အင္အယ္လ္ဒီ ႟ံုးမဵား စီမံခန္ႛခၾဲေရး ပၝတီဥကၠႉ ႌၿန္ဳကားခဵက္ထုတ္ဴပန္

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးမဵား စီမံခန္ႛခၾဲေရး ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဧ႓ပီလ ၃၀ ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿက လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး ဴပည္နယ္တိုင္းအသီးသီးနဲႛ ႓မိႂႚနယ္အသီးသီးက အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉေတၾဆီကို ရည္ႌၿန္းကာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဗဟိုက ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ (၈၉) ႎႀစ္ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေအာင္ပၾဲေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အခမ္းအနားကုိ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္ရံုးတၾင္ ကဵင္းပစဥ္က ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ (၈၉) ႎႀစ္ေဴမာက္ အမဵႂိးသားေအာင္ပၾဲေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အခမ္းအနားကုိ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္ရံုးတၾင္ ကဵင္းပစဥ္က ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးနဲႛ သက္ဆိုင္တဲ့ ပစၤည္းပစၤယေတၾကို စီမံခန္ႛခၾဲေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚဝင္ေတၾ လိုက္နာေဆာင္႟ၾက္ရမဲႛ လုပ္ငန္းေတၾကို ႌၿန္ဳကားထားပၝတယ္။ ေဳကညာခဵက္ပၝ အေဳကာင္းအရာေတၾကို အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အခုလို ဖတ္ဳကား ဴပပၝတယ္။

“အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ႎိုင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ ထပ္မံ မႀတ္ပံုတင္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း ဆံုးဴဖတ္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုႛေဳကာင့္၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးရႀိ ပစၤည္းပစၤယမဵားကို သိမ္းဆည္းထားဴခင္း၊ မလိုအပ္သည့္ စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားကို ရႀင္းလင္းဴခင္း၊ လက္ကဵန္ေငၾေဳကးမဵားကို စနစ္တကဵ ရႀင္းလင္းသံုးစၾဲဴခင္း၊ စသည္တိုႛ ဴပႂလုပ္႓ပီး အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အလံႎႀင့္ ဆိုင္းဘုတ္တိုႛကို မိမိတိုႛဖာသာ ခဵဴခင္း၊ ဴဖႂတ္ဴခင္းတိုႛကို ဴပႂလုပ္မည္ မဟုတ္ပၝ။ သိုႛပၝ၍ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ ႟ံုးခၾဲမဵားအေနဴဖင့္ (ဌာနခဵႂပ္၏ အထက္ပၝ စီမံခန္ႛခၾဲသည့္ နမူနာကို ယူ၍) လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ဳကရန္ ဴဖစ္ပၝသည္။ အလံႎႀင့္ ဆိုင္းဘုတ္တိုႛကိုလည္း ႟ံုးစိုက္ရာ အိမ္ရႀင္ႎႀင့္ ေကဵေကဵလည္လည္ ညၟိႎႁိင္း႓ပီး မိမိတိုႛ ေဒသ၏ အေဴခအေနအရ လိုက္ေလဵာညီေထၾ ေအးေဆး တည္႓ငိမ္စၾာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ဳကရန္ ဴဖစ္ပၝသည္။”

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပၝတီဟာ ႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား မႀတ္ပံုတင္ဴခင္း ဥပေဒအရ တရားဝင္ ရပ္တည္လဵက္ရႀိတဲ့ ပၝတီတခုဴဖစ္ေဳကာင္း ၊ ႎိုင္ငံေတာ္ေအးခဵမ္းသာယာေရး နဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီရဲ့ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ စပ္လဵဥ္း႓ပီး ဴပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတၾ ၊ နည္းဥပေဒေတၾဟာ တရားမ႖တမႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ႎုိင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ ထပ္မံ မႀတ္ပံုတင္မႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ဆံုးဴဖတ္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔