စာေရးဆရာ သန္းဝင္းလိႁင္ ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ေရာက္ရႀိလာ႓ပီ

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း စာေရးဆရာ သန္းဝင္းလိႁင္ဟာ ေထာင္မႀ လၾတ္လာ႓ပီးေနာက္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခံရမဲ့ အႎၩရာယ္ ရႀိေနတာေဳကာင့္ ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပး တိမ္းေရႀာင္လာ႓ပီး လ႖ိႂႚဝႀက္စၾာ ေနထိုင္ေနပၝတယ္။
2010-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း အပၝအဝင္ ထင္ရႀားေကဵာ္ဳကားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾအေဳကာင္း ေရးသားဴပႂစုထားတဲ့ ‘႟ုပ္တုမဵားက ေဴပာေသာ ဴမန္မာ့သမိုင္းဝင္ ပုဂၢိႂလ္မဵား’ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခၾင့္ မရႀိပဲ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ထုတ္ေဝမႁနဲႛ စာအုပ္ေရးသားသူ စာေရးဆရာ သန္းဝင္းလိႁင္ဟာ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ အဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး ၂၀၀၇ ခုမႀာ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာပၝတယ္။

လၾတ္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ပထမပိုင္းမႀာ စာအုပ္ေရးသား ထုတ္ေဝခၾင့္ ရႀိေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ထုတ္ေဝခၾင့္ မရေတာ့တဲ့အဴပင္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခံရမဲ့ အလားအလာ ရႀိတဲ့အတၾက္ ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္တေနရာကို ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး တေနရာမႀာ လ႖ိႂႚဝႀက္ေနထိုင္ေနပၝတယ္။

၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ သူဟာ ဝိဓူရ သခင္ခဵစ္ေမာင္ ဦးစီးတဲ့ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပၝင္းစုပၝတီ၊ သကႆန္းက႗န္းမဲဆႎၬနယ္ အမႀတ္(၂ ) ကေန ဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ဖူးပၝတယ္။ ဒီေနာက္ ေထာင္အခဵႂပ္ တလခၾဲ ကဵခံရ႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ သူပၝဝင္တဲ့ ပၝတီ မရႀိတာေရာ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္႟ၾက္လိုတာေဳကာင့္ပၝ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ပၝတီဝင္တဦး ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ခု ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ဦးသန္းဝင္းလိႁင္ကို RFA မႀ ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔