တရုတ္ေရနံကုမၯဏီ စမ္းသပ္္မႁေဳကာင့္ စိုက္ပဵိႂး႓ပီးယာခင္းေတၾ ပဵက္စီး

မေကၾးတိုင္း မင္းဘူးနဲႛ စကု႓မိႂႛနယ္ေတၾက တပင္ရၾာ၊ ကဒီးရၾာ၊ ဓၝးမႎုိင္၊ ဆင္ေခၝင္းနဲႛ ဇီးတလိႁင္း စတဲ့ ေကဵးရၾာေတၾမႀာ အစိုးရနဲႛ ဖက္စပ္႓ပီး ေရနံရႀာေဖၾေနတဲ့ MPRL ဆိုတဲ့ တရုတ္ ေရနံကုမၯဏီဟာ ေဒသခံ ယာပိုင္ရႀင္ေတၾကို ခၾင့္မေတာင္းပဲ စိုက္ပဵိႂး႓ပီး ယာခင္းေတၾမႀာ ဝင္ေရာက္႓ပီး ေရနံ ရႀာေဖၾေနတာေဳကာင့္ စိုက္႓ပီးသားပဲခင္းေတၾ ပဵက္စီးေနရတယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအက စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2010-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚ တူးေဖာ္႓ပီး တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္သိုႛ ပိုႛေဆာင္မည့္ ဓာတ္ေငၾႚပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ဴခင္းကို အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တိုင္းရင္းသားမဵား ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚ တူးေဖာ္႓ပီး တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္သိုႛ ပိုႛေဆာင္မည့္ ဓာတ္ေငၾႚပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ဴခင္းကို အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တိုင္းရင္းသားမဵား ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခုလို လုပ္ကိုင္ေနတာေဳကာင့္ သူတိုႛရဲႛ ရိတ္သိမ္းခဵိန္နီးတဲ့ ပဲခင္းေတၾ ပဵက္စီးရေဳကာင္းကို ေဒသခံတဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒသခံတဦး။    ။“ေရနံရႀာေဖၾေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လုိက္ရႀာတဲ့အခၝမႀာ ဒုတိယအဆင့္ အေနနႛဲ အဲဒီ ကုမၯဏီကေန႓ပီး လဵာထားတဲ့ ေနရာမဵားမႀာ စက္ယႎၨရားေတၾနဲႛ လၾန္ေဖာက္တယ္။ ေပ ရႀစ္ဆယ္ ကိုးဆယ္ တူး႓ပီးကာမႀ ခၾဲဖိုႛ မိုင္းေတၾဘာေတၾ ဴမႂပ္တာေတၾ လုပ္ေနပၝတယ္။ လယ္ကၾင္းယာကၾင္းေတၾမႀာက လက္ရႀိ အေဴခအေနမႀာ ကုလားပဲေတၾ စိုက္ထားတယ္ဗဵ။ အဲဒီလို စိုက္ထားတဲ့အခၝကဵေတာ့ ကုလားပဲခင္းေတၾထဲကို သူတိုႛက စက္ယႎၨရားေတၾ၊ ကားေတၾ၊ လူေတၾနဲႛ အဲလို လုပ္တဲ့အခၝမႀာ ကုလားပဲခင္းေတၾထဲ သူတိုႛ ဝင္ေရာက္တူးတဲ့ ေနရာမဵိႂးေတၾမႀာ တေနရာမႀာ တူးမယ္ဆိုရင္ ေပ ၂၀၊ ၃၀ မႀာရႀိတဲ့ ရင့္မႀည့္ေနတဲ့ ကုလားပဲေတၾဟာ ပဵက္စီးသၾားတဲ့အတၾက္ တေနရာ တေနရာကို တင္း သံုးေလး ဆယ္ေလာက္ ပဵက္စီးေနတာကို ေတၾႛရပၝတယ္ဗဵာ”

ယာခင္းပိုင္ရႀင္ေတၾကို အသိမေပး အေဳကာင္းမဳကား၊ ေလဵာ္ေဳကး နစ္နာေဳကး ေပးတာလည္း မရႀိပဲ အခုလို လုပ္ေနတဲ့အတၾက္ ေရနံရႀာေဖၾမယ့္ ေနရာအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခံထားရတဲ့ ယာခင္းပိုင္ရႀင္ေတၾဟာ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္ႛေနဳကေဳကာင္းကို ေစာေစာက စကု႓မိႂႛနယ္က ေတာင္သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံတဦး။    ။“ကိုယ့္သေဘာနဲႛကိုယ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေနတာကေတာ့ အေတာ္ပဲ မေကာင္းပၝဘူး။ ေဒသခံ ဴပည္သူေတၾ အင္မတန္ကို စိုးရိမ္ေနပၝတယ္။ အဲဒီ ကဒီးမႀာရႀိတဲ့ ကၾင္းအမႀတ္ ၁၁၉၃ တိုႛ၊ ၁၁၉၄ တိုႛထဲမႀာ အခုလို သူတိုႛ ေဆာင္ရၾက္လုပ္ကိုင္ေနတာကို ဳကားသိရတဲ့ တဴခား သတ္မႀတ္ဴခင္းခံထားရတဲ့၊ ငုတ္တိုင္ေတၾ စိုက္ဴခင္းခံထားရတဲ့ လယ္ရႀင္ယာရႀင္ေတၾကေတာ့ အလၾန္ကို စိုးရိမ္ေနတာ၊၊ ဘာမႀလည္း ေလဵာ္ေဳကးေပးဴခင္း၊ လယ္ရႀင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကို အသိေပးဴခင္း၊ ညိၟႎိႁင္းဴခင္း မရႀိဘဲနဲႛ လုပ္ေနတာဗဵ၊၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ေတၾ ခၾင့္ဴပႂခဵက္နဲႛ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေတာ္ သယံဇာတေတၾကို ထုတ္ယူ သံုးစၾဲတဲ့အခၝမႀာ ေဒသခံဴပည္သူေတၾ အကဵိႂးစီးပၾားကို မထိခိုက္ဖိုႛ အေလးထားဖိုႛ လိုပၝတယ္။ အခုဟာက ဒီ အခဵက္ေတၾကို ပစ္႓ပီးေတာ့ ကိုယ့္သေဘာနဲႛကိုယ္ လုပ္တယ္ဆိုတာက စည္းမဲ့ကမ္းမဲ ႎုိင္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္”

အခုလို ကုလားပဲခင္းေတၾ ပဵက္စီးသၾားတဲ့အတၾက္ ေဒသခံေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ကုမၯဏီကို ေလဵာ္ေဳကး ေတာင္းထားတာမရရင္ အထက္အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ကို ဆက္လက္ တိုင္ဳကားသၾားဖိုႛ စီစဥ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔