ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အိႎၬိယ လက္နက္မေရာင္းေတာ့ဘူးလိုႚေဴပာ

2007-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

indian_helicopter_150px.jpg
အိႎၬိယက ဴမန္မာစစ္အစိုးရသိုႛ ေရာင္းခဵသည္ဟု ဆိုေနေသာ ရဟတ္ယာဥ္ႎႀင့္ အမဵိႂးအစားတူ ALH စစ္ရဟတ္ယာဥ္ဴဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ေလ့ကဵင့္ေနေသာ အိႎၬိယ ကၾန္မန္ဒို စစ္သားမဵား။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အိႎၬိယႎိုင္ငံက လက္နက္လၿဲေဴပာင္းေရာင္းခဵေနတာအားလံုး ရပ္ဆိုင္းထားေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ သံဃာေတၾဦးေဆာင္တဲ့ စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းမႁအေပၞ ႎိုင္ငံတကာရဲႚဖိအားတိုးပၾားတဲ့ ဴဖစ္ရပ္တခု ဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႚထုတ္ The Washington Post သတင္းစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ေရာင္းခဵတာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို အိႎၬိယ အစိုးရက တရားဝင္ မေဳကညာေပမယ့္ အေမရိကန္ထိပ္တန္း တာဝန္ရႀိသူေတၾကို အိႎၬိယက အလၾတ္သေဘာအားဴဖင့္ အတည္ဴပႂခဵက္ေပးထားတယ္လိုႚ သံတမန္သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ သံဃာ့ဆႎၬဴပပၾဲ မတိုင္ခင္ကေတာ့ အိႎၬိယ-ဴမန္မာ စစ္ေရးဆက္ဆံမႁဟာ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္ခဲ့ပံုရပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ဦးပိုင္းမႀာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံစစ္ေရးဆက္ဆံမႁေတၾ တိုးဴမႀင့္လာခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း အေဴခစိုက္႓ပီး အိႎၬိယ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းနယ္စပ္မႀာ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾကို ႎႀိမ္နင္းဖိုႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ အကူအညီကို အိႎၬိယက ရယူဖိုႚ႒ကိႂးစားေနပၝတယ္။ ဒၝတင္မက ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ စီးပၾားေရးမႀာ တရုတ္ႎိုင္ငံက ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁတိုးလာတာကို တန္ဴပန္ဖိုႚလည္း အိႎၬိယက ႒ကိႂးပမ္းေနတာပၝ။

အိႎၬိယနဲႚ ဴမန္မာ စစ္တပ္ေတၾ စတင္႓ပီး စစ္ေရးပူးတၾဲေလ့ကဵင့္သလို ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေတာင္းခံတဲ့ စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾကို ေထာက္ပံ့မယ္လိုႚ အိႎၬိယတာဝန္ရႀိသူေတၾက အရိပ္အ႕မက္ အာမခံခဲ့ပၝတယ္။

ႎႀစ္ႎိုင္ငံပူးတၾဲေဆာင္ရၾက္ေရး အစီအစဥ္တရပ္အေနနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတၾ လၿဲေဴပာင္းေပးအပ္ဖိုႚ အိႎၬိယက ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ အီးယူ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ ႎိုင္ငံေတၾနဲႚ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ တီထၾင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၤည္းအစိတ္အပိုင္းေတၾ၊ နည္းပညာေတၾနဲႚ လက္နက္ခဲယမ္းေတၾဟာ ဒီရဟတ္ယာဥ္ေတၾမႀာ တပ္ဆင္ထားတာမိုႚ ကန္ႚကၾက္မႁေတၾ အမဵားအဴပား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလို ရဟတ္ယာဥ္ေတၾ ေရာင္းခဵမယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေပၞ ဒီႎိုင္ငံေတၾကေန အေရးယူ ပိတ္ဆိုႚထားတာကို ဖဵက္လိုဖဵက္ဆီးလုပ္တာပဲလိုႚ ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚက ဇူလိုင္လမႀာ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းဟာ အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ကေန ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႚအထိ သၾားေရာက္မႀာဴဖစ္႓ပီး ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း၊ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး ပရာနပ္ မူကာဂဵီတိုႚနဲႚ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႚ ရႀိပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔