ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးကို ကုလ လက္ေထာက္အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အလၾန္ေကဵနပ္အားရ

2006-11-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gambari_11-06_150px.jpg
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းရန္ ဒုတိယ အ႒ကိမ္ သၾားေရာက္ေသာ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက သူရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အလၾန္ ေကဵနပ္အားရမိပၝတယ္လိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္၊ တနဂႆေႎၾေနႛက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္မႀာ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးသန္ႛရဲ့ ဂူဗိမာန္ကိုလည္း သၾားေရာက္ဂၝရဝဴပႂခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက အလၾန္ေကဵနပ္အားရပၝတယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ေပမယ့္ ဘာေတၾေဳကာင့္ ဒီလို အလၾန္ေကဵနပ္ရတာလဲဆိုတာေတာ့ အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာတာမရႀိခဲ့ဘူူလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကုလသမဂၢကထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ရခဲ့တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာဴပည္ ၄ ရက္ဳကာခရီး႓ပီးလိုႛ အဴပန္ေလဆိပ္မႀာ သူက ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အလၾန္ ေကဵနပ္တယ္လိုႛပဲ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ တရားဝင္ ကိစၤရပ္အဴဖစ္ ထည့္သၾင္းခံထားရတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေနာက္ထပ္ သူထပ္သၾားဖိုႛ ရႀိမရႀိကိုလည္း သူမသိတဲ့အေဳကာင္း၊ ဘာ့လိုႛလည္းဆိုေတာ့ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္ရင္ အေဳကာင္းရင္းခံေတၾကမဵားလိုႛ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း သူကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းမႀာ ရႀိေနစဥ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားလမ္းမႀာရႀိတဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးသန္ႛရဲ့ ဂူဗိမာန္ကိုလည္း သၾားေရာက္ဂၝရဝဴပႂခဲ့ပၝတယ္။

မိမိအေနနဲႛ ဦးသန္ႛရဲ့ ဂူဗိမာန္ကို အခုလို သၾားေရာက္ရတာဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁ၊ က႟ုဏာတရား ဴပည့္ဝမႁရႀိခဲ့တဲ့ ဦးသန္ႛကို ဂၝရဝဴပႂလိုတာေဳကာင့္အဴပင္ ဦးသန္ႛဟာ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီးနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံတိုႛ အဳကား ဆက္ႎၿယ္ပတ္သက္မႁမႀာ အေရး႒ကီးတဲ့ ပင္မ ပုဂၢိႂလ္႒ကီးတဦး ဴဖစ္ခဲ့တာေဳကာင့္လိုႛလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာအမဵိႂးသား ဦးသန္ႚဟာ ၁၉၆၁ခုႎႀစ္ကေန ၁၉၇၁ခုႎႀစ္ အထိ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚကို ဆယ္ႎႀစ္တိုင္တိုင္ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး အာရႀတိုက္သား ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဦးသန္ႛဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴပည္သူေတၾက ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမၟာက္မႁနဲႛ ပထမဆံုး ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးႎုရဲ့ အရင္းႎႀီးဆံုး မိတ္ေဆၾတဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

၁၉၇၄ခုႎႀစ္မႀာ ဦးသန္ႛ ကၾယ္လၾန္႓ပီး ဦးသန္ႛရဲ့ ႟ုပ္ကလာပ္ကို ဴပန္သယ္ယူခၾင့္ဴပႂေရး၊ ႎိုင္ငံေတာ္ ဈာပနအဴဖစ္ ကဵင္းပေရး၊ ဂူသၾင္းဴမၟႂပ္ႎႀံမဲ့ ေနရာ ေ႟ၾးခဵယ္ေရးတိုႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးေနဝင္း ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အစိုးရက ဴငင္းဆန္႓ပီး အင္အားသံုးခဲ့တာေဳကာင့္ ဦးသန္ႛအေရးအခင္းဆိုတာ ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝတယ္။

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဦးသန္ႛရဲ့ ႟ုပ္ကလာပ္ကို မူလက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းအတၾင္း ဴမၟႂပ္ႎႀံခဲ့ေပမဲ့ စစ္အစိုးရက အင္အားသံုး႓ပီး ေ႟ၿတိဂံု ဘုရားလမ္းကို ေ႟ၿႚေဴပာင္းဴမၟႂပ္ႎႀံခဲ့ပၝတယ္။

ဦးသန္ႛဟာ ဆီၾဒင္ႎိုင္ငံသား ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဒက္ဂ္ ဟမ္းမား႟ိႁးလ္ ရဟတ္ယာဥ္ ပဵက္ကဵ ေသဆံုး႓ပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၆၁ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛကစလိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးေလာကက ပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ အကဲခတ္ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္း႓ပီး တင္ဆက္ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔