ဴမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္၊ ဒုတိယဌာနမႀႃး ေနရာအတၾက္ ေလ႖ာက္လၿာ ေခၞယူဴခင္း

ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ ႓မိႂႚေတာ္ အာအက္ဖ္ေအ ရံုးခဵႂပ္ရႀိ ဴမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္၊ ဒုတိယဌာနမႀႃး ရာထူးအတၾက္ ဝၝရင့္ သတင္းစာပညာ တတ္က႗မ္းသူတဦး အလိုရႀိပၝသည္။
2008-07-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တာဝန္ဝတၨရားမဵား။

  • အသံလၿင့္အစီအစဥ္မဵား တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေရး ဌာနမႀႃးအား ကူညီပံ့ပိုးရန္၊ 
  • ဴမန္မာဌာနတၾင္းရႀိ ဝန္ထမ္းမဵား အားလံုးအား လိုအပ္သလို ႒ကီးဳကပ္ ႌၿန္ဳကားဴပသေပးရန္၊
  • လုပ္ငန္းခၾင္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားဆိုင္ရာ ကိစၤရပ္မဵားတၾင္ အာအက္ဖ္ေအ၏ ရႀိ႓ပီး မူဝၝဒမဵားကို မႀန္ကန္ ခုိင္ဴမဲစၾာ အေကာင္အထည္ေဖၞ ကဵင့္သံုးသၾားရန္၊ 
  • ဴမန္မာဘာသာ အသံလၿင့္ အစီအစဥ္မဵား အရည္အေသၾး ထိမ္းသိမ္းႎိုင္ေရးအတၾက္ နည္းလမ္းရႀာေဖၾ အေကာင္အထည္ေဖၞရန္၊ 
  • အဴခား သီးဴခားတာဝန္ေပးလာမည့္ တာဝန္ဝတၨရားမဵားကို ထမ္းေဆာင္ရန္၊

 

လိုအပ္ေသာ အရည္အခဵင္းမဵား။

  • သတင္းစာ ပညာလုပ္ငန္း (အသံလၿင့္လုပ္ငန္း သိုႛမဟုတ္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း) အေတၾႚအဳကံႂရႀိသူ ဴဖစ္ရမည္။ (အသံလၿင့္လုပ္ငန္း အေတၾႚအဳကံႂ အနဲဆံုး ၅ ႎႀစ္ရႀိသူကို ဦးစားေပးမည္)။ မာလ္တီမီဒီယာ အေတၾႚအဳကံႂရႀိလ႖င္ ပိုေကာင္းပၝသည္။ 
  • အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ စီမံခန္ႚခၾဲမႁ အေတၾႚအဳကံႂ အနဲဆံုး ၂ ႎႀစ္ရႀိရမည္။
  • အသိအမႀတ္ဴပႂ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တခုခုမႀ သတင္းစာ ပညာဘၾဲႚ သိုႚမဟုတ္ ညီမ႖ေသာ လက္မႀတ္ ရရႀိသူဴဖစ္ရမည္။ 
  • ကမၲာ့ေရးရာကိစၤမဵား၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ အိမ္နီးဴခင္း ႎိုင္ငံမဵား၏ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾၝးေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁ ကိစၤရပ္မဵားကို ႎႀံႛႎႀံႛစပ္စပ္ သိရႀိသူ ဴဖစ္ရမည္။
  • အဂႆလိပ္၊ ဴမန္မာ ၂ ဘာသာစလံုးကို က႗မ္းကဵင္စၾာ ေရးႎိုင္၊ ေဴပာႎိုင္သူ ဴဖစ္ရမည္။

 

ေလ႖ာက္ထားလိုသူမဵားသည္ မိမိတိုႛ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္းခဵႂပ္ႎႀင့္ ေလ႖ာက္လၿာကို ဒုတိယ ဌာနမႀႃး ရာထူးအတၾက္ဟု ေခၝင္းတပ္၍ ဖက္စ္ အမႀတ္ ၂၀၂-၅၃၀-၇၇၉၇ သိုႛမဟုတ္ jobs@rfa.org သိုႛ အီးေမးလ္ဴဖင့္ ေပးပိုႛႎိုင္ဳကပၝသည္။

 

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခၾင့္ရႀိသူ ဴဖစ္ရမည္ဴဖစ္႓ပီး အာအက္ဖ္ေအ အေနဴဖင့္ ေလ႖ာက္ထားသူ အားလံုးအေပၞ ခၾဲဴခားမႁမထားပဲစီစစ္ စဥ္းစားသၾားမည္ဴဖစ္ပၝသည္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔