ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္

2007-06-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

thein_sein_A_150px.jpg
ယာယီ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ နအဖ အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ႎႀင့္ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကဵင္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္။ (Photo: AFP)

နအဖစစ္အစုိးရ အတၾင္းေရးမႀႃးလည္းဴဖစ္၊ ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္လည္းဴဖစ္တဲ့ ဒုတိယဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ တ႟ုတ္ဴပည္ကုိ ဇၾန္လ ၆ရက္ ဒီကေနႛ ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီလိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ တ႟ုတ္ ဆင္ဟၾာသတင္းအရေတာ့ ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ဟာ တ႟ုတ္ အမဵႂိးသား ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ရဲ့ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရ တ႟ုတ္ဴပည္ကုိ ၅ ရက္ဳကာ သၾားေရာက္တာလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံဳကား ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကုိ ဴမၟင့္တင္ဖုိႛ ခဵစ္ဳကည္ေရးခရီး သၾားေရာက္တာလုိႛသာ ဆင္ဟၾာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူတခဵႂိႚကေတာ့ ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ဟာ အမဵႂိးသားညီလာခံ ကဵင္းပေရးေကာ္တီဥကၠႉ ဴဖစ္တာမိုႛ တ႟ုတ္ အမဵႂိးသားဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ရဲ့ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရ တ႟ုတ္ဴပည္ သၾားေရာက္တာဟာ ထူးဴခားတယ္။ အမဵႂိးသားညီလာခံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တ႟ုတ္ရဲ့ အဳကံဥာဏ္ကုိ ယူဖုိႛ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ သုံးသပ္ဳကပၝတယ္။

တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစုိက္ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာကေတာ့ ဴမန္မာနဲႛ တ႟ုတ္အဳကား အဴပန္အလႀန္သၾားလာမႁေတၾဟာ အခုကာလပုိင္းေတၾမႀာ သိပ္စိပ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ဟာ လုပ္ငန္း တာဝန္ႎႀစ္ခုအရ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္တာ ဴဖစ္ႎိုင္႓ပီး တခုက ယာယီ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အေနနဲႛ ႎိုင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရးနဲႛ တဴခား ကိစၤေတၾ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ၊ အဓိကအားဴဖင့္ ဒုတိယ တခုအေနနဲႛ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကဵင္းပေရးေကာ္တီဥကၠႉအဴဖစ္ သၾားေရာက္ရင္း အမဵိႂးသား ညီလာခံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးတိုင္ပင္ဖိုႛ ဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာသၾားပၝတယ္။ အမဵိႂးသား ညီလာခံနဲႛ ဆက္ႎၿယ္႓ပီး တ႟ုတ္ ဴမန္မာနယ္စပ္က လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾ ကိစၤကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးလိမ့္မယ္လိုႛ သူယူဆတဲ့အေဳကာင္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္ အေစာပုိင္း လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရးကုိ တ႟ုတ္က ဗီတုိအာဏာသုံး ပယ္ခဵ႓ပီးေနာက္၊ တခၝ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက တ႟ုတ္ ႎုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ မစၤတာ ထန္ကဵားရႀင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ တ႟ုတ္ကုိ ပုိမုိ မႀီခုိလာရပုံရေဳကာင္း သုံးသပ္မႁေတၾလည္း ရႀိေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔