ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္မည္

2007-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

insein_jail_pinheiro_200px.jpg
ကုလ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲရုိး ႎုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႛက အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း အကဵဥ္းသားမဵားကုိ ေက႗းေးမၾးေသာ အစားအေသာက္ကုိ ဳကည့္ရႁေနပုံဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ လာမဲ့ ေသာဳကာေနႛမႀာ ခဵမႀတ္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္္ငံဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးတင္းသၾင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီမႀာ အဴပန္အလႀန္ေဆၾးေႎၾးဳကဖုိႛရႀိ႓ပီး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ခဵမႀတ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေနာက္ထပ္သၾားေရာက္ ေလ့လာဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက တာဝန္ေပးအပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူႛအေနနဲႛ သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုိလည္း မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမဲ့ သူမဳကာခင္က ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္း လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေတၾႚဆံုခဲ့ရတာ သိပ္မရႀိခဲ့ဘူးလုိႛလည္း မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

႓ပီးခဲ့တဲ့အေခၝက္ ခရီးစဥ္တုန္းက အစုိးရရဲ့ ႒ကိီးဳကပ္မႁေတၾကမဵား႓ပီး၊ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေတၾႚခၾင့္ရခဲ့ တာဆုိလုိႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥး္သားေတၾ၊ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾနဲႛ ကုလသဂၢဌာေန ကုိယ္စားလႀယ္ အ႒ကီးအကဲနဲႛ ေတၾႚခဲ့ရတာပဲ ရႀိေဳကာင္း၊ ကဵန္တဲ့ေတၾႚဆံုမႁေတၾကေတာ့ အစုိးရလူေတၾ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိး ေဴပာသၾားတာပၝ၊၊ မစၤတာပင္နဲ႟ုိးဟာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား (၅) ဦးနဲႛ သံဃာ (၁၀)ပၝးကုိသာ သီးဴခားေတၾႚဆံုခၾင့္ ရခဲ့တာပၝ၊၊

မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးဟာ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚမႀာ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ တနလႆာေနႛက စတင္ကဵင္းပေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီ (၆)႒ကိမ္ေဴမာက္ အစည္းအေဝးမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလအတၾင္း သူဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေတၾႚရႀိခဵက္ အစီရင္ခံစာကုိ တင္သၾင္းခဲ့တာပၝ၊၊

ဴမန္မာ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အေဴခခံလၾတ္္လပ္ခၾင့္ေတၾကုိ ေပးအပ္ဖုိႛ အရိပ္လကၡဏာဴပတာမဵိႂးေတၾ မရႀိေသးဘူးလုိႛ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးက ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ အတိအလင္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ဆႎၬဴပရာမႀာ ပၝဝင္သူေတၾအေပၞ စစ္အစုိးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းမႁေတၾကုိ (၅) ဳကာသၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ သူႛရဲ့ခရီးစဥ္အတၾင္း စစ္အစုိးရေပးတဲ့ စာရင္းအရ ေသဆံုးသူ (၁၅) ဦးအဴပင္ ေနာက္ထပ္ေသဆံုးသူ (၁၆)ဦး၊ စုစုေပၝင္း ေသဆံုးသူ (၃၁) ဦး၊ ေပဵာက္ဆံုးေနသူ (၇၄) ဦး၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ (၆၅၀)ေကဵာ္ရႀိေဳကာင္းကုိလည္း မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးက ေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးဟာ သူႛရဲ့ ႎုိဝင္ဘာလခရီးစဥ္အတၾင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚခၾင့္ေပးဖုိႛ ေတာင္းခံခဲ့ေပမဲ့ ဒီတ႒ကိမ္မႀာေတာ့ ေတၾႚခၾင့္မေပးႎုိင္ေသးပဲ ေနာက္တ႒ကိမ္ကဵမႀ ေတၾႚပၝလုိႛ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾက ဴငင္းဆုိ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔