ဴမန္မာ့အေရး တ႟ုတ္ဴပည္၏ကူညီေထာက္ခံမႁအေရး႒ကီး

2007-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fassino_150px.jpg
ဥေရာပသမဂၢ (EU)၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီ႟ိုဲ ဖက္ဆီႎုိ။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဴပႍနာဟာ ဴမန္မာေတၾ သူတုိႛဖာသာသူတုိႛ ရႀင္းရမဲ့ ဴပႍနာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ တ႟ုတ္ဴပည္ရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကုိ သူနဲႛ ေတၾႚဆုံစဥ္ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဖာ္ဴပခဲ့တယ္လုိႛ အီးယူ ကုိယ္စားလႀယ္က သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

တ႟ုတ္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာဌာန႒ကီးမႀႃး မစၤတာ ဝမ္ကဵားရူနဲႛ ဒုတိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဟီယာ့ေဖတုိႛနဲႛ ေတၾႚဆုံခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံဴပႍနာကုိ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ အီးယူ�ဥေရာပ သမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပဲ႟ို ဖက္ဆီႎိုက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးဖုိႛ ဒၝမႀာမဟုတ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ တုိက္႟ုိက္ တုိက္တၾန္းတာမဵိႂး တ႟ုတ္အစုိးရ အေနနဲႛ လုပ္ေဆာင္မႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း တ႟ုတ္ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာခဲ့တယ္လုိႛ အီးယူကုိယ္စားလႀယ္က ဴပန္ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဴပႍနာဟာ ဴမန္မာေတၾ သူတုိႛဖာသာသူတုိႛ ရႀင္းရမဲ့ ဴပႍနာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ တ႟ုတ္ဴပည္ရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကုိ သူနဲႛ ေတၾႚဆုံစဥ္ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဖာ္ဴပခဲ့တယ္လုိႛ အီးယူ ကုိယ္စားလႀယ္က သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိလၿတ္ေပးဖုိႛ၊ အေရး႒ကီးတဲ့ ႎုိင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိလၿတ္ေပးဖုိႛနဲႛ မႀန္ကန္တဲ့ လမ္းေဳကာင္းကုိ ခဵမႀတ္လာေအာင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ အားေပးတုိက္တၾန္းဖုိႛ ဆုိတာ က႗န္ေတာ္တုိႛရဲ့ ဝတၨရားပဲလုိႛ အခုိင္အမာယုံဳကည္တယ္လုိႛလည္း သူက ဆက္လက္ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

တ႟ုတ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူတာေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္ေနေပမဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ စစ္အစုိးရနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အဳကား ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးအတၾက္ ဝင္ေရာက္႒ကိႂးပမ္းေနမႁ ေအာင္ဴမင္ဖုိႛ မေအာင္ဴမင္ဖုိႛ ကိစၤမႀာလည္း တ႟ုတ္အစုိးရရဲ့ အခန္း ကၸဟာ အလၾန္ေရးပၝ တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဴပႍနာေတၾကုိ စတင္ေဴဖရႀင္း ႎုိင္ဖိုႛမႀာ တ႟ုတ္ အစုိးရရဲ့ ဳကားဝင္္ေဆာင္႟ၾက္မႁဟာ မရႀိမဴဖစ္ လုိအပ္တယ္ဆုိတာ က႗န္ေတာ္တုိႛအားလုံး နားလည္ထားပၝတယ္လုိႛလည္း သူကေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊

ဒၝေပမဲ့လည္း တ႟ုတ္ဴပည္ ပၝဝင္ကူညီေရးဟာ ကိစၤဟာ အဓိက ရည္မႀန္းခဵက္ ပန္းတုိင္မဟုတ္ပဲ၊ ဴမန္မာဴပည္ကိစၤ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ အေရးပၝတဲ့ လက္နက္ ကိရိယာတခုအဴဖစ္ ေဴပာဆုိေနတာဴဖစ္ေဳကာင္း ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း သိေစခဲ့တယ္လုိႛလည္း အီးယူ ကုိယ္စားလႀယ္ကေဴပာပၝတယ္။

သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ မတ္လအတၾင္း သၾားေရာက္ခၾင့္ရဖုိႛ တင္ဴပထားေဳကာင္းနဲႛ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကေတာ့ လာမဲ့ဇန္နဝၝရီလမႀာ ေနာက္တေခၝက္ သၾားေရာက္ခၾင့္ရဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေနေဳကာင္းလည္း သူကေဴပာပၝတယ္၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲ ေဖာ္ထုတ္ဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ႎုိင္စရာ အခၾင့္အလမ္းအနည္းငယ္ပဲ ရႀိခဲ့တာေတာင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒီအနည္းငယ္ပဲ ရႀိတဲ့ အခၾင့္အလမ္းေလးေတာင္ လုံးဝမရႀိေတာ့ဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိေနတာေတၾကုိေတာ့ အီးယူကိုယ္စားလႀယ္က လက္မခံပဲ ပယ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ဴပႍနာဟာ ႓ပီးဆုံးသၾား႓ပီလုိႛ သူႛအေနနဲႛ မယုံဳကည္ပၝဘူးလုိႛလည္း ေဴပာဆုိပၝတယ္။

မစၤတာ ပဲ႟ို ဖက္ဆီႎိုကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ တာဝန္ေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူႛ ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အာရႀ ခရီးစဥ္ကုိ တ႟ုတ္ ႎုိင္ငံနဲႛ စတင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး၊ သူဟာ အိႎၬိယ၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ ထုိင္း၊ မေလးရႀား၊ ဗီယက္နမ္ စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကုိလည္း ခရီးဆက္လိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔