အင်အယ်လ်ဒီ ႟ုံးမဵား စီမံခန်ႛခြဲရေး ပၝတီဥက္ကှူ ႌြန်ုကားခဵက်ထုတ်ူပန်

အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်႟ုံးမဵား စီမံခန်ႛခြဲရေး ကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဧ္ဘပီလ ၃၀ ရက် နေႛစြဲနဲႛ အဖြဲႚခဵြပ်ဥက္ကှူ ဦးအောင်ေ႟ကြ လက်မြတ်ရေးထိုး္ဘပီး ူပည်နယ်တိုင်းအသီးသီးနဲႛ ္ဘမိြႚနယ်အသီးသီးက အဖြဲႚခဵြပ် ဥက္ကှူတေဆြီကို ရည်ႌြန်းကာ အဖြဲႚခဵြပ်ဗဟိုက ေုကညာခဵက်ထုတ်ူပန်ခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။
2010-04-30
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
၂ဝဝ၉ ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေႛတြင် ကဵရောက်သော (၈၉) ိံြစ်ေူမာက် အမဵြိးသားအောင်ပြဲနေႛ အထိမ်းအမြတ်အခမ်းအနားကို အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် ဌာနခဵြပ်ရုံးတြင် ကဵင်းပစဉ်က ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
၂ဝဝ၉ ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေႛတြင် ကဵရောက်သော (၈၉) ိံြစ်ေူမာက် အမဵြိးသားအောင်ပြဲနေႛ အထိမ်းအမြတ်အခမ်းအနားကို အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် ဌာနခဵြပ်ရုံးတြင် ကဵင်းပစဉ်က ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
AFP

ေုကညာခဵက်ထဲမြာ အဖြဲႚခဵြပ်႟ုံးနဲႛ သက်ဆိုင်တဲ့ ပင်္စည်းပင်္စယတေကြို စီမံခန်ႛခြဲရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အဖြဲႚခဵြပ် အဖဲြႚဝင်တြေ လိုက်နာဆောင်႟ြက်ရမဲႛ လုပ်ငန်းတေကြို ႌြန်ုကားထားပၝတယ်။ ေုကညာခဵက်ပၝ အေုကာင်းအရာတေကြို အဖြဲႚခဵြပ် ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ ဗဟို အလုပ်အမြဆောင် အဖြဲႚဝင် ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ဖတ်ုကား ူပပၝတယ်။

“အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ကို ိံိုင်ငံရေးပၝတီအူဖစ် ထပ်မံ မြတ်ပုံတင်မည် မဟုတ်ေုကာင်း ဆုံးူဖတ်ခဲ့္ဘပီး ူဖစ်ပၝသည်။ ထိုႛေုကာင့်၊ ရန်ကုန်္ဘမိြႚ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ဌာနခဵြပ်႟ုံးရြိ ပင်္စည်းပင်္စယမဵားကို သိမ်းဆည်းထားူခင်း၊ မလိုအပ်သည့် စာ႟ြက်စာတမ်းမဵားကို ရြင်းလင်းူခင်း၊ လက်ကဵန်ငြေေုကးမဵားကို စနစ်တကဵ ရြင်းလင်းသုံးစြဲူခင်း၊ စသည်တိုႛ ူပလြုပ်္ဘပီး အဖြဲႚခဵြပ်၏ အလံိံြင့် ဆိုင်းဘုတ်တိုႛကို မိမိတိုႛဖာသာ ခဵူခင်း၊ ူဖြတ်ူခင်းတိုႛကို ူပလြုပ်မည် မဟုတ်ပၝ။ သိုႛပၝ၍ အဖြဲႚခဵြပ်၏ အဆင့်ဆင့်သော ႟ုံးခြဲမဵားအနေူဖင့် (ဌာနခဵြပ်၏ အထက်ပၝ စီမံခန်ႛခြဲသည့် နမူနာကို ယူ၍) လုပ်ကိုင်ဆောင်႟ြက်ုကရန် ူဖစ်ပၝသည်။ အလံိံြင့် ဆိုင်းဘုတ်တိုႛကိုလည်း ႟ုံးစိုက်ရာ အိမ်ရြငိံြင့် ကေဵကေဵလည်လည် ညၟိံြိင်း္ဘပီး မိမိတိုႛ ဒေသ၏ အေူခအနေအရ လိုက်လေဵာညီထြေ အေးဆေး တည်္ဘငိမ်စြာ လုပ်ကိုင်ဆောင်႟ြက်ုကရန် ူဖစ်ပၝသည်။”

အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ပၝတီဟာ ိံိုင်ငံရေးပၝတီမဵား မြတ်ပုံတင်ူခင်း ဥပဒေအရ တရားဝင် ရပ်တည်လဵက်ရြိတဲ့ ပၝတီတခုူဖစ်ေုကာင်း ၊ ိံိုင်ငံတော်အေးခဵမ်းသာယာရေး နဲႛ ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးကောင်စီရဲ့ ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲနဲႛ စပ်လဵဉ်း္ဘပီး ူပဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေတြေ ၊ နည်းဥပဒေတေဟြာ တရားမ္တွတမြ မရြိတဲ့အတြက် အဖြဲႚခဵြပ်ကို ိံိုင်ငံရေးပၝတီအူဖစ် ထပ်မံ မြတ်ပုံတင်မြာ မဟုတ်ေုကာင်း အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်က ဆုံးူဖတ်ခဲ့္ဘပီး ူဖစ်ေုကာင်း ေုကညာခဵက်မြာ ထည့်သြင်းဖော်ူပထားတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ် ။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့