ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးဴခင္းကို ဂဵာမနီႎႀင့္ ကေနဒၝ႟ႁတ္ခဵ

ဴမန္မာႛ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတာကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးလိုက္တဲႛအေပၞ ဂဵာမနီအစိုးရနဲႛ ကေနဒၝ အစိုးရတိုႛက ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခုလို သက္တမ္းတိုးလိုက္တဲႛ ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္ကာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးကို လၿတ္ေပးဖိုႛလဲ ဂဵာမနီ ဒုတိယဝန္႒ကီး မစၤတာ Gernot Erler က ေတာင္းဆိုိုလိုက္ပၝတယ္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင္ႛရႀိသူ မစၤတာ Martin Jaegerကလည္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုးကို လၿတ္ေပးဖိုႛအဴပင္ ဖမ္းဆီးတာေတၾ ရပ္႓ပီး အဓိပၯာယ္ဴပည့္ဝတဲႛ ႎိုင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾကို အဴမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

အလားတူပဲ ကေနဒၝ ႎိုင္ငံဴခားေရးနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ ကုန္သၾယ္ေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ David Emerson ကလဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္တဲႛအေပၞ ေမလ ၂၈ရက္ ဗုဒၡဟူးေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပစ္တင္ ႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လၾန္ခဲႛတဲႛ ၁၈ ႎႀစ္အတၾင္း ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ၁၂ ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနထိုင္ခဲႛရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေမလ ၂၈ရက္ မေနႛက ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကို ေနာက္ထပ္တခၝ သက္တမ္းတိုးလိုက္ေဳကာင္း၊ ဒိအတၾက္ ကေနဒၝႎိုင္ငံအေနနဲႛ မဵားစၾာ စိတ္အေႎႀာင္ႛအယႀက္ ဴဖစ္ရေဳကာင္း၊ စသဴဖင္ႛ ကေနဒၝႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

႓ပီးခဲႛတဲႛ ေအာက္တိုဘာလတံုးက ကေနဒၝပၝလီမန္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ကေနဒၝႎိုင္ငံရဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ အပ္ႎႀင္းခဲႛေဳကာင္း သူဟာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအဴဖစ္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဖမ္းဆီးခံထားရေပမဲႛ ေနာက္မတၾန္ႛပဲ ယံုဳကည္ခဵက္ခိုင္မာစၾာဴဖင္ႛ ဴမန္မာႛဒီမိုကေရစီ အေရးအတၾက္ ဆက္လက္ တိုက္ပၾဲဝင္ေနဳကာင္း၊ ဒၝေတၾေဳကာင္ႛသူဟာ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးနဲႛ ပတ္သက္လာရင္ စံနမူယူစရာ ပုဂၢိႂလ္ဴဖစ္လာေဳကာင္းလဲ ကေနဒၝ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီး ကေနဒၝႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္မႀာ လက္ရႀိအားဴဖင္ႛ အဴပင္းထန္ဆံုး စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛအေရးယူမႁကို ခဵမႀတ္ခဲႛေဳကာင္း ကေနဒၝႎိုင္ငံအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵားရဲ့ လူႛအခၾင္ႛအေရးကို ေလးစားလိုက္နာဖိုႛ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားနဲႛ စစ္မႀန္တဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛတိုႛကို ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔