ႎိုင္ငံဴခားဝင္ေငၾရႀာေဖၾရန္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေကဵာက္မဵက္ အထူးေရာင္းခဵပၾဲဴပႂလုပ္

2006-06-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
jade_traders_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဇၾန္လ ၂၄ရက္ေနႛက စတင္ကဵင္းပေသာ ေကဵာက္စိမ္းႎႀင့္ ေကဵာက္မဵက္ ေလလံပၾဲတၾင္ ေကဵာက္႟ိုင္းမဵားကို အကဲဴဖတ္ေနသည့္ ရတနာ ကုန္သည္မဵား။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို အေမရိကန္ႎႀင့္ အီးယူက စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛထားေသာ္လည္း တိုင္းဴပည္၏ သယံဇာတမဵားကို ေရာင္းခဵ႓ပီး ႎိုင္ငံဴခားဝင္ေငၾ ရႀာေနသည္ဟုဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎုိင္ငံဴခားဝင္ေငၾ အသည္းအသန္လုိအပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ႎုိင္ငံ တနံတလဵားက ထၾက္ရႀိတဲ့ ေကဵာက္စိမ္းနဲႛ ေကဵာက္မဵက္ သယံဇာတ ေရာင္းခဵမႁကေန ႎုိင္ငံဴခားဝင္ေငၾ အေဴမာက္အဴမား ရရႀိေနတာေဳကာင့္ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာပဲ ဒုတိယေဴမာက္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ အထူးေရာင္းခဵပၾဲကုိ ဇၾန္လ၂၄ရက္ေနႛက စလုိႛ ကဵင္းပေနပၝတယ္၊၊

ေကဵာက္စိမ္း၊ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ပုလဲေတၾကုိ တင္ဒၝစနစ္၊ ေစဵး႓ပိင္စနစ္ေတၾနဲႛ ေရာင္းခဵေန႓ပီး ဒီႎႀစ္ မတ္လတုန္းက ေရာင္းခဵခဲ့တာထက္ ႎႀစ္ဆတုိးဴမၟင့္ေရာင္းခဵသၾားဖုိႛ စီစဥ္ထားတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊

ဒီေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵပၾဲကေန ဝင္ေငၾ ဘယ္ေလာက္ ရရႀိဖုိႛ မႀန္းထားတယ္ဆုိတာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိတာ မရႀိေပမယ့္ ႎုိင္ငံတကာက ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုန္သည္ ၂,၃၀၀ေလာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ေရာက္ေနတယ္လုိႛ စစ္အစုိးရပုိင္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံတကာက ေကဵာက္စိမ္းကုန္သည္ ၁,၄၀၀ေကဵာ္ ဖိတ္ေခၞထား႓ပီး ေကဵာက္စိမ္းနဲႛ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကုိ တင္ဒၝစနစ္၊ ေလလံစနစ္ေတၾနဲႛ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၆၃ သန္းရရႀိေအာင္ ေရာင္းခဵဖုိႛ စီစဥ္ထားတာေဳကာင့္ အရင္က ကဵင္းပခဲ့ဖူးသမ႖ ေကဵာက္မဵက္ ေလလံေရာင္းခဵပၾဲေတၾနဲႛ ယႀဥ္ရင္ စစ္အစုိးရအတၾက္ ဝင္ေငၾအ႒ကီးမားဆံုး ရရႀိႎုိင္မယ့္ပၾဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ေကဵာက္စိမ္းတံုးေပၝင္း ၃,၂၀၀ေလာက္ ေရာင္းခဵသၾားဖုိႛ ရႀိေပမယ့္ ေကဵာက္စိမ္းတံုးေတၾရဲ့ တန္ဖိုးကုိေတာ့ စစ္အစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပမထားပၝဘူး၊၊

ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ေကဵာက္စိမ္းေတၾ တရားမဝင္လမ္းေဳကာင္းကေန ဴပည္ပႎုိင္ငံေတၾကုိ ခုိးထုတ္မႁေဳကာင့္ ႎုိင္ငံဴခားဝင္ေငၾေတၾ ဆံုး႟ံႁးမႁေတၾ မဴဖစ္ေပၞႎုိင္ေအာင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵပၾဲေတၾကုိ ခပ္စိတ္စိတ္ ကဵင္းပလာခဲ့႓ပီး ေရာင္းခဵတဲ့ ပမာဏကုိလည္း သိသိသာသာ တုိးဴမ�င့္လာခဲ့ပၝတယ္၊၊

လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္႓ပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ဴခင္းမရႀိတာေဳကာင့္ အေမရိကန္နဲႛ အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚတုိႛက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ စီးပၾားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆုိႛထားေပမယ့္ စစ္အစုိးရဟာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႛ၊ တၾင္းထၾက္ သယံဇာတနဲႛ က႗န္းသစ္ေတၾ ေရာင္းခဵမႁကေန ႎုိင္ငံဴခားဝင္ အေဴမာက္အဴမား ရႀိေနပၝတယ္၊၊ တရားမဝင္ေစဵးကၾက္ကေန ႎုိင္ငံဴပင္ပကုိ ေရာင္းခဵမႁေတၾလည္း အမဵားအဴပား ရႀိေန႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ တရားမဝင္ ေစဵးကၾက္ဟာ ပံုမႀန္စီးပၾားေရးအ႟ၾယ္အစားထက္ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းမက ႒ကီးမားႎုိင္ေဳကာင္း စီးပၾားေရး က႗မ္းကဵင္သူေတၾက တၾက္ဆထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾရဲ့ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛထားမႁဟာ အိမ္နီးခဵင္း တ႟ုတ္၊ အိႎၬိယနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံတုိႛအတၾက္ အဴမတ္ထုတ္စရာ အခၾင့္အလမ္းဴဖစ္ေနပၝတယ္၊၊ စီးပၾားေရးဒဏ္ခတ္မႁေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာမႀာ အထီးကဵန္ဴဖစ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သဘာဝ သယံဇာတ ေပၝမဵား႔ကယ္ဝမႁကုိ အသံုးခဵ႓ပီး အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဟာ သူတုိႛႎိုင္ငံေတၾရဲ့ စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁကုိ တည္ေဆာက္ေနဳကတယ္ဆုိတဲ့ ေဝဖန္မႁေတၾလည္း ရႀိေနပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔