သမိုင္းပညာရႀင္႒ကီး ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း ႎႀစ္လည္ဆၾမ္းသၾတ္

2006-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သမိုင္း ပၝေမာကၡေဟာင္း ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း။

ဴမန္မာ့ သမိုင္းပညာရႀင္ ပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း ကၾယ္လၾန္တာ ႎိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႛမႀာ တႎႀစ္ဴပည့္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကၾယ္လၾန္တာ တႎႀစ္ဴပည့္တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္အေနနဲႛ ဆရာ႒ကီးရဲ့ မိသားစုက ႎိုဝင္ဘာ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛ ရန္ကုန္ေနအိမ္မႀာ ဆၾမ္းကပ္အလႀႃအတန္းဴပႂလုပ္ပၝတယ္။

ကၾယ္လၾန္သူ သမိုင္းပၝေမာကၡေဟာင္း ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း ႎႀစ္လည္ ဆၾမ္းေက႗းအလႀႃပၾဲကို ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ လိႁင္႓မိႂႚနယ္ ေယာဂီေကဵာင္းလမ္းမႀာရႀိတဲ့ ဆရာ႒ကီးရဲ့ မိသားစုေနအိမ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအလႀႃနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆရာ႒ကီးရဲ့ ဇနီး ေဒၞခင္ရီက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီးကေတာ္ ေဒၞခင္ရီက ေဴပာသၾားတာပၝ။ ဆရာ႒ကီးရဲ့ ႎႀစ္လည္ကို ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ စာနယ္ဇင္း ဆရာတဦးကလည္း ဒီအလႀႃပၾဲဟာ မနက္ ၇နာရီကေန ၁၁ နာရီအထိ အခဵိန္အကန္ႛသတ္နဲႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး အေႎႀာက္အယႀက္မရႀိ ေခဵာေခဵာေမၾႚေမၾႚ ႓ပီးဆံုးခဲ့တယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီးကၾယ္လၾန္အ႓ပီး ဆရာ႒ကီးကို ေလးစားဳကည္ညိႂသူေတၾက အမႀတ္တရ ေကဵာက္စာတိုင္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေနႛက အမရပူရ ေတာင္ေလးလံုးေကဵာင္းတိုက္မႀာ စိုက္ထူခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေကဵာက္စာတိုင္မႀာ ဆရာ႒ကီးရဲ့ ထင္ရႀားတဲ့ ဳသဝၝဒေတၾကို ေရးထိုးထားခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီေကဵာက္စာနဲႛ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝရဲ့ ေကဵာက္စာတိုင္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ဖိအားေပးမႁနဲႛ စက္တင္ဘာလမႀာ ေကဵာင္းကေန ဖယ္ရႀားေပးခဲ့ရပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာသန္းထၾန္းဟာ မႎႀစ္က မႎၩေလး႓မိႂႚက ဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာရဲ့ အသက္ ၉၀ဴပည့္ေမၾးေနႛ အခမ္းအနားတက္ခဲ့႓ပီး ေနာက္တေနႛ မႎၩေလးတကၠသိုလ္မႀာ ေခတၨ တည္းခိုေနခိုက္ ႟ုတ္တရက္ ေလဴဖတ္႓ပီး ကၾယ္လၾန္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ သန္းထၾန္းႎႀင့္ ေမးေဴဖခန္း ႟ုပ္သံ ဗီဒီယိုကို ဳကည့္ရန္ အစိမ္းေရာင္ ခလုတ္ကို ႎႀိပ္ပၝ။

play_button_small.jpg

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ထင္ရႀား႓ပီး ႟ိုေသေလးစားသူ မဵားဴပားတဲ့ သမိုင္းပညာရႀင္႒ကီး ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း မကၾယ္လၾန္မီက RFAမႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္း ေနာက္ဆံုး ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတဲ့ ေမးဴမန္းမႁ အစီအစဥ္ကို YouTube ဝက္ဘ္ဆိုက္မႀာ ဗီဒီယိုအစီအစဥ္အဴဖစ္ တင္ဴပထားတာကိုလည္း ဳကည့္႟ႁႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔