ကာကၾယ္ေရးတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ

2006-11-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Generals_200px.jpg
ေနဴပည္ေတာ္ စစ္ေရးဴပ ကၾင္းသစ္တၾင္ ပထမဆံုး ကဵင္းပေသာ ယခုႎႀစ္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ႟ႁစားေနေသာ ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵား။ စစ္တပ္၏ ထိပ္ပိုင္းရာထူး ရရႀိႎိုင္ရန္ ႎိုင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္တၾင္ အမႀတ္ေကာင္းဖိုႛ အေရး႒ကီးသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးနဲႛ ဒုတိယ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးတိုႛကုိ အဂတိ လိုက္စားမႁနဲႛ အေရးယူထားတဲ့အေဳကာင္း RFAက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

အေရးယူခံေနရတဲ့ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးက ဗိုလ္ခဵႂပ္မုိးဟိန္းဴဖစ္႓ပီး ဒုတိယ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးက ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ သန္းေမာင္ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ မုိးဟိန္းနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႁနဲႛ အေရးယူတာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ အဲဒီ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာေပမဲ့ ဘာေဳကာင့္ အေရးယူတယ္ဆုိတာကို ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး၊

ဒီသတင္းကို ဳကားရေဳကာင္း ရန္ကုန္ အေနာက္တုိင္း သံတမန္ သတင္းရပ္ကၾက္ကလည္း RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ အတည္ဴပႂလိုႛ မရေသးတဲ့ သတင္းေတၾအရ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္က ဌာနမႀႃးေတၾဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ရဲထၾန္းဝင္း၊ ဗို္လ္မႀႃး႒ကီး ဝင္းႎုိင္နဲႛ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ႌၾန္ႛေဝတိုႛကုိပၝ အေရးယူထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မုိးဟိန္းဟာ DSA စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၁၀)ဆင္းဴဖစ္႓ပီး ဗထူးတုိက္ခုိက္ေရးေကဵာင္း ေကဵာင္းအုပ္ကေန ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဴဖစ္လာခဲ့သူပၝ္။ စစ္ေရး အေတၾႚအဳကံႂမရႀိသူ ဴဖစ္ေပမဲ့ စစ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စာအသင္အဴပ ေကာင္းသူ၊ စစ္ေရးစာေပဘက္မႀာ ႎႀံႛစပ္သူဴဖစ္တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။၊

ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ကုိ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးအဆင့္ရႀိသူေတၾ တက္ဳကရ႓ပီး ဒီတကၠသိုလ္က အမႀတ္ေကာင္းသူေတၾကုိ တပ္မမႀႃးအဴဖစ္ တုိက္႟ုိက္ တာဝန္ေပးေလ့ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အမႀတ္ေကာင္းေကာင္းရေအာင္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မုိးဟိန္းကုိ ေငၾသိန္းနဲႛခဵီေပးဳကရတယ္လုိႛ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးဆန္းစစ္သူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ သင္တန္း အမႀႀတ္စဥ္ (၁)မႀာ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ၂၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး နအဖအဖၾဲႚဝင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ဴမင္ဦး၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေမာင္ဘုိ ဴပႂတ္သၾားတဲ့ ေလတပ္ဦးစီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေကဵာ္သန္း စတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာ သင္တန္း အမႀႀတ္စဥ္ (၁) တက္ေရာက္ခဲ့သူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အေရးယူခံထားရတဲ့ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရး တကၠသိုလ္ ဌာနမႀႃးေတၾဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ညၾန္ႛေဝက ကာကၾယ္ေရးတကၠသိုလ္ အမႀတ္စဥ္ (၅) တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး OTS ဗိုလ္သင္တန္း (၅၈) ဆင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဌာနမႀႃး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဝင္းႎုိင္က ကာကၾယ္ေရးတကၠသိုလ္ အမႀတ္စဥ္ (၆) တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး အလုပ္သင္ဗုိလ္ အပတ္စဥ္ (၈)ဆင္း ဴဖစ္တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔