ဴမန္မာကေလးငယ္မဵားအတၾက္ ပုိလီယိုေဆး ေဒၞလာ ၂ သန္းဖိုးနီးပၝး ဂဵပန္ေပး

2007-12-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poverty_children_200px.jpg
၂၀၀၇ခုႎႀစ္ထဲတၾင္ ဴမန္မာကေလး ၁၃ဦး ပိုလီယို ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားသည္ကို ဴပန္လည္ ေတၾႚရႀိရပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အသက္ ၅ႎႀစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ သံုးပံုတပံုသည္ အာဟာရ ခဵိႂႚတဲ့ေနေဳကာင္း ကုလသမဂၢမႀ ခန္ႛမႀန္းထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

(JCV) လိုႛေခၞတဲ့ ဂဵပန္(NGO)အဖၾဲႚတဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကေလးငယ္ (၇)သန္းကို ပုိလီယိုကာကၾယ္ေဆး အခမဲ့တိုက္ေက႗းဖိုႛအတၾက္ ဒီဇင္ဘာလအစပိုင္းတုန္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေနရာအႎႀံႛကိုသၾားေရာက္႓ပီး ကေလးငယ္ေတၾကို ကာကၾယ္ေဆး တိုက္ေက႗းခဲ့ပၝတယ္ ။

(၂၀၀၂)ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကေလးေတၾ ၊ ပိုလီယိုေရာဂၝ ကင္းစင္လာတယ္ဆိုေပမဲ့ (၂၀၀၇)ခုႎႀစ္ထဲမႀာေတာ့ ကေလးငယ္(၁၃)ဦးဆီမႀာ ပိုလီယုိေရာဂၝ ဴပန္ေတၾႚလာရတာေဳကာင့္ အေရးေပၞတားဆီးဖိုႛဆိုတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ၊ အခုလို ဂဵပန္NGOအဖၾဲႚကုိ ေစလၿတ္ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိ႒ကီးတဦးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္ ။

ဒီ(JCV)အဖၾဲႚက ဴမန္မာႎိုင္ငံသၾားေရာက္႓ပီး ပိုလီယုိကာကၾယ္ေဆးေတၾ လႀႃဒၝန္းတိုက္ေက႗းတယ္ဆိုတာဟာ ဂဵပန္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တုိက္႟ိုက္ကူညီတာမဵႂိးမဟုတ္ပဲ၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ (ယူနီဆက္ဖ္)ကတဆင့္ ကူညီခဲ့တာသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အဲဒီ အရာရႀိ႒ကီးကပဲ ထပ္႓ပီးရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္ ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ပိုလီယိုေရာဂၝ တားဆီးႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ၊ ဂဵပန္အစိုးရဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေနႛတုန္းက (ယူနီဆက္ဖ္)ကို အေမရိကန္ေဒၞလာ (၁ ဒႍမ ၉သန္း)နီးပၝးဖိုး ကူညီခဲ့ေဳကာင္း ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

ဂဵပန္အစိုးရရဲ့ ဒီအကူအညီနဲႛပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာ့အေရးကိုအဴမဲေစာင့္ဳကႌ့္ေနတဲ့ တုိကဵႂိအေဴခစိုက္ မဲေခၝင္ဴမစ္ေစာင့္ဳကႌ့္ေရးအဖၾဲႚ-ဒၝ႟ိုက္တာ (မစၤ ယုကီ)က- စစ္အစိုးရအေနနဲႛ လက္နက္ဝယ္ယူေရး ကိစၤေတၾမႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ေငၾကို သုံးစၾဲေနတာေဳကာင့္ တိုင္းသူဴပည္သားေတၾရဲ့ ကဵန္းမာေရးကိစၤေတၾမႀာ ေငၾေဳကးမတတ္ႎိုင္ ဴဖစ္ေနရ႓ပီး အခုလို ႎိုင္ငံတကာ အကူအညီကို ရယူေနရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ၊ လက္နက္ဝယ္တာေတၾ ေလ႖ာ့ခဵလိုက္မယ္ဆိုရင္ ပိုလီယိုေရာဂၝ ကာကၾယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္လာႎိုင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္ ။

ဂဵပန္အစိုးရဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အကူအညီအမဵားဆုံး ေပးတဲ့ႎိုင္ငံအဴဖစ္ ကမႝာေပၞမႀာထင္ရႀား႓ပီး ၊�႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁေတၾအတၾင္း ဂဵပန္ႎိုင္ငံသားတဦးဴဖစ္တဲ့ သတင္းေထာက္ နာဂၝးအိ ခင္းဂဵီကို ဴမန္မာလုံ႓ခႂံေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾက ပစ္သတ္ခဲ့႓ပီးေနာက္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကူညီဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ (၅)သန္းနီးပၝး ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ တခုကို ဂဵပန္အစိုးရက ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ အဲဒၝကလၾဲ႓ပီး အရင္ေပးထား႓ပီးသား လူသားခဵင္းဆိုင္ရာအကူညီေတၾကိုေတာ့ ဆက္လက္ေပးေနဆဲပဲလိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔