ဗန္းေမာ္မႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾားမႁ သိသာစၾာ မဵားဴပားလာဴခင္း

ဴမန္မာႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္းကခဵင္ဴပည္နယ္ ႓မိႂႚေတာ္ဴမစ္႒ကီးနားမႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝေတၾ အဴဖစ္မဵားသလို ေနာက္ထပ္ ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဗန္းေမာ္႓မိႂႚမႀာလည္း ဒီတပတ္အတၾင္း ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားမႁ သိသိသာသာ မဵားလာတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေတၾ ဴဖစ္ပၾားေနရတာဟာ သက္ဆိုင္ရာက ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁ၊ ႒ကိႂတင္ကာကၾယ္မႁ မရႀိတာေဳကာင့္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ယူဆဳကပၝတယ္၊
2009-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေကဵာင္းအေဆာက္အအံုတခုတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၅ရက္ေနႛက ကဵန္းမာေရး လုပ္သားတဦး ဴခင္ေဆးဖဵန္းေနစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေကဵာင္းအေဆာက္အအံုတခုတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၅ရက္ေနႛက ကဵန္းမာေရး လုပ္သားတဦး ဴခင္ေဆးဖဵန္းေနစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚမႀာ ကေလးေတၾ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾားတဲ့ အေဴခအေနနဲႛပတ္သက္လိုႛ RFAက ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံ တေယာက္ကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ အခုလို ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံ။   ။ “ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေပၝ့၊ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားဴ ဖစ္ဳကပၝတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ဴဖစ္ဳကပၝတယ္၊ ေဆး႟ံုေတၾကို ဴပည့္လိုႛ ေရႀႚမႀာ ကုတင္ေတၾ ထုတ္ထား၊ နည္းနည္းေလး ေကာင္းလာရင္ဆင္းခိုင္း၊ အဲလိုမဵိႂ လုပ္ေနရတယ္၊ ရပ္ကၾက္တုိင္းမႀာ ဴဖစ္ေနဳကတယ္၊ တရပ္ကၾက္ကို ေလးငၝးေယာက္ ေလးငၝးေယာက္၊ အဲလိုမဵိႂး ဴဖစ္ဳကတယ္ေလ၊ ေသတာေတာ့ မဳကားရဘူး၊ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးက ဆရာဝန္ေတၾနဲႛ ဦးရင္ သိပ္ေတာ့ မေသပၝဘူး၊ မႎႀစ္က ဒီေလာက္မမဵားဘူး ဴဖစ္တာ၊ ဒီႎႀစ္ပိုမဵားေနတာ၊ အဴပင္မႀာ ကုေနတာေတၾလည္း အမဵား႒ကီးပဲ။ ေဆးခန္းတိုင္းလိုပဲ ဴပည့္ေနတာပဲ။”

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚမႀာ အခုလို ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ အခၝတို္င္းႎႀစ္ထက္ ပိုမဵားလာတာဟာ သက္ဆိုင္ရာ ကဵန္းမာေရးဌာနက ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ကဵန္းမာေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ မေပးတာေဳကာင့္လိုႛ ေစာေစာက ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံကပဲ ေဴပာပၝတယ္။

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံ။   ။ “သူတိုႛ ပထမပိုင္းအေနနဲႛ ေခဵာင္တေခဵာင္ကိုေတာ့ သူတိုႛအားလံုးသၾား႓ပီးေတာ့မႀ ဴခင္ေဆးေတာ့မဟုတ္ဘူးဗဵ၊ အေငၾႚထၾက္တဲ့ အေငၾႚထၾက္တဲ့ ေဆးေလ၊ ေရႀးတုန္းက ဟာ႒ကီးေပၝ့။ အဲလိုမဵိႂးဟာနဲႛ လိုက္ဖဵန္းတယ္၊ အခုကဵေတာ့ အိမ္က ဖဵန္းခဵင္ရင္ ၂ ေသာင္းေလာက္ ေပးရတယ္။ ေခၞ႓ပီးေတာ့မႀ ဖဵန္းရင္ ရတယ္ေလ။ ပိုက္ဆံတတ္ႎိုင္တဲ့အိမ္ေတၾက ေခၞ႓ပီးမႀ ဖဵန္းဳကတယ္၊ ေလးငၝးရက္ေလာက္ေတာ့ ရႀိ႓ပီ ဖဵန္းတာ။ နဝတ အစိုးရက ကဵန္းမာေရးဆိုလိုႛ ဘာတခုမႀ လုပ္မေပးဘူး ေဴမာင္းေတၾဆိုလည္း ပိတ္ဆိုႛေနတာပဲ။ ဒၝကိုလည္း သူတိုႛ ဘာမႀ လုပ္ေပးတာမရႀိဘူး။”

ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA က ဗန္းေမာ္ေဆး႟ံုကို ဆက္သၾယ္တဲ့အခၝ တစံုတရာ ဴပန္လည္ေဴဖဳကားခဲ့ဴခင္း မရႀိပၝဘူး။ကခဵင္ဴပည္နယ္ မိုးညၟင္း႓မိႂႚမႀာလည္း ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝဴဖစ္ပၾားေနေပမဲ့ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေလာက္ အေသအေပဵာက္ မရႀိဘူးလိုႛသိရပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအႎႀံႛမႀာ ႎႀစ္စဥ္လိုလို ဇၾန္လ၊ ဇူလိုင္လ ေရာက္တဲ့အခၝ မိုး႟ၾာ႓ပီးေတာ့ ပူအိုက္တဲ့ အခုလို ရာသီခဵိန္မႀာ ေသၾးလၾန္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားတတ္တာကို သိလဵက္နဲႛ ကဵန္းမာေရးဌာနက ဴပည္သူလူထုဳကား ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ ကာကၾယ္မႁေတၾ မလုပ္တာကို ေဒသခံေတၾက မေကဵနပ္ဳကဘူး လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔