အိႎၬိယ ဝန္႒ကီး ဴမန္မာႎုိင္ငံေရာက္၊ ကုလားတန္ စီမံကိန္းကုိ အရႀိန္ဴမႀင့္ေရး ေဆၾးေႎၾး

အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ ရာမက္ရႀ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ၄ ရက္ဳကာေနထုိင္ဖုိႛ တနဂႆေႎၾေနႛက စတင္ေရာက္ရႀိေနပၝတယ္။
2008-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယစစ္သားမဵား စစ္ေရးေလ့ကဵင့္ေနပံု မႀတ္တမ္းဓၝတ္ပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:AFP)
အိႎၬိယစစ္သားမဵား စစ္ေရးေလ့ကဵင့္ေနပံု မႀတ္တမ္းဓၝတ္ပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:AFP)
AFP

ဖၾံႛ႓ဖိႂးမႁနည္းပၝးေနတဲ့ အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ အေရႀႚေဴမာက္ေဒသ အာသံနဲႛ အေနာက္ဘဂႆလား ဴပည္နယ္ေတၾကေန ကုလားတန္ဴမစ္ေဳကာင္းအတုိင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိဴဖတ္႓ပီး၊ ဘဂႆလားပင္လယ္ေအာ္ကုိ ဆက္သၾယ္ႎုိင္မယ့္လမ္းေဳကာင္းကုိ အရႀိန္ဴမႀင့္တုိးခဵဲႚ လုပ္ေဆာင္သၾားႎုိင္ေရး ေဆၾးေႎၾးမယ့္အစီအစဥ္ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဒီစီမံကိန္းဟာ အိႎၬိယ၊ ကလတၠတား႓မိႂႚကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ စစ္ေတၾအထိ ဆက္သၾယ္မယ့္ စီမံကိန္းဴဖစ္႓ပီး၊ ကားလမ္း၊ ဴမစ္ေဳကာင္းလမ္းနဲႛ စစ္ေတၾ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တုိးခဵဲႚဴပင္ဆင္ဖုိႛ စတဲ့လုပ္ငန္းေတၾပၝဝင္ပၝတယ္။

အိႎၬိယဝန္႒ကီး မစၤတာ ရာမက္ရႀ္ဟာ စစ္ေတၾဆိပ္ကမ္းကုိလည္း သၾားေရာက္ ဳကည့္ရႁမယ့္အစီအစဥ္ရႀိပၝတယ္။ စစ္ေတၾဆိပ္ကမ္း တုိးခဵဲႚဴပင္ဆင္ဖုိႛကုိေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ သေဘာတူထား႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္ေတၾဆိပ္ကမ္းကေန ကုလားတန္ဴမစ္ေဳကာင္းအတုိင္း၊ ၂၂၅ ကီလုိမီတာ ေဴမာက္ဖက္ကုိဆန္တက္႓ပီး၊ အဲဒီေန တဆင့္ ၆၂ မုိင္ရႀည္တဲ့ ကားလမ္းနဲႛအိႎၬိယ နယ္စပ္ မီဇုိရမ္ဴပည္နယ္၊ အဲဒီကတဆင့္ အိႎၬိယ အေဝးေဴပးလမ္းအမႀတ္ ၅၄ နဲႛဆက္႓ပီိး ကာလကတၠား႓မိႂႚကုိ ေရာက္ရႀိမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမႀာ ကာလကတၠား႓မိႂႚကေန စစ္ေတၾအထိ၊ ကီလုိမီတာ ၅၄၀ နီးပၝးရႀိပၝတယ္။

အိႎၬိယအေရႀႚေဴမာက္ေဒသတၾင္း မဏိပူရနဲႛ အာသံဴပည္နယ္တိုႛက ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတၾက အိႎၬိယကေန ခဲၾထၾက္ဖုိႛ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လႀန္ေနတာေတၾရႀိေန႓ပီး၊ ဒီအေရႀႚေဴမာက္ သူပုန္ေတၾ ႎႀိမ္နင္းေရးကို အိႎၬိယနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအဳကား သေဘာတူညီမႁ ရရႀိထားပၝတယ္။ အိႎၬိယအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္တပ္ကုိ စစ္သုံးေလယာဥ္ေတၾ အပၝအဝင္ ပစၤည္းကိရိယာနဲႛ နည္းပညာေတၾကူညီေထာက္ပ့ံ ေပးေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔