အိုင္အယ္အိုကို တိုင္႒ကားခဲ့သူ ဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး အဴခားေတာင္သူမဵား တိမ္းေရႀာင္ေနရ

မေကၾးတိုင္း ေအာင္လံနဲႛ နတ္ေမာက္႓မိႂႚေတၾက ေတာင္သူေတၾပိုင္တဲ့ လယ္ယာေဴမေတၾ သိမ္းဆည္းခံရမႁနဲႛ အတင္းအဓမၳ စီမံကိန္းသီးႎႀံ စိုက္ခိုင္းမႁေတၾကို ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ အိုင္အယ္အို ႟ံုးခၾဲကို ဦးေဆာင္ တိုင္႒ကားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္နဲႛ ေအာင္လံ႓မိႂႚက အသက္ ၄၃ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ကိုေဇာ္ေဌးကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ ဒီေနႛမနက္ အေစာပိုင္းမႀာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးသၾားတယ္လိုႛ ကိုေဇာ္ေဌးရဲ့ မိတ္ေဆၾတဦးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။
2008-10-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စိုက္ပဵိႂးေရးအတၾက္ ႎၾားႎႀင့္ဖက္၍ ထၾန္ယက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဴမန္မာ ေတာင္သူလယ္သမား သားအဖ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စိုက္ပဵိႂးေရးအတၾက္ ႎၾားႎႀင့္ဖက္၍ ထၾန္ယက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဴမန္မာ ေတာင္သူလယ္သမား သားအဖ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ ဒီေနႛမနက္ အေစာပိုင္းမႀာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးသၾားတယ္လိုႛ ကိုေဇာ္ေဌးရဲ့ မိတ္ေဆၾတဦးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

မိတ္ေဆၾတဦး။  ။ “ကိုေဇာ္ေဌးအိမ္ကို လာ႓ပီးေတာ့ နတ္ေမာက္က စခန္းမႀႃးရယ္၊ ေအာင္လံက နယ္ထိန္းရယ္၊ ကိုေဇာ္ေဌးတိုႛ ရပ္ကၾက္က ရယကရယ္၊ စုစုေပၝင္း ၁၄ - ၅ဦးေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛသိရတယ္ေလ။ အိမ္မႀာပစၤည္းေတၾ လာရႀာတယ္။ ေမးစရာရႀိလိုႛဆို႓ပီး ၂နာရီသာသာေလာက္မႀာ ေခၞသၾားတယ္ ။ ေအာင္လံရဲစခန္းထဲမႀာ ထားတယ္။ ၇နာရီမႀာ နတ္ေမာက္ကို ေခၞသၾားတယ္လိုႛ သိရတယ္ေလ။”

ကိုေဇာ္ေဌးအိမ္ကို ရႀာေဖၾတုန္းကေတာ့ ဘာပစၤည္းမႀ ရႀာမေတၾႚဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ နတ္ေမာက္႓မိႂႚနယ္ ႟ၾာမၾန္အုပ္စု၊ ေညာင္ေပၝက္၊ ႟ၾာသစ္၊ မဵက္ရဲကန္ စတဲ့႟ၾာေတၾက ေတာင္သူေတၾဟာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ကတည္းက လယ္ယာေဴမေတၾ သိမ္းခံရတဲ့အတၾက္ စိုက္ပဵိႂးေဴမေတၾ ဆံုး႟ႁံးတဲ့အဴပင္ မစိုက္ပဵိႂးႎိုင္တဲ့ ႎၾားစားကဵက္ေဴမေတၾမႀာ ႎၾားေကဵာင္းရင္ ႎၾားတေကာင္ တလ ၁၅၀၀ ေပးေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾေ႒ကာင့္ သူတိုႛ အိုင္အယ္အိုကို တိုင္တန္းခဲ့ေ႒ကာင္းနဲႛ အဲလိုတိုင္တန္းခဲ့တဲ့အတၾၾက္ သူတိုႛကို ေခၞယူစစ္ေဆး႓ပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပံုကို အိုင္အယ္ကိုတိုင္တဲ့ အဖၾဲႚထဲမႀာပၝလိုႛ တိမ္းေရႀာင္ေနရတဲ့ ေတာင္သူတဦးကို RFAက ဆက္သၾယ္တဲ့အခၝမႀာ အခုလို ရင္ဖၾင့္ပၝတယ္။

ေတာင္သူတဦး။       ။ “တကယ္တမ္းေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛေတာင္သူေတၾ ေဴပာခဵင္တာက ႎိုင္ငံေတာ္လံုဴခံႂေရးကို ထိခိုက္တာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီအင္တာနက္ဆိုတာ ကဵေနာ္တိုႛ နားမလည္ပၝဘူး။ ကဵေနာ္တိုႛေကဵး႟ၾာတိုင္းမႀာ အိမ္တိုင္းလူတိုင္း ေရဒီယိုေတာင္မႀ ကိုင္ႎိုင္တာ မဟုတ္ပၝဘူး။ အင္တာနက္ဆိုတာ နားမလည္ဘူးလိုႛ ရႀင္းဴပခဲ့႓ပီးေတာ့ ၂၀ရက္ေနႛမႀာ လၿတ္လိုက္တယ္ေပၝ့။ ၈နာရီေလာက္ ဴပန္လၿတ္လိုက္႓ပီး ေနႛလည္ ၂နာရီေလာက္မႀာ မဵက္ရဲကန္က ကိုလႀစိုးကို ဖမ္းတယ္၊ ေနာက္႓ပီးကဵေတာ့ ကိုစိန္စတင္းကို ဖမ္းတယ္။ ကိုေနလင္းကို နတ္ေမာက္ရဲစခန္းက လာဖမး္သၾားတယ္။ ”

အိုင္အယ္အို႟ံုးကို တိုင္တဲ့သူေတၾ အားလံုးကို ဖမ္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ တခဵိႂႚေတာင္သူေတၾက တိမး္ေရႀာင္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ လၾတ္ေဴမာက္ေနတယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။ တိမ္းေရႀာင္ေနတဲ့ ဦးတင့္ဆိုတဲ့သူရဲ့ ယာခင္းထဲက အိမ္ကိုေတာ့ အတင္းဖဵက္ခိုင္းတဲ့တၾက္ မိသားစုေတၾက ဖဵက္ေပးထားရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ အဖမ္းခံထားရသူေတၾကို ႎိုင္ငံေတာ္ အ႒ကည္ညိႂပဵက္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆို႓ပီး စစ္ေဆးေနပံုကိုလည္း အဆိုပၝ ေတာင္သူ႒ကီးကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္သူတဦး။         ။ “ေတာင္သူလယ္သမားေတၾက ႎိုင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲေတၾကို အ႒ကည္ညိႂပဵက္ေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္ပၝဘူး ႎိုင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲေတၾကို သိေစခဵင္လိုႛ အိုင္အယ္အို ညၟိႎိုင္းေရးအရာရႀိကို တိုင္႒ကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဓမၳေငၾေ႒ကးေကာက္ခံတဲ့ ဒီအကဵင့္ပဵက္ဝန္ထမ္း တပ္မႀႃးေတၾတပ္မေတၾဟာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္ အ႒ကီးအကဲေတၾကို အ႒ကည္ညိႂပဵက္ေအာင္လုပ္တာ အဲဒီစစ္တပ္ပၝပဲလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေတာင္သူလယ္သမားေတၾက ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛေကဵး႟ၾာသားေတၾက ထိတ္ထိတ္လန္ႛလန္ႛနဲႛ ညမႀာဆို ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾဴခင္း ခံေနရတယ္၊ တ႟ၾာလံုးကလည္း ေန႒ကာစိုက္ရမဲ့အခဵိန္ေပၝ့ဗဵာ၊ ေန႒ကာထယ္ေရးလုပ္ရမဲ့အခဵိန္ ကဵေနာ္တိုႛဘာမႀမလုပ္ႎိုင္ဘူး၊ ထၾက္ေဴပးေရႀာင္တိမ္းေနရတဲ့ ဘဝကိုေရာက္ေနတယ္၊ ဒၝေ႒ကာင့္မိုႛ ေနဴပည္ေတာ္မႀာရႀိတဲ့ အ႒ကီးအကဲေတၾကို ကဵေနာ္တိုႛသိေစခဵင္တာက အခုဟာ ကဵေနာ္တိုႛကို အမႁဆင္ေနပၝ႓ပီလိုႛ။”

အိုင္အယ္အိုကို တိုင္တန္းမိတဲ့အတၾက္ ဖမ္းခံရမႀာေ႒ကာက္လိုႛေရႀာင္တိမ္းေနတဲ့ ႟ၾာသစ္ေကဵး႟ၾာက ေတာင္သူတဦး ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။ သူတိုႛလယ္ေဴမေတၾမႀာ ခရမ္းခဵဥ္သီး၊ င႟ုပ္သီးေတၾ သီးေနေပမဲ့ နတ္ေမာက္ ပင္မ လက္နက္ထိန္းသိမ္းေရးတပ္က တပ္ေဴမမကဵႃးေကဵာ္ရ ဆို႓ပီး သိမ္းဆည္းထားတဲ့အတၾက္ ခူးဆၾတ္ခၾင့္ေတာင္ မရရႀိပဲ အဓမၳ မတရားအမႁဆင္ဖမ္းခံရတဲ့ အတၾက္ ဝမ္းနည္းေ႒ကာင္းကိုလည္း ငိုယို႓ပီးေတာ့ ေဴပာဴပသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ေဒသခံေတာင္သူေတၾဟာ အိုင္အယ္အိုကို ဒီႎႀစ္ ဇူလိုင္လက တိုင္႒ကားခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး အိုင္အယ္အိုက လာေရာက္ ကၾင္းဆင္း႒ကည့္႟ႁခဲ့ေပမဲ့ သူတိုႛပိုင္လယ္ေဴမေတၾေတာ့ သူတိုႛလက္ထဲ ဴပန္မေရာက္ေသးဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔