ဴမန္မာေနႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဥေရာပေကာ္မရႀင္ ကဵင္းပဴပႂလုပ္

အီးယူ ဥေရာပေကာ္မရႀင္က အီးယူ ဴမန္မာေနႛရယ္လိုႛ သတ္မႀတ္႓ပီး ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ ကမကထဴပႂ ကဵင္းပေနရာမႀာ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ ဘယ္လဂဵီယံႎိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚမႀာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ အီးယူ ဴမန္မာေနႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2008-10-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနသူ ရႀမ္းအမဵိႂးသမီး နန္းခဵမ္ေတာင္း။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနသူ ရႀမ္းအမဵိႂးသမီး နန္းခဵမ္ေတာင္း။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ကုလသမဂၢ အရာရႀိေတၾ၊ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳက႓ပီး စုစုေပၝင္း တက္ေရာက္သူ ႎႀစ္ရာေကဵာ္ ရႀိပၝတယ္။ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ တံခၝးပိတ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းက ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆိုဖိုႛ ဖိတ္ဳကားခံရသူေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾထဲ နန္းခဵန္ေတာင္းနဲႛ ေဒၞခင္ဥမၳာတိုႛ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကေပမဲ့ နန္းခဵန္ေတာင္း တေယာက္သာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေဴပာဆိုဖိုႛ ဖိတ္ဳကားခံရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကို တက္ေရာက္တဲ့ Burma Campaign UK က မာ့ဖာမနာကေတာ့ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ ခၝတိုင္းလုပ္ေနကဵ ပၾဲေတၾလိုပဲ တဖက္သတ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ တဖက္သတ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ အေတာ္ကို စိတ္ပဵက္စရာေကာင္းပၝတယ္၊ ဒီအီးယူေကာ္မရႀင္မႀာက ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္ခံရသူေတၾ မဟုတ္သူေတၾလည္း ပၝဝင္ေန႓ပီး သူတိုႛဟာ သူတိုႛကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ေတၾနဲႛသူ ရႀိေနဳကတာပၝ၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း လက္ရႀိ္ ဴဖစ္ပဵက္ေနတာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘာမႀေဴပာဆိုတာမဵိႂး မရႀိဘူးလိုႛ မာ့ဖာမနာက ေဴပာပၝတယ္။ ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆိုသူေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း မာ့ဖာမနာက �ဒီပၾဲကို တက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးသူ (၉၀)ရာႎႁန္းက စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတာကို ဆန္ႛကဵင္ဳကသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ အီးယူေကာ္မရႀင္ထဲက ေလ့လာဆန္းစစ္သူဆိုလိုႛ လူနည္းနည္းပဲ ပၝပၝတယ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လာသူေတၾဟာလည္း စစ္အစိုးရနဲႛ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾ၊ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္၊ သူတိုႛဟာ ဴမန္မာလူထုရဲ့ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္သေဘာထားကို ကိုယ္စားဴပႂသူေတၾ မဟုတ္ဳကပၝဘူး၊ သူတိုႛဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လက္ရႀိႎိုင္ငံေရးအကဵပ္အတည္း၊ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾကို ေဴပာဆိုေဆၾးေႎၾးတာမဵိႂး မလုပ္ဳကပၝဘူး ။� လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ တံခၝးပိတ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ တက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးသူ စာရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုခၾင့္ မရႀိေသးဘူးလိုႛ မာ့ဖာမနာက ဆိုပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဒီေနႛ မနက္ပိုင္း ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ နာဂစ္မုန္တိုင္းအတၾက္ ထည့္ဝင္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာအလႀႃေငၾေတၾဟာ ဒုကၡသည္ေတၾဆီကို ေခဵာေခဵာ ေမာေမာ ေရာက္ရႀိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရေကဵနပ္မဲ့ စကားေတၾကိုသာ ေဴပာဆိုခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အီးယူ ဥေရာပေကာ္မရႀင္က ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ ကဵင္းပလာခဲ့တာ ႎႀစ္အတန္ဳကာပၝ႓ပီ။ အခုဴပႂလုပ္တဲ့ ပၾဲဟာ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾလိုပဲ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႒ကိႂက္မဲ့ပၾဲမဵိႂးပဲ ဴဖစ္ေနပၝတယ္လိုႛ Burma Campaign UK က မာ့ဖာမနာက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဒီပၾဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒၞခင္ဥမၳာနဲႛ RFA က ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
ဆက္သၾယ္ေဆၾးေႎၾးခန္း။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔