ဂဵပန္ အုိဒီေအ ခဵက္ခဵင္းရပ္တန္ႛဖုိႛ ဆႎၬဴပေတာင္းဆုိ

2007-11-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

demo_tokyo_200px.jpg
စစ္အစိုးရ၏ ပစ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ဂဵပန္ ဗီဒီယို သတင္းေထာက္ နာဂၝးအိ ခင္းဂဵိ ေသဆံုးခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနေသာ ဴမန္မာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

တနဂႆေႎၾေနႛ ေနလည္ပုိင္းမႀာ လူေပၝင္း ၁၃၀၀ နီးပၝးတက္ေရာက္တဲ့ ဴမန္မာ့အေရးဆႎၬဴပပၾဲ တရပ္ကုိ ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ တုိကဵႂိ႓မိႂႚရႀိ Yoyogi ပန္းဴခံမႀာ ဴပႂလုုပ္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တဘႆာလ ေနာက္ပုိင္း အ႒ကီးဆုံးပဲလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေပးေနတဲ့ အကူအညီေတၾ ဴဖတ္ေတာက္ဖုိႛအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက ဂဵပန္ကုိ ဖိအားေပးေရး ဆႎၬဴပသူေတၾက ေတာင္းဆုိခဲ့ဳကတာပၝ။ ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ တုိကဵႂိ႓မိႂႚ လူစည္ကားရာ ေနရာေတၾ တေလ႖ာက္ ခဵီတက္ဳက႓ပီး နဖူးစီးစာတမ္းေတၾ ေဝႀႛယမ္းကာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက စစ္အစုိးရကုိ ေပးေနတဲ့ အုိဒီေအ ေခၞ ႎုိင္ငံရပ္ဴခား ဖၾႚံ႓ဖႂိးေရး အကူအညီေတၾကုိ ခဵက္ခဵင္းရပ္တန္ႛပစ္ဖုိႛ ေ႔ကးေဳကာ္ေတာင္းဆုိ ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾေနႛက ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဂဵပန္အလုပ္သမားသမဂၢနဲႛ ဂဵပန္ပၝလီမန္အဖၾဲႚဝင္တခဵႂိႚပၝ ပၝဝင္တဲ့အတၾက္ အေရးအပၝဆုံး ဆႎၬဴပပၾဲဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ခုလုိ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ႎႀီးေႎႀာပၾဲေတၾ လုပ္ေဆာင္႓ပီး ဂဵပန္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး တုိးဴမႀင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ဖိအားေပး သၾားမယ္လုိႛ ဂဵပန္အေဴခစုိက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႁေတၾ အမဵားဆုံးေပးေနတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။ အစုိးရထုတ္ဴပန္တဲ့ ေနာက္ဆုံး စာရင္းေတၾ အရဆုိရင္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾင္းမႀာပဲ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက နည္းပညာအေထာက္အကူအပၝအ၀င္ ကဵန္အကူညီ စုစုေပၝင္း အေမရိကန္ေဒၞလာ ၂၆သန္းေကဵာ္ဖုိး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကေတာ့ ဂဵပန္အစုိးရေပးတဲ့အကူအညီေတၾဟာ ဴပည္သူလူထုဆီ တုိက္ရုိက္မေရာက္ရႀိဘူးလုိႛ ေဝဖန္ဳကပၝတယ္။

ဂဵပန္အလုပ္သမားသမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္သူ Masaki Koyama ကလည္း ဂဵပန္ဟာ ကမၲာေပၞမႀာ ဒုတိယ အခဵမ္းသာဆုံး ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး အာရႀရဲႚ ထိပ္တန္း ဒီမုိကေရစီႎုိင္ငံလည္း ဴဖစ္တာမုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေပးေနတဲ့အကူအညီေတၾ ရပ္တန္ႛဖုိႚနဲႛ ဴမန္မာဒီမုိကေရစီေရးကုိ ေထာက္ခံဖုိႛ တာ၀န္ရႀိတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ သူက ဂဵပန္မႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾရဲႚ အခၾင့္ေရးကုိ အကာအကၾယ္ေပးဖုိႛအတၾက္ အလုပ္သမားသမဂၢတရပ္ ထူေထာင္ေပးလုိေဳကာင္းလည္း ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဆႎၬဴပပၾဲမႀာပၝ၀င္သူ အသက္ ၂၃ ႎႀစ္အရၾယ္ ဂဵပန္တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသူတဦးကေတာ့ ဂဵပန္လူမဵႂိးေတၾဟာ ဴမန္မာ့အေရး မသိရႀိဳကတာဟာ ဴပႍနာတရပ္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဂဵပန္ေတၾဟာ မဆုိင္သလုိ လဵစ္လဵႃရူေနေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာ့အေရး တစုံတရာ စတင္ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ဖိုႛ အတၾက္ သတင္းဴဖန္ႛဴဖႃးမႁကုိ အရင္လုပ္ဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ နအဖစစ္တပ္ေတၾက ပစ္သတ္လုိႛ ထင္ရႀားတဲ့ ဂဵပန္လူမဵႂိး သတင္းေထာက္တဦး ေသဆုံး႓ပီးေနာက္မႀာေတာ့ ဂဵပန္ႎုိင္ငံအတၾင္း ဴမန္မာ့အေရး စိတ္ဝင္စားမႁေတၾ ပုိတုိးလာပၝတယ္။ ဂဵပန္ဴပည္သူေတၾရဲႚ ဖိအားေဳကာင့္ ဂဵပန္အစုိးရက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေပးဖုိႛစီစဥ္ထားတဲ့ အကူအညီ ေဒၞလာ ၅ သန္းနီးပၝးကုိ ပယ္ဖဵက္ခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔