ဴပည္သူေတၾ မဴဖစ္မေန မဲထည့္ဳကဖိုႛ တိုင္းရင္းသားပၝတီမဵားအဖၾဲႚတိုက္တၾန္း

ေမလ ၁၀ရက္ေနႛမႀာ ဴပႂလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တိုင္းရင္းသား ပၝတီ ၁၂ပၝတီနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ စည္းလံုးညီညၾတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား အဖၾဲႚကေန ဴပည္သူေတၾ မဲ႟ံုကို မဴဖစ္မေနသၾားဳကပၝလိုႛ တိုက္တၾန္းထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ဧ႓ပီလ ၃၀ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2008-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာက်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာက်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္
photo: AFP

ဴပည္သူေတၾ မဴဖစ္မေနမဲ႟ံုကို သၾားပၝ၊ မဲထည့္ပၝ၊ ႓ပီးေတာ့ မဲ႟ံုမႀာ မဲေရတၾက္တာ က စဴပိီးေစာင့္ဳကည့္ဳကပၝလိုႛ တိုက္တၾန္းထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကို ထုတ္ဴပန္လိုက္တာပၝ။ ေဳကညာခဵက္မႀာ အခဵက္ေလးခဵက္ကို ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။  အဖၾဲႚက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဇိုမီးအမဵိႂးသား ကၾန္ဂရက္က ပူကဵင္ရႀင္ထန္က ခုလို ေဴပာဴပတယ္။

ပူကဵင္ရႀင္ထန္။           ။ “အင္မတန္မႀ အေရး႒ကီးတဲ့အခဵိန္ဴဖစ္တယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛကေန႓ပီးေတာ့ ဒၝအသိေပးဴခင္းဴဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ။ ေနာက္ ဒုတိယအခဵက္မႀာကေတာ့ ဒီဥစၤာကို ေသေသခဵာခဵာ မစဥ္းစားပဲ အလကား က႗န္ေတာ္တိုႛ ေပၝ့ေလဵာ့စၾာ ေနမယ္ဆိုရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ နစ္နာမႁရႀိမယ္။”

“တတိယအခဵက္မႀာလည္းပဲ အဲဒီဥစၤာကို ခင္ဗဵားတိုႛက စဥ္းစား႓ပီးေတာ့ မဲ႟ံုကို သၾားဳကပၝ။ သၾားတဲ့အခၝမႀာ ခင္ဗဵားတိုႛက သၾား႟ံုသာမကဘူး၊ မဲဖၾင့္တဲ့အခဵိန္ သူတိုႛဥပေဒထဲမႀာ ပၝ႓ပီးသား ဴဖစ္တယ္၊ ၁၀ဦးထက္မနည္း အားလံုးေရႀႚမႀာ ဖၾင့္ရမယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီေလာက္အထိ ခင္ဗဵားတိုႛ ေစာင့္ေနဳကပၝ ဆိုတဲ့ဥစၤာ။ ဒီအခဵက္ ၄ခဵက္ အဲဒၝပၝပဲ။”

ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္တဲ့ စည္းလံုးညီညၾတ္ေသာတိုင္းရင္းသား ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵားအဖၾဲႚမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾကေတာ့ ရႀမ္းအမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚ SNLD, မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ဇိုမီးအမဵိႂးသားကၾန္ဂရက္၊ ခဵင္းအမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ကရင္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီကၾန္ဂရက္၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ ကၾန္ဂရက္၊ ကယားဴပည္နယ္ လူမဵိႂးေပၝင္းစံု ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ၊ ကယားအမဵိႂးသား ညီညၾတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚ၊ မရာဴပည္သူႛ ပၝတီ၊ ရႀမ္းဴပည္ကိုးကန္ႛဒီမိုကေရစီ ပၝတီနဲႛ ရခိုင္ဴပည္သူႛ ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပၝင္းစုတိုႛ ပၝဝင္ဳကပၝတယ္။

ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖၾဲႚက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဇိုမိီး အမဵိႂးသားကၾန္ဂရက္က ပူကဵင္ရႀင္းထန္ကို ဦးတင္ေအာင္ခုိင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊

ပူကဵင္ရႀင္းထန္ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔