ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ၂၀၁၄ခုမႀာ ညႃကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ႎိုင္မည္ ခန္ႚမႀန္း

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ လက္ရႀိ အေနထားအတိုင္း ညႃကလီးယား စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ ေဖာ္မည္ဆိုရင္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္မႀာ ညႃကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လိုႛ ဳသစေဳတးလဵ ပညာရႀင္ ပၝေမာကၡ Desmond Ball နဲႛ ဳသစေဳတးလဵ သတင္းစာဆရာ Mr. Phil Thornton က မဳကာခင္က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္ဖက္နဲႛ အရပ္ဖက္က ထၾက္ေဴပးလာ ႎႀစ္ဦးကို သီးဴခား ေမးဴမန္းစံုစမ္းအ႓ပီး ၂ ႎႀစ္အဳကာမႀာ အခုလို ေရးသားလိုက္တာလိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-08-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႟ုရႀားအစိုးရက ကူညီထားသည့္ အႎုဴမႃသုေတသနဌာနတၾင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဴမန္မာအမႁထမ္းမဵားကို ႟ုရႀားဘာသာ သင္ဳကားေပးရန္ ေစလၿတ္ထားေသာ ႟ုရႀားလူမဵိႂး ၄၀ထဲမႀ တဦးဴဖစ္ေဳကာင္း ေမ႓မိႂႚ ေဒသခံမဵားက ေဴပာဳကားေသာ ႟ုရႀားအမဵိႂးသမီး စက္ဘီးစီးလာသည္ကို ေမ႓မိႂႚ လမ္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
႟ုရႀားအစိုးရက ကူညီထားသည့္ အႎုဴမႃသုေတသနဌာနတၾင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဴမန္မာအမႁထမ္းမဵားကို ႟ုရႀားဘာသာ သင္ဳကားေပးရန္ ေစလၿတ္ထားေသာ ႟ုရႀားလူမဵိႂး ၄၀ထဲမႀ တဦးဴဖစ္ေဳကာင္း ေမ႓မိႂႚ ေဒသခံမဵားက ေဴပာဳကားေသာ ႟ုရႀားအမဵိႂးသမီး စက္ဘီးစီးလာသည္ကို ေမ႓မိႂႚ လမ္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
(Photo: RFA / Tyler Chapman)

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သူ ႎႀစ္ဦးထဲက သတင္းစာဆရာ Phil Thornton ကို RFA အဖၾဲႚသား ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ Mr. Phil Thornton ခင္ဗဵား။ ဴမန္မာဴပည္ထဲက ထၾက္ေဴပးလာတဲ့သူ ႎႀစ္ေယာက္ကို ကိုယ္တိုင္ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းခဲ့သူတဦးအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ညႃကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ႎိုင္တဲ့ စက္႟ံုေဆာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခဵက္ကို ဘယ္လို ဆၾဲခဲ့ပၝသလဲဗဵ။

ကဵေနာ္တိုႛ ထၾက္ေဴပးလာတဲ့သူ ႎႀစ္ဦးကို သီးဴခားစီ ေတၾႚေမးခဲ့တာပၝ။ တေယာက္က ႟ုရႀားႎုိင္ငံ ေမာ္စကို႓မိႂႚမႀာ သင္တန္းတက္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္က ဗိုလ္႒ကီးတဦးဴဖစ္႓ပီး ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ဒီကိစၤေတၾကို အတၾင္းကဵကဵ သိထားတဲ့ ထူးထရိတ္ဒင္းက စာရင္းကိုင္တေယာက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အစေတာ့ သူတိုႛေဴပာတာေတၾကို ကဵေနာ္တိုႛ သံသယရႀိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာက ဴပည္သူေတၾကို လ႖ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီေပးႎုိင္ဖိုႛကို အခက္အခဲ ဴဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ ညႃကလီးယားစက္႟ံု ကိစၤေတၾကို ေဴပာလာေတာ့ သံသယဴဖစ္ဳကတာပၝ။

ဟုတ္ကဲ့၊ Mr. Thornton တိုႛ ဒီ Sydney Morning Herald နဲႛ Bangkok Post ေတၾမႀာ ေရးထားခဵက္အရဆိုရင္ ပထမဆံုးေတၾႚ႓ပီး ေမးခဲ့တဲ့သူက ဗိုလ္႒ကီးမိုး႒ကိႂးလိုႛ အမည္ဝႀက္ေပးထားတဲ့ ႟ုရႀားဴပန္ စစ္ဗိုလ္တဦးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူႛအေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝလားခင္ဗဵ။

ဟုတ္ပၝတယ္၊ မိုး႒ကိႂးဆိုတာ သူႛလံုဴခံႂေရးအတၾက္ ေဴပာင္းထားတဲ့ နာမည္ဝႀက္ပၝ။ သူက ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္မႀာ လက္ေ႟ၾးစင္ ေ႟ၾး႓ပီး ေမာ္စကိုမႀာ ညႃကလီးယား အင္ဂဵင္နီးယားရင္းပညာ တက္လာတဲ့ ဗိုလ္႒ကီးတဦးပၝ။ အဲဒီမႀာ ၂ ႎႀစ္တက္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ဴပန္ေရာက္ေတာ့ ညႃကလီးယားတပ္ရင္းမႀာ တာဝန္ေပး ခံရပၝတယ္။ ဒီကေန သူသင္လာခဲ့တာေတၾကေန ဴပန္တာဝန္ယူရတဲ့သေဘာပၝ။

ကဵေနာ္တိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ထဲက ပၝေမာကၡ ေဘာလ္က ညႃကလီးယား သင္တန္းနဲႛ စက္႟ံုေတၾအေဳကာင္း ပို႓ပီး အေသးစိတ္ အခဵက္လက္ေတၾ ေမးဴမန္း မႀတ္တမ္းယူခဲ့ပၝတယ္၊ သူက ညႃကလီးယားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ဆိုေတာ့ သူက ပို႓ပီး ထၾက္ဆိုခဵက္ေတၾကို မႀတ္သားေဝဖန္ပၝတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ သံုးသပ္ပၝတယ္။ သူက ဒီအခဵက္လက္ေတၾကို ေထာက္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ညႃးကလီယားလက္နက္ ထုတ္ႎုိင္ဖိုႛ ဴပင္ေနတယ္၊ ဘယ္အခဵိန္ လက္နက္ထုတ္ႎုိင္မယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္တာပၝ။

ကဵေနာ့္အတၾက္ကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ အခု ဒီလူ ႎႀစ္ဦးက ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾထဲက ၁၀ ရာခိုင္ႎႁန္းပဲ မႀန္တယ္ထားဦး၊ အရပ္သံုးဴဖစ္ဴဖစ္ စစ္သံုးဴဖစ္ဴဖစ္ ညႃကလီးယားစက္႟ံု ေထာင္တယ္ဆိုရင္ ေဒသတၾင္း လံုဴခံႂေရး အတၾက္ စိုးရိမ္စရာလိုႛ ဴမင္ပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲ ဆိုေတာ့ မႎႀစ္က ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္တိုက္ေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဆီမႀာ အမဵိႂးသား အေရးေပၞ လံုဴခံႂေရးစနစ္ မရႀိတာ ေတၾႚႎုိင္ပၝတယ္။ ဒီလို ကယ္ဆယ္ေရးေတၾကိုေတာင္ အမဵိႂးသားလံုဴခံႂေရးအဴဖစ္ မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ရင္ ညႃးကလီယားလို ကိစၤမဵိႂးမႀာ ေဘးအႎၩရာယ္ဴဖစ္လာရင္ ဒၝဟာ ေဒသတၾင္း လံုဴခံႂေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္လာႎုိင္တဲ့ ကိစၤဴဖစ္လိုႛပၝပဲ။

ဟုတ္ကဲ့။ ထၾက္ေဴပးလာသူ ၂ ေယာက္ထဲက ထူးထရိတ္ဒင္းက စာရင္းေတၾကို ကိုင္တၾယ္ရသူ ကိုတင္မင္းလိုႛ နာမည္ဝႀက္ေပးထားသူဆီကေကာ ဘယ္လို အခဵက္လက္ေတၾရလဲ ေဴပာပၝဦးခင္ဗဵ။

သူကေတာ့ ပစၤည္းေတၾ ဘယ္လိုသယ္ယူတယ္၊ ပစၤည္းေတၾ ဘယ္လိုမႀာယူတယ္၊ ေဆာက္တယ္ စတဲ့ ေနာက္ခံ အေဴခအေနကို ေယဘုယဵ ဴခံႂေဴပာႎုိင္ပၝတယ္။ ဘယ္လိုဝယ္တယ္၊ ဘယ္ကေန ေငၾေဳကးရတယ္ဆိုတာမဵိႂးေတၾကို ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္။ သူႛထၾက္ဆိုခဵက္ေတၾနဲႛ ေစာေစာက ဗိုလ္႒ကီး ထၾက္ဆိုခဵက္ေတၾကို ဆက္စပ္ဳကည့္ရင္ အေဴဖမႀန္ ေပၞလာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ပိတ္ထားတဲ့ႎုိင္ငံဆိုေတာ့ အတိအကဵ စစ္ေဆးႎုိင္ဖိုႛ ခက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢ ညႃကလီးယားလက္နက္ မဴပန္ႛပၾားေရးစာခဵႂပ္ လက္မႀတ္ထုိးထားတဲ့ ႎုိင္ငံပၝ။ ဘယ္လို ညႃးကလီယားကိစၤမဵိႂးလုပ္လုပ္ ကုလသမဂၢ အိုင္ေအအီးေအကို အစီရင္ခံရမႀာပၝ။ ဒၝဟာ စိုးရိမ္စရာပဲဴဖစ္ပၝတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ သတင္းစာ ၂ ေစာင္မႀာ ေရးသားခဵက္အရ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္မႀာ ညႃကလီးယား လက္နက္ထုတ္ႎုိင္မဲ့အဆင့္ေရာက္မယ္လိုႛ ဆိုထားပၝတယ္။ ဒီေကာက္ခဵက္ကေကာ ဘယ္လိုဆၾဲပၝသလဲ။ ထၾက္ေဴပးလာတဲ့သူေတၾဆီက တိုက္႟ိုက္ေဴပာတဲ့ အခဵက္ပၝလားဗဵ။

ဒၝကဵေနာ္တိုႛရတဲ့ ထၾက္ေဴပးလာတဲ့သူေတၾေဴပာတဲ့ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ၊ အခဵိန္ကာလေတၾအေပၞမႀာ သံုးသပ္႓ပီး ေဒၝက္တာေဘာလ္က အကဲဴဖတ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကဵေနာ္တိုႛကို ေဴပာဴပခဵက္ေတၾသာ မႀန္ခဲ့ရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ဒီအခဵိန္မႀာ ညႃကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ႎုိင္မဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒၝကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္မႀာ ညႃကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေဟာကိန္းထုတ္လုိက္တဲ့ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံသား ႎႀစ္ဦးထဲက သတင္းစာဆရာ Mr. Phil Thornton ကို RFA မႀ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔