ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၿတ္ဖိုႛ ဴပင္သစ္ထပ္မံ ေတာင္းဆို

၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မတိုင္ခင္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ တိုင္းရင္းသားေတၾ အပၝအဝင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ တိကဵတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ခဵမႀတ္႓ပီး စတင္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဴပင္သစ္အစိုးရက ဇန္နဝၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛ ရက္စၾဲနဲႛ စာတေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႎိႁးေဆာ္မႁတခုအဴဖစ္ ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚရႀိ ဥေရာပ ပၝလီမန္အေဆာက္အအံု မဵက္ႎႀာစာေပၞတၾင္ မီးေမာင္းထိုး ဴပသထားသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႟ုပ္ပံုကို ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၁၈ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႎိႁးေဆာ္မႁတခုအဴဖစ္ ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚရႀိ ဥေရာပ ပၝလီမန္အေဆာက္အအံု မဵက္ႎႀာစာေပၞတၾင္ မီးေမာင္းထိုး ဴပသထားသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႟ုပ္ပံုကို ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၁၈ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနရဲ့ အဲဒီေဳကညာခဵက္ကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လက္ရႀိ အေဴခအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆို႓ပီး ေရးသားထားရာမႀာ စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေထာင္ခဵခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဴပတ္ဴပတ္သားသား တံုႛဴပန္ခဲ့႓ပီး၊ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢကလည္း အေရးယူပိတ္ဆိုႛမႁ ထပ္မံ တိုးဴမၟင့္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး ခဵက္ခဵင္းလၿတ္ေပးဖိုႛ ဴပင္သစ္အစိုးရက ေတာက္ေလ႖ာက္ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သလို၊ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ႎိုင္ငံတကာက ယံုဳကည္ဖိုႛဆိုရင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒၝဟာ မဴဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ ကိစၤ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ ၂၀ အတၾင္း ၁၄ ႎႀစ္ေလာက္ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ၂၀၀၀ ေကဵာ္ကို မေမ့ဳကပၝနဲႛလိုႛ အဲဒီ ဴပင္သစ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔