပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ၁၆ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ သက္ေသ သာဓကေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝအဴပင္ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ ပေယာဂေဳကာင့္ ေပဵာက္ဆံုးေနသူ အနည္းဆံုး ၇၄ ေယာက္ရႀိ႓ပီး သူတိုႚဘယ္ေရာက္သၾားဳကတယ္ဆိုတာ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႚ မေဴပာႎိုင္ဳက ဒၝမႀမဟုတ္ မေဴပာခဵင္ဳကဘူးလိုႚ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက လူ ၂၉၂၇ ေယာက္ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ လူ ၄၀၀၀ အထိအဖမ္းခံခဲ့ရ႓ပီး အခု အစီရင္ခံ စာေရးသားေနခဵိန္အထိ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူေပၝင္း ၅၀၀ နဲႚ ၁၀၀၀ ဳကားရႀိတယ္လိုႚလည္း ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီအထဲမႀာ ၁၀၆ ေယာက္က အမဵိႂးသမီးေတၾဴဖစ္႓ပီး သီလရႀင္ ၆ ပၝး ပၝဝင္တယ္လိုႚ အစီရင္ခံစာကဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾဟာ ဆႎၬဴပရာမႀာပၝဝင္သူလိုႚ မသကႆာသူေတၾကို ညအခဵိန္ အိမ္ေတၾကို၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးေနဆဲဴဖစ္႓ပီး သူတိုႚရဲႚမိသားစုဝင္ေတၾ၊ မိတ္ေဆၾေတၾ၊ ပုန္းေအာင္းေနရတဲ့ ဆႎၬဴပသူေတၾကို လက္ခံထားသူေတၾကိုပၝ ေခၞယူထိန္းသိမ္းထားတာေတၾ ဴပႂလုပ္ေနတယ္လိုႚ မစၤတာပင္နဲရိုးက ဆိုပၝတယ္။ ဒၝဟာ ပုန္းေအာင္းေနသူေတၾ ထၾက္လာေအာင္ ဓၝးစာခံဴပန္ေပးဆၾဲတဲ့ သေဘာပဲဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာဥပေဒရဲႚ အေဴခခံ စည္းမဵဥ္းေတၾကို ခဵိႂးေဖၝက္တာပၝပဲလိုႚ မစၤတာပင္နဲရိုး က ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔