ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို ဖိတ္ဳကား၍ အိႎိၬယကို သတင္းမီဒီယာေဝဖန္

ဒီတပတ္ထုတ္ Newsweek မဂၢဇင္းမႀာ India gives a big hug to Burma’s junta အိႎိၬယအစိုးရက ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ကို ခမ္းခမ္းနားနားနဲႛ ႒ကိႂဆိုလိုက္တယ္ ဆိုတဲႛ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ Jeremy Kahn ေရးသားထားတဲႛ ေဆာင္းပၝး တေစာင္ ပၝရႀိပၝတယ္ ။
2010-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေဳကာင္းမဵားကို အမိုးဖၾင့္ ကားသစ္႒ကီးေပၞမႀ လႀည့္လည္ စစ္ေဆးေနေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ။ (Photo: AFP)
ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေဳကာင္းမဵားကို အမိုးဖၾင့္ ကားသစ္႒ကီးေပၞမႀ လႀည့္လည္ စစ္ေဆးေနေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီေဆာင္းပၝးထဲမႀာ ကမႝာ့ အ႒ကီးဆုံး ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံ႒ကီးလိုႛ ဂုဏ္ယူဝင့္႔ကားေနတဲႛ အိႎိၬယႎိုင္ငံဟာ သူႛဴပည္သူေတၾကို ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ဖိႎႀိပ္ေနတဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အာဏာရႀင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို ဒီသီတင္းပတ္ထဲမႀာ ေကာ္ေဇာ္နီခင္း႓ပီး ႒ကိႂဆိုခဲႛပၝတယ္ ။

ဒၝဟာ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿအေနနဲႛ အိႎိၬယကို ဒုတိယ အ႒ကိမ္ လာေရာက္ခ့ဲတဲႛ ခရီးစဥ္ဴဖစ္ပၝတယ္ ။

အိႎိၬယအေနနဲႛလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လက္နက္ေရာင္းခဵဖိုႛ နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက စၾမ္းအင္ေတၾ ရရႀိဖိုႛအတၾက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို ဖိတ္ဳကားတာပၝ ။

တကယ္ေတာ့ အိႎိၬယႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကို လက္ခံခဲႛတာ ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေထာက္ခံခ့ဲတာေတၾေဳကာင့္ အရင္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ သိပ္႓ပီး ေဴပလည္ခ့ဲဳကတာေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး ။

ဒၝေပမဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေတၾ ႔ကယ္ဝတာနဲႛ အိႎိၬယႎိုင္ငံအေနနဲႛ စီးပၾားေရး တိုးတက္မႁေတၾကို ထိန္းသိမ္းထားႎိုင္ဖိုႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံက စၾမ္းအင္ေတၾ ရဖိုႛ လိုအပ္ပၝတယ္ ။

အဲဒီႆအတၾက္ေဳကာင့္ တ႟ုတ္က လက္ဦးမႁ မရခင္မႀာ အိႎိၬယအေနနဲႛ ရေအာင္ ႒ကိႂးစားခဲႛပၝေသးတယ္ ။

အိႎိၬယႎိုင္ငံရ့ဲ Pioneer သတင္းစာ႒ကီးရ့ဲ အယ္ဒီတာ ေဒၝက္တာ ကာလီကာ ကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အိႎိၬယနဲႛ တ႟ုတ္အဳကားမႀာ ကစားေနတယ္လိုႛ RFA ကို ေဴပာပၝတယ္ ။

“တ႟ုတ္နဲႛ အိႎိၬယ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ ဴဖစ္ေနတဲႛအေပၞမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ကစားေနတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ့အေနနဲႛ ယုံဳကည္ပၝတယ္ ။ အဲဒီအခဵက္ကို က႗န္ေတာ္တိုႛ အိႎိၬယ အေနနဲႛ အထူးသတိထားရပၝမယ္ ။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဆင္ထားတ့ဲ အဲဒီ ေထာင္ေခဵာက္ထဲကို အိႎိၬယ အေနနဲႛ ဝင္မသၾားသင့္ပၝဘူးလိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္ ။”

ေဆာင္းပၝးမႀာ ဆက္လက္ ေဖာ္ဴပထားတာကေတာ့ အိႎိၬယအစိုးရဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖက္လဲတကင္း ဆက္ဆံေနတဲႛ မူဝၝဒေတၾဟာ ထိေရာက္မႁ မရႀိပၝဘူး။

အေမရိကန္နဲႛ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢ အေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တဖက္သတ္ ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူတဲ့ နည္းတနည္းကို အရင္ကတည္းက ကဵင့္သုံးခဲႛပၝတယ္။

အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံရ့ဲ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾကို သူတိုႛနဲႛအတူ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛအတၾက္ ေဖဵာင္းဖဵစည္း႟ုံးႎိုင္ဴခင္း မရႀိရင္ ကမႝာ႒ကီးဟာ အထီးကဵန္ မဟုတ္ဘူးဆို႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဆက္လက္ ရႀင္သန္ေနဦးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဆာင္းပၝးမႀာ ေရးသား ထားပၝတယ္ ။

ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း Pioneer သတင္းစာ႒ကီးရ့ဲ အယ္ဒီတာ ေဒၝက္တာ ကာလီကာ က ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဒီမိုကေရစီ မူဝၝဒေတၾအရပဲ ရပ္တည္ရမယ္လိုႛ အခုလို ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္ ။

“ဴမန္မာ ဒီမိုကေရစီအေရးကို သံႎၮိဌာန္ခဵ႓ပီး ကူညီရပၝမယ္ ။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရ့ဲ အေရး႒ကီးတဲႛ အခန္းကၸ မပၝရႀိရင္ ဴပည္စုံတ့ဲ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ပၝဘူး ။ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီ မူဝၝဒေတၾ ပၝရႀိတဲႛ ႎိုင္ငံေရးကို ေထာက္ခံရမယ္ ။ ကမႝာအႎႀံႛ လၾတ္ေဴမာက္မႁကို ေထာက္ခံရမယ္ ။ အာဏာရႀင္စနစ္ကို ဆန္ႛကဵင္ရမယ္လိုႛ ေဴပာသၾားဳကားသၾားပၝတယ္။”

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရ့ဲ အိႎိၬယ ခရီးစဥ္အတၾင္းမႀာပဲ အိႎိၬယႎိုင္ငံက တာတာ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၳဏီ နဲႛ ဴမန္မာေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး လီမီတက္ MADIL တိုႛက မေကၾး႓မိႂႚ မႀာ အ႒ကီးစား လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရး စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ဆိုခဲႛပၝတယ္ ။

အဲဒီစာခဵႂပ္အရ အစပိုင္းမႀာ ေမာ္ေတာ္ကား စင္းေရ ၁ ေထာင္ ထုတ္လုပ္မႀာ ဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ ၅ ေထာင္အထိ တိုးထုတ္လုပ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္ ။

အိႎိၬယကေန စက္ပစၤည္း အစိတ္အပိုင္းေတၾ ပိုႛ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တပ္ဆင္မႀာလိုႛ တာတာ ကားကုမၯဏီရ့ဲ အရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္ ။

 စက္႟ုံက ထုတ္လုပ္မႁကို ဒီႎႀစ္ ေနာက္ဆုံး သုံးလပတ္အတၾင္း စတင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္ ။

တာတာကုမၳဏီက တံဆိပ္ နဲႛ အဲဒီကားေတၾကို ထုတ္လုပ္မႀာ ဴဖစ္ေပမဲႛ ဴမန္မာေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရးလီမီတက္ MADIL ကပဲ ေစဵးကၾက္မႀာ တင္႓ပီး ေရာင္းခဵမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔