ဆူပူအံု႔ကေအာင္ လႁပ္ရႀားသူမဵားကို သံ႟ံုးမဵား ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့ဟု စၾပ္စၾဲ

2006-11-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
prayers_200px.jpg
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးႎႀင့္ အမဵိႂးသား သင့္ဴမတ္ေရးတိုႛအတၾက္ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ေပၞတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ေနႛက အဴဖႃေရာင္ ဝတ္ဆင္ထားသူမဵား ဆုေတာင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနပံု။ ၎ အဴဖႃေရာင္ လႁပ္ရႀားမႁႎႀင့္ ဆုေတာင္းပၾဲမဵားသည္ သံ႟ံုးမဵား၏ ေငၾေဳကး ေထာက္ပံ့မႁဴဖင့္ ဆင္ႎၿဲဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း စစ္အစိုးရ၏ သတင္းစာက စၾပ္စၾဲထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ သံ႟ံုးနဲႛ အေမရိကန္ သံ႟ံုးတုိႛဟာ ဴပည္တၾင္းက အစုိးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ေငၾေဳကး တဆင့္ခံ ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လုိႛ ႎုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေနႛထုတ္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ သတင္းစာမႀာ စၾပ္စၾဲေရးသားထားတာကုိ အဲဒီသံ႟ံုး ေတၾက မဟုတ္မႀန္ေဳကာင္း ဴငင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴပည္တၾင္းက ၈၈ မဵိႂးဆက္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾဟာ အေနာက္ႎုိင္ငံ သံ႟ံုးေတၾက ေငၾေဳကးအကူအညီ ရယူ႓ပီး ႎုိင္ငံတည္႓ငိမ္မႁ ပဵက္ဴပားေအာင္၊ ဆူပူအံု႔ကမႁ ေပၞေပၝက္ေအာင္ ေသၾးထုိးလႁံႛေဆာ္ ေနဳကတယ္လုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရပုိင္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာထဲမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၁၉ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနဂႆေႎၾေနႛက ေဆာင္းပၝးေရးသား႓ပီး ေဖာ္ဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ေဆာင္းပၝးထဲမႀာ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ AAPP ေခၞ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အသင္းက ဒီႎႀစ္ ဧ႓ပီလ ဒုတိယပတ္ထဲမႀာ ေငၾကဵပ္ သိန္း ၂၅၀ကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ႓ဗိတိသ႖သံ႟ံုးကတဆင့္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾကုိ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိႛ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ အလားတူ ဒီႎႀစ္ ဳသဂုတ္လထဲမႀာလည္း အေမရိကန္ႎုိင္ငံက NGO အမည္ခံ အဖၾဲႚတဖၾဲႚဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အေမရိကန္သံ႟ံုးက တဆင့္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾကုိ အေမရိကန္ ေဒၞလာေငၾ ၃၀,၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီေဆာင္းပၝးပၝ ေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾဟာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေနႛက နအဖစစ္အစုိးရ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းနဲႛ ရဲခဵႂပ္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီတုိႛ ေဴပာဳကားခဲ့တာကုိ ေပၝက္စအမည္ခံ ေဆာင္းပၝးရႀင္က ကုိးကား ေရးသားထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚ ႓ဗိတိသ႖သံ႟ံုး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ႓ဗိတိသ႖သံ႟ံုးအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ေကဵာင္းသားအုပ္စုေတၾအပၝအဝင္ ဘယ္ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိမႀ ေငၾေဳကး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့တာ၊ ေငၾေဳကးလၿဲေဴပာင္းေပးခဲ့တာ တ႒ကိမ္တခၝမႀ မရႀိခဲ့ဖူးဘူးလုိႛ ဴငင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

အလားတူ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အေမရိကန္သံ႟ံုး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ကလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ စၾပ္စၾဲေဴပာဆုိခဵက္ဟာ မႀန္ကန္မႁမရႀိဘူးလုိႛ ႎိုဝင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛကပဲ အသီးသီး ဴငင္းဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊

မဳကာေသးခင္က ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အဴဖႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ၊ လူထုဆႎၬဴပႂလၿာ လက္မႀတ္ေရးထုိးမႁနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းမႁတုိႛဟာ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံတကာကုိ လႀည့္စားဖုိႛ ႎုိင္ငံေရးစတန္ႛထၾင္တဲ့ လုပ္ရပ္လုိႛ အဲဒီေဆာင္းပၝးထဲမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔