ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ပစၤည္း မေရာင္းဖိုႛ အီးယူတိုက္တၾန္း

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာကေန စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ မေရာင္းခဵဖိုႛ အီးယူ -ဥေရာပသမဂၢက လူဇင္းဘတ္ႎိုုင္ငံမႀာဴပႂလုပ္တဲႛ အဖၾဲႚဝင္ ၂၇ ႎိုင္ငံပၝဝင္တဲႛ အီးယူ ညီလာခံမႀာ ဧ႓ပီ ၂၉ရက္ အဂႆၝေနႛက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2008-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႓ပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ သံဃာႎႀင့္ လူထု ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လႁပ္ရႀားမႁကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾဲရန္ လက္နက္မဵား အသင့္ဴပင္ေနေသာ စစ္တပ္ဴဖစ္ပၝသည္။ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနေသာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအား ႎိုင္ငံတကာမႀ လက္နက္ေရာင္းခဵမႁ ပိတ္ပင္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢက တိုက္တၾန္းေနသည္။ (Photo: AFP)
႓ပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ သံဃာႎႀင့္ လူထု ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လႁပ္ရႀားမႁကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾဲရန္ လက္နက္မဵား အသင့္ဴပင္ေနေသာ စစ္တပ္ဴဖစ္ပၝသည္။ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနေသာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအား ႎိုင္ငံတကာမႀ လက္နက္ေရာင္းခဵမႁ ပိတ္ပင္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢက တိုက္တၾန္းေနသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ လူႛအခၾင္ႛအေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁေတၾကို ပို႓ပီးေတာ့ တိုးဴမၟင္ႛမႀာဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာကေန လက္နက္ေရာင္းခဵမႁေတၾကိုလဲ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ပိတ္ပင္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သတိေပး ေဴပာဳကားလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

အီးယူအဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကာလ ရႀည္ဳကာ တားဴမစ္ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲႛတာဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာကလည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္မႁမဵိႂးေတၾ လုပ္ဖိုႛ လိုတယ္လိုႛေဴပာခဲႛပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ေတၾ မေရာင္းခဵဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာကို ဥေရာပသမဂၢကေန လံႁႚေဆာ္သၾားမယ္လိုႛ ဥေရာပ ပၝလီမန္ကေန ဧ႓ပီ ၂၄ရက္ လၾန္ခဲႛတဲႛ ဳကာသပေတးေနႛက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵခဲႛပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားနဲႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံတိုႛကေန လက္နက္ေတၾ ေရာင္းခဵေပးေနတဲႛအတၾက္ အီးယူအဖၾဲႚ ရဲ့ လက္နက္မေရာင္းခဵေရး တားဴမစ္ပိတ္ပင္ခဵက္ဟာ မထိေရာက္ခဲႛပၝဘူး။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾအေနနဲႛ ဥေရာပ ႎိုင္ငံေတၾက ဘဏ္လုပ္ငန္းေတၾကို အသံုးမခဵႎိုင္ေအာင္ ပို႓ပီးကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ တားဴမစ္ပိတ္ပင္သၾားဖိုႛလဲ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္၊

ေမလ ၁၀ရက္ ဆႎၬခံယူပၾဲမတိုင္ခင္မႀာ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဴပာဆိုေဆၾးေႎၾးခၾင္ႛေပးဖိုႛ၊ ႎိုင္ငံတကာအကဲခတ္ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ေလႛလာခၾင္ႛေပးဖိုႛ လိုအပ္ေဳကာင္းလဲ ဥေရာပ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾက တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ဳကပၝတယ္။

အခုေလာေလာဆယ္မႀာ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို ႓ခိမ္းေဴခာက္တာေတၾ၊ ဖမ္းဆီးတာေတၾ၊ ရႀိေနတာကိုလဲ ဥေရာပဝန္႒ကီးေတၾက ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔