ဗိုလ္မႀႃးစိုင္းသိန္းဝင္း၏ မိသားစုဝင္မဵားကို စစ္ဖက္အာဏာပိုင္မဵား ေခၞယူေမးဴမန္း

စစ္အစိုးရရဲ့ ႎဵႃကလီးယား အစီအစဥ္မႀာ ပၝဝင္ခဲ့ဴပီး ဴပည္ပကို ေရာက္ရိႀလာတဲ့ ၊ ဒံုးပဵံနည္းပညာရႀင္ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္းရဲ့ ဇာတိ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း ေကဵာက္မဲ႓မိႂ ့က မိသားစုေနအိမ္နဲ ့ရန္ကုန္က ေဆၾမဵိႂးသားခဵင္း အိမ္ေတၾကို စစ္အစိုးရ ေထာက္လႀမ္းေရးက ဴပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ ဇၾန္လ ၃ ရက္ေန ့ေလာက္ကတည္းက စစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ေနတယ္လို. ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2010-06-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႟ုရႀားဴပန္ စစ္ဖက္ အင္ဂဵင္နီယာ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္း ဴမန္မာဴပည္မႀ မထၾက္ခၾာမီ ဗိုလ္မႀႃးစစ္ဝတ္စံုဴဖင့္ ဴပည္တၾင္းတေနရာတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၆ ရက္ေနႛက ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Democratic Voice of Burma)
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႟ုရႀားဴပန္ စစ္ဖက္ အင္ဂဵင္နီယာ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္း ဴမန္မာဴပည္မႀ မထၾက္ခၾာမီ ဗိုလ္မႀႃးစစ္ဝတ္စံုဴဖင့္ ဴပည္တၾင္းတေနရာတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၆ ရက္ေနႛက ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Democratic Voice of Burma)
(Photo: Courtesy of Democratic Voice of Burma)

စစ္အစိုးရရဲ့ ႎဵႃကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး ရည္႟ၾယ္ခဵက္အေ႒ကာင္း ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္းက ဴပင္ပမီဒီယာေတၾကေန  ကမႝာသိ ဖၾင့္ခဵ႓ပီး႓ပီးခဵင္း ေနာက္ေနႛေတၾမႀာပဲ ေကဵာက္မဲ႓မိႂ ့ေနအိမ္တဝိုက္မႀာ လံုဴခံႂေရး ခဵထားတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဘာေ႒ကာင့္ မိသားစုဝင္ေတၾနဲ့ ေဆၾမဵိႂးေတၾကို စစ္ေဆးေနတာလဲဆိုတာကို ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစဥ္က စိုင္းမၾန္းက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛက ခုလိုမဵိႂး တပ္မေတာ္ထဲကေန႓ပီးေတာ့ သစၤာေဖာက္သလိုမဵိႂး တပ္မေတာ္ဖက္က ဴမင္ေတာ့ သူနဲႛ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေဳကာင္းေတၾကို ဴပည္တၾင္းထဲမႀာ ေနလိုႛရႀိရင္ ဒၝသိမႀာပၝ၊ သူအဴမဲတမ္း အဲလိုမဵိႂး ေနာက္လိုက္ ေဆၾစဥ္ခုနစ္ဆက္၊ မဵိႂးစဥ္ခုနစ္ဆက္ အဲလိုမဵိႂး ေနာက္ေဳကာင္းလိုက္႓ပီးေတာ့မႀ ဥပမာ၊ ၈၈ အေရးအခင္းတုန္းက၊ ဒီ သံဃာ့အေရးအခင္းတုန္းက ဆိုရင္လည္း အဲလိုမဵိႂး လိုက္တာ ရႀိတယ္ေလ။ အခုအဲဒၝေဳကာင့္ ဒီ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၤေတၾလည္း သူႛရဲ့ ဇာတိ႓မိႂႚဴဖစ္တဲ့ ေကဵာက္မဲေပၝ့ေနာ္၊ ေကဵာက္မဲေနအိမ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့မႀ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဳကားသိရတာေတာ့ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ သူႛရဲ့ အစ္မေနအိမ္ေတၾ၊ အဲလိုမဵိႂး စရဖ (စစ္ဖက္ေရးရာ လံုဴခံႂေရး) တာဝန္ယူတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ သၾားေရာက္ စစ္ေဆး ေမးဴမန္းတယ္။”

ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္က စိုင္းမၾန္း ေဴပာသၾားတာပၝ။ အခုလို စစ္ေဆးမႁေတၾ ရိႀတဲ့အခၝမႀာ ႎိႀပ္စက္ညၟဥ္းပန္း စစ္ေဆးတာမဵိႂး မရိႀတဲ့အဴပင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးသူေတၾထဲက အရာရိႀတဦးက ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္းကို ခဵီးကဵႃးေဴပာဆိုတယ္လိုႛလည္း စိုင္းမၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

“ဳကမ္းတမ္း ရမ္းတမ္း လာေမးတာေတၾလည္း မရႀိဘူးေပၝ့ေနာ္၊ ႟ိုက္ႎႀက္ကန္ေကဵာက္၊ ေခၞေတၾႚ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ အဲလိုမဵိႂး မရႀိ၊ မရႀိတဲ့အဴပင္ေပၝ့ေနာ္၊ အခုလာတဲ့ တာဝန္အရ လာတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ထဲကေတာင္မႀေပၝ့ေနာ္၊ အခုလိုမဵိႂး ဒီ တပ္မေတာ္ရဲ့ လ႖ိႂႚဝႀက္ဟာေတၾကို ထုတ္ဴပတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ေပၝ့ေနာ္၊ ဂုဏ္ေတာင္ယူတယ္လိုႛ အဲလိုမဵိႂး ေဴပာတယ္ခင္ဗဵ။ အဲ က႗န္ေတာ္ ထင္တာ လမ္းေဳကာင္းႎႀစ္ခု ရႀိတာေပၝ့ေနာ္၊ သူေဴပာတဲ့အေပၞမႀာ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္း ထုတ္ဴပလိုက္တဲ့ အဲဒီ ႎဵႃကလီယား စီမံကိန္း၊ လက္နက္စီမံကိန္း ကိစၤကို ဖၾင့္ဟတဲ့ ကိစၤက ဒီ လာစံုစမ္းတဲ့ ဒီ အရာရႀိေတၾ၊ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက သူတိုႛလည္း အေကာင္းဴမင္တဲ့ သေဘာရႀိတယ္ခင္ဗဵ။ တခဵက္ေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္တခုက က႗န္ေတာ္ ထပ္ဴမင္တာက ဒၝမႀမဟုတ္ ဒီ ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္း ဖၾင့္ဟလိုက္တဲ့ ဒီ ကမႝာတဝန္းလံုးကို ဖၾင့္ဟလိုက္တဲ့ သတင္းေပၞမႀာ နအဖ လုပ္ရပ္ကလည္း သူတိုႛလည္း သိေစခဵင္တာလည္း အဲလိုမဵိႂးလည္း ဴဖစ္ႎိုင္တာပဲခင္ဗဵ။”

ဗိုလ္မႀႃး စိုင္းသိန္းဝင္းဟာ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္က အထက္တန္းစာေမးပဲၾကို ဘာသာရပ္အားလံုး ဂုဏ္ထူးနဲ ့ ေအာင္ဴမင္ခဲ့ဴပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဗိုလ္ေလာင္း စစ္တကၠသိုလ္ကို ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္တပ္မႀာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၅ ႎႀစ္႒ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဴပီး ႟ုရႀနိုင္ငံမႀာ ငၝးႎႀစ္႒ကာ ဒံုးပဵံ အင္ဂဵင္နီယာ ဘာသာရပ္ကို သင္႒ကားခဲ့ပၝတယ္။ ႓မိႂင္႓မိႂႚ့မႀာရိႀတဲ့ ႎဵႃကလီးယား စက္႟ံုတည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အပံ့ဴပႂ စက္႟ံုမႀာ ဒုတိယစက္႟ံုမႀႃးအဴဖစ္ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဴပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ႎဵႃကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ အေထာက္အထား စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾ၊ ဓာတ္ပံုေတၾနဲႛအတူ ထိုင္းနိုင္ငံဖက္ကို ေရာက္ရိႀဴပီး ဴပင္ပသတင္းဌာနေတၾကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ့ လဵိႀႂ ့ဝႀက္ ႎဵႃကလီးယား အစီအစဥ္ ေပၝက္႒ကားခဲ့ဴပီးေနာက္ နိုင္ငံတကာ အနုဴမႃစၾမ္းအင္ ေအဂဵင္စီ IAEA အေနနဲ ့လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾကို စံုစမ္းသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ႌၿန္႒ကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ Yukiya Amano က သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ စစ္အစိုးရဆီက ေဴဖရႀင္းခဵက္ ေတာင္းခံမႀာ ဴဖစ္တယ္လို ့ သိရပၝတယ္။ စင္ကာပူႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံအမတ္ ဦးဝင္းဴမင့္ကေတာ့ ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾဟာ အေဴခအဴမစ္ မရႀိတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စင္ကာပူ သတင္းဌာနတခုကို ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔