လၾတ္ေဴမာက္ေရး စာတမ္းပၝ ေငၾစကၠႃေတၾ မႎၨေလး႓မိႂႛမႀာ ဴဖန္ႛေဝ

၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ရဲႛ ေနာက္ဆံုးည၊ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ရဲႛ ပထမဆံုးေနႛကို ကူးေဴပာင္းတဲ့အခဵိန္ မႎၨေလး႓မိႂႛက လူငယ္ေတၾ ႓မိႂႛအႎႀံႛ ေလ႖ာက္လည္႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္သစ္ကို ႎႁတ္ခၾန္းဆက္ေနဳကတဲ့အခဵိန္မႀာ အခုလက္ရႀိ သံုးစၾဲေနဳကတဲ့ ၅ ကဵပ္တန္ကေန ၂၀၀ တန္အထိ ေငၾစကၠႃေတၾေပၞမႀာ FREE 2010 ဆိုတဲ့ စာတမ္းကို တံဆိပ္တုံးနဲႛ ရိုက္ႎႀိပ္႓ပီးေတာ့ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ တိုက္ဖဵက္ေရး အင္အားစုအဖၾဲႛက ဴဖန္ႛေဝခဲ့ပၝတယ္။
2010-01-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပခၝနီး အခဵိန္ကလည္း ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ ဤကဲ့သိုႛ ဳကက္ေဴခခတ္ထားသည့္ ေငၾစကၠႃမဵားဴဖင့္ ဴပည္သူလူထုကို လံႁႛေဆာ္ တိုက္တၾန္းမႁမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (Image: RFA)
အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပခၝနီး အခဵိန္ကလည္း ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ ဤကဲ့သိုႛ ဳကက္ေဴခခတ္ထားသည့္ ေငၾစကၠႃမဵားဴဖင့္ ဴပည္သူလူထုကို လံႁႛေဆာ္ တိုက္တၾန္းမႁမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (Image: RFA)
(Image: RFA)

အဲဒီလုိ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဴဖစ္နဲႛ ဴဖန္ႛေဝတယ္ဆိုတာ သိရတဲ့အတၾက္ အာအက္ဖ္ေအက လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တဦးကို ဆက္သၾယ္႓ပီး ဘယ္လုိေနရာေတၾမႀာ ဘယ္လုိ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဳကတယ္ဆုိတာ ေမးဳကည့္ခ့ဲပၝတယ္။

လူငယ္တဦး။    ။“အဲ့ဒီလို ပိုက္ဆံေတၾေပၞမႀာ ‘ဖရီး၊ ၂၀၁၀’ ကို မႀင္နဲႛရိုက္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛက ဴဖန္ႛတာပၝ။ တ႓မိႂႛလံုး လိုက္ဳကဲတာပၝခင္ဗဵ။ မေနႛတုန္းကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛက ကဵံႂးေဘးတေလ႖ာက္မႀာေတာ့ လံုဴခံႂေရးေတၾ တအား ထူထပ္ေနတဲ့ အတၾက္ ကဵေနာ္တိုႛ အဲ့ဒီကို မလုပ္ခဲ့ပၝဘူး။ ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္ခဲ့တာေတာ့ ကဵံႂးရဲႛအေနာက္ကေပၝ့။ ေတာင္ဖက္လမ္းေပၝ့ေနာ္၊ ၂၇ လမ္း၊ ၂၈ လမ္း၊ ၇၃ လမ္း၊ ၆၈ လမ္းမႀာလုပ္တယ္၊ ၃၅ လမ္းမႀာ လုပ္တယ္။ ၈၆ လမ္းကေန ၈၉ လမ္း ဘက္ေတၾမႀာလည္း ကဵေနာ္တုိႛ လုပ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူထုက ကဵေနာ္တုိႛ ပိုက္ဆံဳကဲေတာ့ New Year အေပဵာ္ဳကဲတာပဲဆုိ႓ပီး တရုန္းရုန္းနဲႛ အကုန္ဝုိင္းေကာက္ဳကတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛက ဴပည္သူလူထုကို ႎိႁးဆၾေပးတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ေပၝ့။ ၂၀၁၀ မႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾ လုပ္ေတာ့္မယ္ဆုိ႓ပီး စစ္အစိုးရက ေလသံပစ္ေနတယ္။ သူတိုႛက အဲ့လိုသာ ေလသံပစ္ေနတယ္၊ ဖမ္းထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကိုေတာ့ လၿတ္မေပးေသးဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ အဖမ္းဆီးခံ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾကို ခဵက္ဴခင္းလၿတ္ေပးဖိုႛ ကဵေနာ္တိုႛက ေတာင္းဆိုတဲ့အေနနဲႛ ‘ဖရီး’ ဆိုတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို လုပ္ရဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္”

သူတိုႛအဖၾဲႛက လႁပ္ရႀားသလိုမဵိႂး တုိင္းဴပည္ေနရာအႎႀံႛမႀာ လႁပ္ရႀားဳကမယ္ဆိုရင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးတရပ္ အထိေအာင္ တက္လႀမ္းႎုိင္ဖၾယ္ရာ ရႀိတယ္လုိႛလည္း ခုနက လူငယ္ကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

လူငယ္။    ။“ဗမာဴပည္မႀာရႀိတဲ့ တႎိုင္ငံလံုး လူငယ္လူ႒ကီးေတၾေပၝ့ေနာ္ ကိုယ္ႎိုင္သေလာက္ေလးေပၝ့။ အဲ့ဒီ ‘F.R.E.E’  ဒၝမႀာ မဟုတ္ရင္ ဴမန္မာလို ဆိုရင္ေတာ့ ‘လၿတ္’ ေပၝ့။ အဲဒီ စကားလံုးေလးေတၾကို ေဘာလ္ပင္နဲႛဴဖစ္ဴဖစ္၊ ေဆာ့ပင္နဲႛဴဖစ္ဴဖစ္၊ မႁတ္ေဆးနဲႛဴဖစ္ဴဖစ္၊ သေဘႆာေဆးနဲႛဴဖစ္ဴဖစ္ နံရံေတၾ ပိုက္ဆံေတၾေပၞမႀာ အဲ့လိုမဵိႂး ေရးသား ဴဖန္ႛေဝေပးရင္ ပိုေကာင္းမယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္ခင္ဗဵ။ ေနရာတိုင္းမႀာ FREE၊ ဟိုမႀာဳကည့္လည္း FREE၊ ဒီမႀာဳကည့္လည္း FREE ဆိုရင္ေတာ့ FREE၊ FREE၊ FREE နဲႛ ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ အတိုင္းအတာတခုအထိေတာ့ ေအာင္ဴမင္တဲ့ သေဘာေပၝ့၊ ကဵေနာ္တိုႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ တခု ဴဖစ္သၾားႎိုင္တာေပၝ့ေနာ္”

လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ တိုက္ဖဵက္ေရးအင္အားစု အဖၾဲႛက လူငယ္တဦး ေဴပာသၾားတာပၝ။ သူတိုႛအဖၾဲႛဟာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းအ႓ပီး သံဃာေတၾ၊ ႎုိင္ငံေရးတက္႐ကၾသူ လူငယ္ေတၾနဲႛ အထက္ဴမန္မာဴပည္ကို အေဴခခံကာ ဖၾဲႛစည္းထားတာဴဖစ္႓ပီး အခၝ အားေလဵာ္စၾာ ဴပည္သူလူထုကို ႎုိင္ငံေရးအသိေပးတဲ့ ႎိႁးေဆာ္စာေတၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဓာတ္ပံုေတၾ ဴဖန္ႛေဝတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔