NDF ေခၝင္းေဆာင္ေလးဦးကို ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္ ေခၞယူ

အမဵႃိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) က ေခၝင္းေဆာင္ေလးဦးကို ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ရႀိတဲ့ ေရၾးေကာက္ပဲၾ ေကာ္မရႀင္ရံုးက ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေနႛက ေခၞယူေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။
2010-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေထာင္ထဲတၾင္ ၁၄ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနခဲ့ရ႓ပီး ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက လား႟ိႁးေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ NLD လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကို စမ္းေခဵာင္းေနအိမ္သိုႛ ဴပန္ေရာက္လာ႓ပီး စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ေထာင္ထဲတၾင္ ၁၄ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနခဲ့ရ႓ပီး ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက လား႟ိႁးေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ NLD လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကို စမ္းေခဵာင္းေနအိမ္သိုႛ ဴပန္ေရာက္လာ႓ပီး စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ၊ ဦးစိန္လႀဦး၊ ဦးတင္ေအာင္ေအာင္နဲ ့ ဦးသာစိုင္တိုႛဟာ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္တုန္းက ႎိုင္ငံေတာ္ သစၤာေဖာက္မႁ ပုဒ္မေတၾဴဖစ္တဲ့ ၁၂၂၊ ၁၂၄ေတၾနဲႛ စဲၾခဵက္တင္ခံ ခဲ့ရတဲ့အတၾက္ ေရၾးေကာက္ပဲၾဝင္ခၾင့္ ႎႀစ္အကန္ႛအသတ္ ဥပေဒနဲႛ ႓ငိစၾန္းေနတယ္လိုႛ ေကာ္မရႀင္က ေဴပာတဲ့အေဳကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက အာအက္ဖ္ေအကိုေဴပာပၝတယ္။

“ႎုိင္ငံေရးအရ အဲဒီလုိ ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္ဖုိႛနဲႛ ႓ငိစၾန္းေနတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေလးေယာက္ ရႀိပၝတယ္တဲ့။ ေထာင္ကဵခဲ့တဲ့အခၝမႀာ ကဵတဲ့ ေထာင္ကဵမႁဴပစ္ဒဏ္ေတၾကလည္း ႒ကီးေလးတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ဴဖစ္ေနေတာ့ ဟိုတုန္းကလည္းပဲ ပုဒ္မေတၾအရ ေရၾးေကာက္ပၾဲ၀င္ဖုိႛဟာကို ႎႀစ္ အကန္ႛအသတ္ေတၾ ရႀိခဲ့တယ္။ အန္ကယ္တုိႛပုဒ္မေတၾကဵေတာ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ရာသက္ပန္ ၀င္ခၾင့္မရႀိဘူးလုိႛ ဆုိ႓ပီး သတ္မႀတ္ထားတာေတၾ ရႀိတယ္တဲ့၊ ပုဒ္မ ၈၀ (ခ) အရ။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛ တကယ္လုိႛမဵား ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဝင္ခဵင္ဳကတယ္ဆုိရင္ မိမိတုိႛအေနနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္ ဥကၺဌကို လိပ္မူ႓ပီးေတာ့ Appeal တင္ပၝတဲ့။ တင္ရင္ သူတုိႛ စိစစ္႓ပီးေတာ့ ထပ္႓ပီးတင္ဴပေပးမယ္တဲ့။ အဲဒီလုိ ေခၞ႓ပီး ေဴပာပၝတယ္”

ေရၾးေကာက္ပဲၾေကာ္မရႀင္က ေဴပာတဲ့ ဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္မႀာ လၾတ္ေတာ္အမတ္ေတၾအတၾက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ၄/၉၁ ကို ထုတ္ယူသံုးစဲၾတာဴဖစ္တယ္လိုႛ NDF ရဲႛ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖဲၾ ့ဝင္ ေရႀႚေနဦးသိန္းညၾန္ႛက ဆိုပၝတယ္။

“၁၉၉၁ ခု ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္မႀာ န၀တကေန အမိန္ႛအမႀတ္ ၄/၉၁ ဆုိတာ ထုတ္တယ္။ အဲဒီမႀာကဵေတာ့ ႓ငိမ္၀ပ္ပိဴပားမႁ ဴပစ္မႁေတၾနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ထင္ရႀား စီရင္ခံရရင္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ရပ္တည္ပိုင္ခၾင့္ မရႀိဘူးဆုိ႓ပီးေတာ့ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁဆုိင္ရာ ဴပစ္မႁ ၇ ခု သတ္မႀတ္တယ္။ ႎုိင္ငံေတာ္သစၤာေဖာက္တဲ့ ပုန္ကန္မႁ၊ ႎုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအား အဳကည္ညိႂပဵက္ေအာင္ ဴပႂလုပ္မႁ၊ ႎုိင္ငံေတာ္သစၤာေဖာက္ဖဵက္ပုန္ကန္မႁ႒ကီးႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း ၍ ထိန္ခဵန္မႁ၊ ၁၉၅၀ ဴပည့္ႎႀစ္ အေရးေပၞအက္ဥပေဒအရ ဴပစ္မႁမဵား၊ အစုိးရ လ႖ိႂႚဝႀက္ခဵက္အက္ဥပေဒအရ ဴပစ္မႁမဵား၊ လက္နက္မႁမဵား၊ ဴပည္ပသိုႛ တရားမ၀င္ ထၾက္ခၾာမႁ၊ ဴပည္ပမႀ တရားမ၀င္ ဝင္ေရာက္မႁ ၇ ခုကို ကန္ႛသတ္ခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ခု ဦးခင္ေမာင္ေဆၾတုိႛ ေလးေယာက္က သူတုိႛက အဲဒီ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁဆုိင္ရာ ဴပစ္မႁထဲမႀာ ပၝတယ္ဆုိ႓ပီးေတာ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ အေရၾးမခံရေအာင္ ကန္ႛသတ္ထားတာေပၝ့”

ေရၾးေကာက္ပဲၾေကာ္မရႀင္ဟာ ပၝတီ မႀတ္ပံုတင္တဲ့အခဵိန္မႀာေတာ့ လက္ခံခဲ့႓ပီး အခုမႀ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုတာကို နားမလည္ႎိုင္ဘူးလိုႛ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဒီဥပေဒဟာ ၂၀ဝ၈ ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမႀာေရာ၊ ေရၾးေကာက္ပဲၾ ဥပေဒမႀာပၝ ဆက္လက္ ဴပဌာန္းထားတာမဵႂိး မေတၾ ့ရဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေရၾးေကာက္ပဲၾေကာ္မရႀင္က ေခၞယူေဴပာဆိုခဲ့တဲ့ အခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လို ့NDF အေနနဲႛ ဥပေဒေဳကာင္းအရ ဴပန္႓ပီး ေလ႖ာက္လဲသၾားမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ေခၝင္းေဆာင္ေလးဦးကို ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္က ေခၞယူ ေတၾႛဆုံခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကို မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔