ဖမ္းဆီးထားေသာ လိုင္စင္မဲ့ကားမဵားကို ေလလံပစ္

2006-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လိုင္စင္မဲ့ကားေတၾ လာေရာက္အပ္ႎႀံဖိုႛ ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဖမ္းဆီး သိမ္းယူခဲ့တဲ့ လုိင္စင္မဲ့ကားေတၾထဲက တခဵိႂႚကုိ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနကုိ လၿဲေဴပာင္းေပး႓ပီးဴဖစ္တဲ့ဴပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တခဵိႂႚကုိ ေလလံပစ္ေန႓ပီလုိႛ မႎၩေလး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖၾဲႚမႀႃး႟ုံး အရာရႀိတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ကား အေရအတၾက္ဟာ ၁၅,၅၀၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး အဲဒီအထဲက ကား ၈၀၀ေကဵာ္ရဲ့ ကားပုိင္ရႀင္ေတၾကုိ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္ႎႀစ္ သၾင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ထိမ္းသိမ္းေရး ယာယီဥပေဒ ပုဒ္မ ၅(၁) အရ အေရးယူခဲ့႓ပီးဴဖစ္တယ္လုိႛပၝ အဲဒီ အရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ပုိင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအႎႀံႛ စစ္တပ္၊ အေကာက္ခၾန္ဦးစီး၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖၾဲႚနဲႛ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရဲတပ္ဖၾဲႚတုိႛပူးေပၝင္း႓ပီး လုိင္စင္မဲ့ကားေတၾကုိသိမ္းခဲ့တယ္လုိႛ ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသ တုိင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန အရာရႀိတဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ သိမ္းဆည္းကားေတၾကုိ ဴပည္နယ္နဲႛ တုိင္းအလုိက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရး ရဲစခန္းေတၾက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုိေလႀာင္ေရး စခန္းေတၾမႀာ ယာယီ သိမ္းခဲ့႓ပီး ေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလးတုိႛမႀာရႀိတဲ့ တပ္မေတာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ေတၾကုိ ပုိႛခဲ့တယ္လုိႛ အဲဒီအရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။

တပ္မေတာ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ေတၾကေန စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖၾဲႚနဲႛ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾမႀာ အသုံးဴပႂမယ့္ ကားေတၾကုိ ယာဥ္အမဵိႂးအစားခၾဲဴခား႓ပီး စီမံကိန္းဦးစီးဌာနကုိ လၿဲေပးခဲ့တယ္လုိႛလည္း အဲဒီအရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနက ခၾဲတမ္း ဴပန္ခဵေပးတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ကားတခဵိႂႚကုိ ၇/ခ နံပတ္နဲႛ အသုံးဴပႂေန႓ပီလုိႛ အဲဒီအရာရႀိကပဲ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလဆန္းပုိင္းကစ႓ပီး စီမံကိန္းဦးစီးဌာနကေန လုိင္စင္မဲ့ကားေတၾကုိ ေလလံပစ္တဲ့ေနရာမႀာ သိမ္းဆည္းပုံစံအရ ဴခားနားတဲ့ကားေတၾကုိ ေလလံစတင္ ပစ္ေနတာလုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ သိမ္းဆည္းပုံစံဴခားနားတဲ့ ကားေတၾဆုိတာကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝၝး သယ္တဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံပုိင္အဴဖစ္ သိမ္းခဲ့တဲ့ ကားေတၾ၊ လုိင္စင္မဲ့ကားဴဖစ္ေပမယ့္ တဴခား တရားဝင္ ကားနံပတ္သုံး႓ပီး စီးခဲ့တဲ့ကားေတၾ၊ သတ္မႀတ္ခဵိန္မႀာ လာေရာက္မအပ္တဲ့အတၾက္ လမ္းေပၞမႀာဖမ္းခဲ့တဲ့ ကားေတၾကုိ တရား႟ုံးမႀာ အမႁတင္႓ပီး ႎုိင္ငံပုိင္အဴဖစ္ ေဳကညာခဲ့တယ္။

ဒၝ့အဴပင္ တရားဥပေဒနဲႛအညီ တရား႟ုံးမႀာ ႎုိင္ငံပုိင္သိမ္း႓ပီးေဳကာင္း ေဳကညာခဲ့တဲ့ ကားေတၾကုိ တုိင္းတရား႟ုံးေတၾနဲႛ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနေတၾက ေလလံပစ္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မႎၩေလးတုိင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနအရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ သတ္မႀတ္ရက္မႀာ ရဲတပ္ဖၾဲႚကုိ လာေရာက္အပ္ခဲ့တဲ့ ကားေတၾကုိေတာ့ ေလလံပစ္တာ မရႀိေသးပဲ ဝန္႒ကီးဌာနတခဵိႂႚကုိ ခၾဲတမ္းနဲႛ ခဵေပးေနတာပဲ ရႀိေသးတယ္လုိႛပၝ ေဴပာပၝတယ္။

သိမ္းဆည္း႓ပီး လုိင္စင္မဲ့ကားေတၾကုိ စီးပၾားေရး ဦးပုိင္လီမီတက္ကေန ေလလံဆၾဲ႓ပီး တဆင့္ခံေလလံပစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾကုိေတာ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚ စီးပၾားေရး ဦးပုိင္လီမီတက္ ႟ုံးခဵႂပ္ တာဝန္ရႀိသူ အရာရႀိတဦးက ဴငင္းဆုိပၝတယ္။

အခု သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ကားေတၾ၊ ရန္ကုန္ မႎၩေလးနဲႛ နယ္စပ္ေဒသ႓မိႂႚေတၾမႀာ လတ္တေလာ အသုံးဴပႂေနဆဲ လုိင္စင္မဲ့ကားေတၾဟာ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေခတ္မႀာ စစ္အစုိးရနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖၾဲႚေတၾ၊ ေထာက္လႀမ္းေရးနဲႛ သင့္ဴမတ္တဲ့ စီးပၾားေရးသမားေတၾက ထုိင္းႎုိင္ငံဘက္ကေန နယ္စပ္ဴဖတ္ေကဵာ္ တင္သၾင္းခဲ့တဲ့ ကားေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔