ဴမန္မာ့အေရး ႎႀံႛစပ္သည့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေခၝင္းေဆာင္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲႎုိင္

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံမႀာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္ မေနႛက ကဵင္းပ႓ပီးစီးသၾားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ အဓိက ပၝတီ႒ကီး တခုဴဖစ္တဲ့ Awami league ပၝတီဟာ မဲအေရအတၾက္ အဴပတ္အသတ္ အႎုိင္ရရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ကနဦး ေပၞထၾက္လာတဲ့ သတင္းေတၾက ဆိုပၝတယ္။
2008-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံတၾင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ၇ႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုး ကဵင္းပေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ၌ အဴပတ္အသတ္ အႎိုင္ရခဲ့သည့္ အဝၝမီလိဂ္ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ႎႀင့္ ယခင္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ရႀိတ္ ဟာဆီနာ ဝၝဂဵတ္ (ယာအစၾန္) အား မဟာမိတ္ပၝတီ ၁၄ခုမႀ ကိုယ္စားလႀယ္တဦးက ဂုဏ္ဴပႂပန္းစည္း ေပးအပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံတၾင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ၇ႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုး ကဵင္းပေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ၌ အဴပတ္အသတ္ အႎိုင္ရခဲ့သည့္ အဝၝမီလိဂ္ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ႎႀင့္ ယခင္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ရႀိတ္ ဟာဆီနာ ဝၝဂဵတ္ (ယာအစၾန္) အား မဟာမိတ္ပၝတီ ၁၄ခုမႀ ကိုယ္စားလႀယ္တဦးက ဂုဏ္ဴပႂပန္းစည္း ေပးအပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဴပည္သူေတၾ အေနနဲႛ စစ္တပ္ဳသဇာခံ ယာယီအစိုးရက ၂ ႎႀစ္အဳကာမႀာ ကဵင္းပေပးခဲ့တဲ့ ဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ Sheikh Hasina ဦးေဆာင္တဲ့ Awami league ပၝတီ အႎုိင္ရသၾားတဲ့အတၾက္ အလၾန္ပဲ ဝမ္းေဴမာက္ ေပဵာ္႟ၿင္ေနဳကတယ္လိုႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ရခုိင္အမဵိႂးသမီးမဵား အစည္းအ႟ံုး ဥကၠႉ ေဒၞဴမရာဇာလင္း က ေဴပာပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ လၿတ္ေတာ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾမႀာ အႎုိ္င္ရခဲ့တဲ့ Awami league ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ Sheikh Hasina ဟာ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးကို အေတာ္ေလး ႎႀႛံႎႀံႛစပ္စပ္ ရႀိတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္အေရးအတၾက္ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ အေဳကာင္းလည္း ေဒၞဴမရာဇာလင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞဴမရာဇာလင္း။       ။ “၁၉၉၂ ခုႎႀစ္ မႀာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ပၝလီမန္မႀာ ဴပည္ပေရာက္ ရခုိင္အမဵိႂးသမီးမဵား အစည္းအ႟ံုးက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ အတၾက္ လက္မႀတ္ေရးထိုးဳကဖိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခၝမႀာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ပၝလီမန္ကို ဦးေဆာင္႓ပီးေတာ့ ပထမဆံုး ထိပ္ဆံုးက လက္မႀတ္ထိုးေပးလိုက္သူက Sheikh Hasina ဴဖစ္တယ္၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ကဵမတိုႛ ဴမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုေတၾက ႒ကိႂးစားႎုိင္မယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးအေပၞမႀာလည္း အတိုင္းအတာ တခုအထိ အကဵိႂးသက္ေရာက္မယ္လိုႛ ကဵမ ထင္ဴမင္ယူဆပၝတယ္။ ”

မေနႛက ကဵင္းပတဲ့ လၿတ္ေတာ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾမႀာ Sheikh Hasina ဦးေဆာင္တဲ့ Awami league ပၝတီဟာ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေနရာ ၃၀၀ ရႀိတဲ့ အနက္ ၂၆၀ ေကဵာ္ အႎုိင္ရသၾားတဲ့အတၾက္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံမႀာ ပၝတီတခုတည္းက ဴခယ္လႀယ္ခၾင့္ရသၾား႓ပီး တဖက္သတ္ဆန္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာႎုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ထင္ဴမင္ယူဆခဵက္ေတၾ ထၾက္ေပၞလာတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞဴမရာဇာလင္းက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေလးစားတဲ့ Sheikh Hasina ဦးေဆာင္တဲ့ Awami league ပၝတီဟာ ဒီလို လုပ္ရပ္မဵိႂးကို ခၾင့္ဴပႂမႀာ မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အေဴခစို္က္ ကုလားတန္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးတင္စိုးကေတာ့ ႎုိင္လိုမင္းထက္ တဖက္သတ္ဆန္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵိႂး ေပၞေပၝက္လာႎုိင္ပၝတယ္လိုႛ ေဒၞဴမရာဇာလင္း နဲႛ သေဘာထား ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အစိုးရဟာ သူတိုႛ ကတိေပးခဲ့တဲ့အတိုင္း လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾ ကဵင္းပေပးခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ဴပည္သူေတၾ ေမ႖ာ္မႀန္းထားသလုို ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ဘယ္ေလာက္ရႀင္သန္ ဖၾႚံ႓ဖိႂးမႁေတၾ ရႀိလာမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ အႎုိင္ရပၝတီရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾက အေဴဖေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔