ေဒဝူး ကုမၯဏီ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လက္နက္စက္ရုံတည္ေဆာက္ေပးမႁ ဴပစ္ဒဏ္ ရက္ေရၿႚဆုိင္း

2007-11-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Daewoo_demo_200.jpg
ေဒဝူးကုမၯဏီ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ခၾာသၾားရန္ ဘန္ေကာက္႓မိႂႚရႀိ ေတာင္ကိုရီးယား သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဧ႓ပီ ၁၈ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆို ေနသူမဵား။ ေဒဝူးကုမၯဏီသည္ ေ႟ၿ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းတၾင္လည္း ပၝဝင္ လုပ္ကိုင္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပည္႓မိႂႚနားမႀာ လက္နက္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ေပးခ့ဲတယ္ဆိုတဲ့ စစ္ေဆးေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾအရ ေတာင္ကိုရီယားႎိုင္ငံ ေဒဝူးကုမၯဏီက တာဝန္ရႀိသူေတၾကို ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ဖိုႚ မူလက ႎို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ အဂႆၝေနႚကို ရက္သတ္မႀတ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ လာမယ့္ဳကာသာပေတးေနႚကို ရက္ေရၿႚဆိုင္းလိုက္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒီလိုရက္ေရၿႚေဴပာင္းလုိက္ေဳကာင္း ဆိုးလ္႓မိႂႚ ဗဟိုတရားရုံးခဵႂပ္က အဂႆၝေနႚမနက္ ၁၀ နာရီေကဵာ္မႀာ ေဳကညာခဲ့တာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအမႁမႀာ အဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံရမယ့္သူ ၁၄ ဦးရႀိ႓ပီး ေဒဝူးကုမၯဏီဥကၠဌ မစၤတာ ယီထယ္ရုံး အပၝဝင္ ကုမၯဏီထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္ ၁၂ ဦးနဲႚ ကဵန္ ၂ ဦးကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္မႁထမ္းေဟာင္းေတၾလိုႚသိရပၝတယ္။

အဆိုပၝ ၁၄ ဦးစလုံးဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံမႀာ တည္ဆဲဥပေဒတခုဴဖစ္တဲ့ ဴပည္ပရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုခဵႂိးေဖၝက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ လက္နက္စက္ရုံ သၾားေရာက္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္အရ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ အကုန္ပိုင္းမႀာ တရားစၾဲဆိုခံထားရတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို တရားစၾဲဆိုထားခဵက္အရ အဴပစ္ရႀိသူေတၾကို အဴမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္ထိ ခဵမႀတ္ႎိုင္မႀာဴဖစ္ေပမယ့္ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ အမဵႂိးသား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖၾဲႚကေတာ့ အဆုိပၝပုဂၢိႂလ္ ၁၄ ဦးကို အလၾန္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ခၾဲအထိသာ ခဵမႀတ္သင့္ေဳကာင္း ဗဟိုတရားရုံးခဵႂပ္ကို အဳကံဴပႂထားတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္ ။ ဒၝေပမယ့္လည္း ေဒ၀ူးကုမၯဏီဥကၠဌနဲႚ အမႁတၾဲမႀာပၝ၀င္သူအားလုံးက သူတိုႚအေပၞကို ခဵမႀတ္မယ့္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾကို ဒီထက္ပို႓ပီးေလ႖ာ့ေပၝ့ေပးဖိုႚ ႓ပီးခဲ့တဲ့တရားခၾင္ေတၾမႀာ ေလ႖ာက္လႀဲခဲ့ဳကေဳကာင္း အဲဒီတရားခၾင္တုိင္းကို ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ ေလ့လာခၾင့္ရတဲ့ အဲန္အယ္လ္ဒီ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ) ကိုရီးယားဌာနခၾဲက ကိုေဇာ္မိုးေအာင္က အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုေဇာ္မိုးေအာင္။ ။ "သူတုိႚရဲႚရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဆုိင္ရာ ဥပေဒခဵႂိးေဖၝက္ရင္ အမဵားဆံုးအဴပစ္ဒဏ္ ေပးတာ၅ႎႀစ္ပဲေလ၊ သူတုိႚရဲႚဥပေဒခဵႂိးေဖၝက္မႁ စစ္ေဆးတဲ့အခၝဳကေတာ့ သူတုိႚဖက္ကေရႀႚေနေတၾကလည္း ဴပည္ပရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိခဵႂိးေဖာက္တာ မႀန္တယ္ဆုိတဲ့အေဳကာင္း ႓ပီးေတာ့ သူတုိႚကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လက္နက္စက္ရံုတည္ေဆာက္ေပးတယ္ဆုိတာ မႀန္ကန္တဲ့အေဳကာင္း စစ္လက္နက္ဆုိင္ရာ ပညာမဵားသင္းဳကားေပးတယ္ဆုိတာ မႀန္ကန္တယ္ဆုိတဲ့အေဳကာင္း သူတုိႚဝန္ခံ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမႀာ တရားစီရင္တဲ့အခၝ လူအခၾင့္အေရးစာနာတဲ့အေနနဲႚ သူတုိႚကုိနားလည္ခၾင့္လၿတ္ေပးဖုိႚ ေပၝ့ေပၝ့ေလဵာ့ေလဵာ့ ဴပစ္ဒဏ္မဵားေပးဖုိႚအတၾက္ သူတိုႚေရႀႚေနေတၾကလည္း ေမတၨာရပ္ခံသလုိ ေဒဝူးအင္တာေနရႀင္နယ္ ဥကၺဌ ကလည္း မဵက္ရည္ကဵ႓ပီး ေမတၨာရပ္ခံတာေတၾ ကဵေနာ္ေတၾႚရတယ္။"

ၲေဒဝူးကုမၯဏီရဲႚ စက္အလုံးေပၝင္း ၁၃၀ ေကဵာ္နဲႚ တပ္ဆင္ေဆာက္လုပ္ေပးထားတဲ့ ဴပည္႓မိႂႚနားက လက္နက္စက္ရုံဟာ ၉၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ႓ပီးစီးေန႓ပီလိုႚ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ အမဵႂိးသားစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖၾဲႚရဲႚ ေလ့လာစစ္ေဆးမႁေတၾအရ သိရပၝတယ္။

အဆိုပၝ လက္နက္စက္ရုံ လည္ပတ္ႎိုင္ဖိုႚ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရႀိ ၂၀၀ ေကဵာ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားႎုိင္ငံကိုေခၞ႓ပီး သင္တန္းေပးခဲ့တာေတၾလည္း ရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အခုလို လက္နက္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ဖိုႚအတၾက္ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ ေဒဝူးကုမၯဏီဥကၠဌနဲႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾဳကား ၂၀၀၂ခုႎႀစ္ထဲမႀာ သေဘာတူလက္မႀတ္ ေရးထိုးခဲ့ဳကတာဴဖစ္႓ပီး စက္ရုံတည္ေဆာက္မႁကိုေတာ့ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ထဲမႀာ စတင္ခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔