ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို မေႎႀာင့္ယႀက္ရန္ ကေမႝာဒီယားဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဴပာဳကား

2007-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

hun_sen_thein_sein_2007_200.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္သစ္ ဴဖစ္လာ႓ပီးေနာက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)သည္ ကေမႝာဒီယားႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္၍ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္(ဝဲ)ႎႀင့္ ႎိုဝင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢအေနနဲႛ ဴပင္းထန္တဲ့ ေဝဖန္ခဵက္ အစီရင္ခံစာေတၾ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကေရစီကူးေဴပာင္းေရး တိုးတက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတၾကို ဖဵက္ဆီးေႎႀာင့္ေႎႀးေနေစတာကို ရပ္တန္ႛဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေနႀာင့္အယႀက္မေပးဖိုႛ ကေမႝာဒီးယားဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္က ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္မႀာ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအဳကား အထိတ္တလန္ႛဴဖစ္ေနခဵိန္မႀာ ကေမႝာဒီးယားဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္က အခုလို ေဴပာလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီလို ေဴပာလိုက္တာဟာ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းမႀာ စစ္တပ္က ရဟန္းနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ႎိုင္ငံအ႒ကီးအကဲတဦးက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ခဵီးကဵႃးလိုက္တာလည္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ကေမႝာဒီးယား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္ဟာ ကုလသမဂၢရဲ့ ေသာဳကာေနႛက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး အစီရင္ခံစာကုိ ဦးတည္႓ပီး အဴပစ္တင္ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး သူႛရဲ့ ကေမႝာဒီးယား အစိုးရဟာ လည္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾေဳကာင့္ ပံုမႀန္ ႎိုင္ငံတကာက ေဝဖန္တာ ခံေနရတဲ့ အစိုးရဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကို အေေႎႀာင့္ယႀက္ ဴဖစ္ေစတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ဖိအားခဵည္းေပးေနရင္ သူတိုႛဴပႍနာေတၾကို ဘယ္လိုေဴဖရႀင္းလိုႛ ရႎိုင္ေတာ့မလဲလိုႛလည္း မစၤတာဟၾန္ဆန္က ေစာဒကတက္ပၝတယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ ကေမႝာဒီးယားႎိုင္ငံ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ရဲ့ အခုလို ေဴပာဳကားခဵက္ဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ ပူးတၾဲ သေဘာထားေဳကညာခဵက္နဲႛ လံုး၀ဆန္ႛကဵင္ေနပၝတယ္။ ဒီေဴပာဳကားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NCGUB အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႚဝင္ ေဒၝက္တာ စန္းေအာင္က အခုလို မႀတ္ခဵက္ေပးပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ စန္းေအာင္္။ ။ “အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံ အစည္းအေဝးမႀာလည္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္တယ္၊ စက္တင္ဘာလတုန္းက နယူးေယာက္မႀာ ထၾက္ခဲ့တဲ့ statement ကို ထပ္ေလာင္း႓ပီး သူတိုႛ အတည္ဴပႂတယ္ဆိုတာ၊ statementထဲမႀာ ပၝတာက ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို လၿတ္ပၝ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ကုလသမဂၢနဲႛ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္႓ပီးေတာ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ အဴမန္ဆံုး ဴဖစ္ေအာင္လုပ္ပၝ ဆို႓ပီး ေဴပာသၾားတာပဲ၊ နံပၝတ္သံုးအခဵက္က ဴမန္မာဴပည္ကိစၤ အာဆီယံကို မထိခိုက္ေအာင္ ကာကၾယ္သၾားမယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ပၝတယ္၊ အဲဒီသံုးခဵက္၊ ဟၾန္ဆန္ေဴပာတဲ့ အေနအထားနဲႛကေတာ့ တဴခားစီပၝပဲ၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ က႗န္ေတာ္ဴမင္တာကေတာ့ ဟၾန္ဆန္အေနနဲႛကေတာ့ သူႛရဲ့ တိုင္းဴပည္အေနအထားအရ ေဴပာသာေဴပာတယ္၊ အဲဒၝက အာဆီယံရဲ့ သေဘာထားလည္း မဟုတ္ဖူး၊ သူႛရဲ့ ပင္ကိုယ္ေပၝ့၊ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဆၾးေႎၾးတုန္းက သူႛရဲ့ သံုးသပ္ခဵက္ေတၾနဲႛလည္း တဴခားစီပဲ ဴမင္ပၝတယ္။”

ကေမႝာဒီးယားႎိုင္ငံဟာ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္း စစ္အစိုးရ ရက္စက္တာေတၾကို ေဝဖန္တာမလုပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ႎိုင္ငံတကာက ေဝဖန္တာခံခဲ့ရပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ကေမႝာဒီးယား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္ကို လက္ခံေတၾႚဆံုခဲ့အ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတာေတၾကိုလည္း ေဝဖန္ခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။

အလားတူပဲ ကုလသမဂၢမႀာ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးတင္ဴပတဲ့ အစီရင္ခံစာပၝ ဆႎၬဴပသူေတၾကို အင္အားအလၾန္အက႗ံသံုး ႎႀိမ္နင္းတယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဂဵီနီဗာ အဴမဲတမ္းကိုယ္စားလႀယ္ ဦးဝဏၧေမာင္လၾင္က လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ အစည္အးေဝးအတၾင္းမႀာ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔