ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအေပၞ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာေတၾရဲႛအဴမင္

လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႎႀစ္က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံဟာ မနက္ဴဖန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေနႛမႀာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎိုင္ငံရဲႛ ၉ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ကဵင္းပေတာ့မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ တႎႀစ္ေကဵာ္ ၂ႎႀစ္နီးပၝးက အမဵိႂးသမီးဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစ္ခၝလီဒၝဇီယာရဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အမဵိႂးသားပၝတီရဲႛ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသၾား႓ပီးတဲ့ ေနာက္မႀာ ဳကားဴဖတ္အစိုးရနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္စစ္တပ္ ပူးေပၝင္းအာဏာ သိမ္းခဲ့ပၝတယ္။ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံရဲႛ ဖၾဲႛစည္းပံု စည္းမဵဥ္းအရ ပထမအစိုးရ သက္တန္းကုန္႓ပီး ၃လအဳကာမႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပရမႀာ ဴဖစ္ေပမယ့္ အေဳကာင္းေဳကာင္းေတၾေဳကာင့္ အခုလုိ ၂ ႎႀစ္နီးပၝးဳကာ႓ပီးကာမႀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ကဵင္းပႎိုင္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ နက္ဴဖန္မႀာကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို နာမည္႒ကီး အဝၝမီလစ္ ပၝတီနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အမဵိႂးသားပၝတီ အပၝအဝင္ ပၝတီေပၝင္း ၂၁ ခုက ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အေဴခစိုက္ ေနရဥၤရာ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခဵႂပ္ ကိုခိုင္ဴမတ္ေကဵာ္က ဒီေရၾးေကာက္ပၾဲဟာလၾတ္လပ္တဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။
2008-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကိုခိုင္ဴမတ္ေကဵာ္။  "သူတိုႛ တကယ္တရားမ႖တမႀာပၝ ဘာလိုႛလဲဆိုေတာ့ ကုလသမဂၢ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႛေတၾ၊ ႎိုင္ငံတကာ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႛေတၾ၊ ဥေရာပသမဂၢႎိုင္ငံ ကေတၾနဲႛ ဂဵပန္က အမဵား႒ကီးလာဳကပၝတယ္။ စစ္တပ္ကလည္း ဳကားေနမယ္၊ ႓ပီးေတာ့ လက္ရႀိအစိုးရကလည္း ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီေရၾးေကာက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္႓ပီးေတာ့ တရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ၉၉ရာခိုင္ႎႁန္းဴဖစ္မယ္လိုႛ လူေတၾကေတာ့ ခန္ႛမႀန္းေနဳကတာပဲ။"

နယူးေဒလီအေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဥကၠဌ ကိုေကဵာ္သန္းက ဴမန္မာနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာဴခင္း တူေပမယ့္ ကၾာဴခားခဵက္ေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိပၝတယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေကဵာ္သန္း။   "ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဆိုတာလည္း ဴမန္မာဴပည္လို စစ္တပ္ဳသဇာ႒ကီးတဲ့ လၾမ္းမိုးတဲ့ တိုင္းဴပည္၊ ေနာက္႓ပီးစစ္အာဏာသိမ္းမႁကလည္း ၂႒ကိမ္၊ ၃႒ကိမ္ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ တုိင္းဴပည္ေပၝ့ အဲဒီဟာရဲႛ အကဵိႂးဆက္အရ တိုင္းဴပည္ထဲမႀာ ဒီမိုကေရစီေရးက သိပ္႓ပီးေတာ့ အေဴခမခိုင္ဘူး။ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ ဳကားမႀာလည္း ယံုဳကည္မႁက အားနည္းတယ္ေပၝ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ေအာက္္မႀာ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံု ဴပဌာန္းခဵက္အရ လုပ္တာမဵိႂးဴဖစ္တယ္။ တရားမမ႖တဴခင္း ဆိုတာကလည္း သိပ္႓ပီး ေမးခၾန္းထုတ္စရာ မရႀိပၝဘူး။ ဥပမာအားဴဖင့္ ဒီအစိုးရက ႎိုင္ငံတကာက ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာမယ့္ သူေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ခၾင့္ဴပႂထားတယ္။ မဳကားဘူးႎိုင္ေလာက္ေအာင္ပဲ ႎိုင္ငံတကာက ေလ့လာဳကမယ့္ အကဲခတ္ပုဂၢိႂလ္က တသိန္းေကဵာ္ေလာက္ေတာင္ရႀိတယ္ဆိုတဲ့ ဒီေရၾးေကာက္ပၾဲ တရားမ႖တမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေမးခၾန္းထုတ္စရာ မရႀိဘူးလိုႛ ဴမင္ပၝတယ္။"

ဴပည္သူလူထုရဲႛ ေတာင္းဆိုမႁေတၾေဳကာင့္ လဘ္စားမႁေတၾနဲႛ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ၂ဦးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့လက ဴပန္လၿတ္႓ပီး အခုကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ခၾင့္ ေပးခဲ့တာပၝ။ ဒီေရၿးေကာက္ပၾဲကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ မဲဆၾယ္စည္းရံုးႎိုင္ေအာင္ တိုင္းဴပည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ စစ္သားေပၝင္း ၅ ေသာင္း ေကဵာ္ ကိုလည္း တိုင္းဴပည္အဝႀမ္းမႀာ လံုဴခံႂေရးခဵထားပၝတယ္။ ဆူပူမႁနဲႛ မလိုလားအပ္တဲ့ ဴပႍနာေတၾကို တားဆီးႎိုင္ဖိုႛ ရဲတပ္ဖၾဲႛအပၝအဝင္ မႁခင္းႎႀိမ္ႎႀင္းေရး လက္ေရၾးစင္ တပ္ေတၾကိုလည္း အေစာင့္ခဵထားတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ ေဒသတၾင္း ရုပ္ဴမင္သံဳကား ေတၾကလည္း မဲပံုးေတၾနဲႛ မဲေပးမႁစနစ္ေတၾကို အမဵားဴပည္သူ သိႎိုင္ေအာင္ ထုတ္လၿင့္ ဴပသေန႓ပီး မဲဆၾယ္စည္းရံုးသူေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဟာေဴပာစည္းရံုး ခၾင့္ကို ဒီေနႛ ၂၈ ရက္ေနႛထိ ခၾင့္ဴပႂထားတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ ေရၿဴပည္ရခိုင္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ကိုစိမ္းလန္းေအာင္က  ဒီလိုတရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵိႂး ဴမန္မာဴပည္မႀာလည္း ေပၞေပၝက္ခဵင္ပၝတယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ကိုစိမ္းလန္းေအာင္။ "ကဵေနာ္တိုႛ ၂၀၁၀မႀာ ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ဒီဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ လိုေတာ့ဴဖစ္ခဵင္တာ၊ ဒီမႀာေတာ့ စစ္တပ္က အစိုးရက အုပ္ခဵႂပ္ေနေပမယ့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁေတၾရႀိပၝတယ္။ အကုန္လံုး လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာဆိုပိုင္ခၾင့္ မဲဆၾယ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိပၝတယ္။"

အခုေလာေလာဆယ္ ေရပန္းစားေနတာကေတာ့ အဝၝမီလိ ပၝတီက ထိပ္ဆံုးကဴဖစ္႓ပီး ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အမဵိႂးသားပၝတီကေတာ့ ဒုတိယေနရာက လိုက္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဘယ္ပၝတီ အႎိုင္ရရင္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးကို အေထာက္အကူဴဖစ္မလဲလိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ဥကၠဌ ကိုေကဵာ္သန္းကိုေမးဳကည့္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကိုေကဵာ္သန္း။   "တကယ္ေတာ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံက ဗမာဴပည္အေပၞသက္ေရာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁက ဒီေလာက္႒ကီး တဴခားႎိုင္ငံေတၾေလာက္ အားေတာ့ မေကာင္းလႀပၝဘူး။ သေဘာတရား အေဴခခံ သေဘာတရားကေတာ့ ရႀိတ္ဟာစီနာကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ပုဂၢိႂလ္ေရးအရ ေလးစားမႁ ရႀိတယ္၊ ေနာက္ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ ခံစားခဵက္ေတၾကို စာနာမႁရႀိတယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေလ့လာရတယ္။ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အမဵိႂးသားေရးပၝတီဆိုတာက မူစလင္အစၾန္းေရာက္ဆိုတဲ့ အဖၾဲႛအစည္းေတၾနဲႛ ဆက္ႎၾယ္ပတ္သက္မႁ နီးစပ္မႁ မဵားတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူတိုႛအမဵိႂးသား စီးပၾားကို ဦးစားေပးလိမ့္မယ္လိုႛ ကဵေနာ္ေတာ့ဴမင္တယ္။"

ဴမန္မာနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ စစ္တပ္ေတၾဟာ သတင္းမီဒီယာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾအေပၞ ထားတဲ့ တန္ဖိုးထားပံုဴခင္းကလည္း အေတာ့္ကို ကၾာပၝတယ္လိုႛ ကိုခိုင္ဴမတ္ေကဵာ္ ေဴပာပၝတယ္။

ကိုခိုင္ဴမတ္ေကဵာ္။  "ဒီႎိုင္ငံမႀာေတာ့ ေတာ္ေတာ္လၾတ္လပ္တယ္ လူေတၾက လမ္းေပၞထၾက္႓ပီး သူတိုႛရဲႛဆႎၬ ထုတ္ေဖၞခၾင့္ရႀိတယ္။ လၾတ္လပ္စၾာ စီတန္းပိုင္ခၾင့္ရႀိတယ္။ ႓ပီးေတာ့ သတင္းမီဒီယာကလည္း ဘယ္ပၝတီကို ႒ကိႂက္တယ္ ဘယ္ပၝတီက အေကာင္းဆံုးဆိုတာကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေရးလိုႛ ရတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဗမာဴပည္နဲႛစာမယ္ဆိုရင္ ဒီႎိုင္ငံက ေတာ္ေတာ္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ ရႀိတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ တရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္လာမႀာေပၝ့။ ဗမာဴပည္မႀာ ကဵေတာ့ စစ္အုပ္စုကေန သူတိုႛဥပေဒကို သူတိုႛေရးတယ္။ ႓ပီးေတာ့ လူထုေတၾက ေထာက္ခံလား၊ မေထာက္ခံလားမသိဘူး အဲဒီေတာ့ သူတိုႛဟာသူတိုႛ ပၝတီ ေထာင္႓ပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲလိုမဵိႂးကၾာဴခားႎိုင္တဲ့ အေနအထားမိဵႂးမႀာရႀိတာေပၝ့။"

ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ဥကၠဌ ကိုေကဵာ္သန္းကလည္း မဳကာခင္ကဵင္းပမယ့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ၂၀၁၀ မႀာကဵင္းပမယ့္ ဴမန္မာဴပည္က ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ခန္ႛမႀန္းႎိႁင္းယႀဥ္ေဴပာစရာ မရႀိေလာက္ေအာင္ ကၾာဴခားပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုေကဵာ္သန္း။   "ဘယ္လိုခန္ႛမႀန္းရမလဲဗဵာ၊ ခန္ႛမႀန္းစရာ အေဳကာင္းအခဵက္ကို မေတၾႛပၝဘူး။ ဒီဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ဆိုတာက ဳကားဴဖတ္အစိုးရရႀိရမယ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေအာက္မႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲလုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ဖၾဲႛစည္းပံု ဴပဌာန္းခဵက္ရႀိတယ္။ ေနာက္ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒဆိုတာလည္းရႀိတယ္။ န၀တ နအဖ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲက ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒဆိုတာလည္း မေဴပာ ဘာမႀလည္း မေဴပာဆိုတဲ့ခၝကဵ ဘယ္လိုႎိုင္းယႀဥ္ ေဴပာရမႀန္းေတာင္မေဴပာတတ္ဘူး။ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ဘယ္လိုမႀ ယႀဥ္လိုႛရမႀာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခဵာတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ အခဵိန္ေပး႓ပီးေတာ့ ဴပင္ဆင္ခၾင့္ေပးတယ္။ ဒီေနႛ နအဖလုပ္ေနတာက အငိုက္ခဵမယ့္သေဘာ ခုထက္ထိ ေရၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒက မထုတ္ဴပန္ႎိုင္ေသးဘူးဆိုေတာ့ သူတိုႛေရၾးေကာက္ပၾဲကို ကဵေနာ္တိုႛက ဘယ္လိုလုပ္ တရားမ႖တမႁေတၾ ရႎိုင္ပၝမယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္လိုႛ ရႎိုင္မႀာလည္း။"

ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ဥကၠဌ ကိုေကဵာ္သန္း သံုးသပ္ေဴပာဆို သၾားတာပၝ။ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံက လၿတ္ေတာ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မႀာ ႎိုင္ငံနဲႛအဝႀမ္းမႀာ ကဵင္းပေတာ့မႀာဴဖစ္႓ပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မႀာေတာ့  အႎိုင္ရပၝတီကို တရားဝင္ေဳကညာမယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔