ဴပင္သစ္ႎႀင့္တ႟ုတ္သမတတုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ ထည့္သၾင္းေဆၾးေႎၾး

2007-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

france_demo_150px.jpg
ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ၊ ပဲရစ္႓မိႂႚရႀိ လူႛအခၾင့္အေရး ရင္ဴပင္တၾင္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အိုလံပစ္ပၾဲႎႀင့္ တိုတယ္လ္ ေရနံကုမၯဏီတိုႛကို သပိတ္ေမႀာက္ရန္ ေအာက္တိုဘာလအတၾင္းက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနေသာ ဗုဒၭဘာသာ သံဃာမဵားးႎႀင့္ လူထုတိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴပင္သစ္သမတ မစၤတာ ဆာကုိဇီဟာ သူႛရဲ့ ပထမဆံုး တ႟ုတ္ဴပည္ခရီးစဥ္အဴဖစ္ ႎုိဝင္ဘာ ၂၅ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛက ေဘဂဵင္း႓မိႂႚေတာ္ကုိ ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္႓ပီး၊ တ႟ုတ္သမတ မစၤတာ ဟူကဵင္းေတာင္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လုိႛ ဴပင္သစ္သမတအိမ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊ သမတႎႀစ္ဦး ေတၾႚဆံုစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိလည္း ထည့္သၾင္းေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္သမတ မစၤတာ ဟူကဵင္းေတာင္နဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ ဴပင္သစ္သမတ မစၤတာ ဆာကုိဇီက ကုန္သၾယ္ေရးမႀာ ညီမ႖မႁရႀိေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ကုိ ထိခိုက္မႁမရႀိေစပဲ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁ ရရႀိေရးတုိႛကုိ ႒ကိႂးပမ္းဖုိႛ တၾန္းအားေပး ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အိမ္နီးခဵင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဴပႍနာေတၾအတၾက္ ေဴဖရႀင္းေဆာင္႟ၾက္ရာမႀာ တ႟ုတ္အစုိးရ အေနနဲႛ စၾမ္းအားဴမၟင့္႓ပီး ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးေစလုိေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေဴပာင္းအလဲကုိ တဴခားႎုိင္ငံ တႎုိင္ငံက ေဖာ္ေဆာင္ေပးႎုိင္မယ္ဆုိရင္၊ အဲဒီႎုိင္ငံဟာ တ႟ုတ္ဴပည္ပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပင္သစ္သမတက ေထာက္ဴပေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ဴပင္သစ္သမတဟာ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ ေသဒဏ္အဴပစ္ေပးမႁေတၾကုိ အေရအတၾက္ ေလ႖ာ့႓ပီး လုပ္ေဆာင္ဖုိႛကုိလည္း တ႟ုတ္သမတကုိ အသာတဳကည္ တုိက္တၾန္းေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊ တ႟ုတ္သမတကလည္း ဒီကိစၤကုိ တေဴဖးေဴဖးခဵင္း ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ဴပန္လည္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

အဲဒီေနာက္ ဴပင္သစ္သမတက တ႟ုတ္ဴပည္က သတင္းစာဆရာေတၾရဲ့ လၾတ္လပ္ခၾင့္ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝနဲႛပတ္သက္လုိႛေတာ့ တ႟ုတ္သမတက တိတိကဵကဵ တုံႛဴပန္ေဴပာဆုိမႁ မရႀိခဲ့ပၝဘူး၊၊

ဴပင္သစ္အေဴခစုိက္ RSF လုိႛေခၞတဲ့ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚကေတာ့ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ သတင္းစာဆရာ ၃၃ဦးနဲႛ အင္တာနက္ေပၞမႀာ အစုိးရဆန္ႛကဵင္ေရး ေရးသားေဖာ္ဴပသူ အေယာက္၅၀တုိႛဟာ ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵခံထားရေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤကုိ တ႟ုတ္ဴပည္ခရီးစဥ္အတၾင္း အေလးထား ေဴပာဆုိဖုိႛ ဴပင္သစ္သမတထံ ႒ကိႂတင္ေမတၨာရပ္ခံ တုိက္တၾန္းထားတာ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဴပင္သစ္သမတ မစၤတာ ဆာကုိဇီဟာ တ႟ုတ္ယၾမ္ေငၾတန္ဖုိး ခုိင္မာမႁရႀိေရးနဲႛ ကုန္သၾယ္ေရးမႀာ တဖက္ေစာင္းနင္းမရႀိေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛတုိႛကုိလည္း တ႟ုတ္သမတနဲႛ ေတၾႚဆံုစဥ္မႀာ အေလးထား ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔