ေရႀႚတန္းစစ္မဵက္ႎႀာမႀာ ကေလးစစ္သားမဵား စစ္အစိုးရတိုး႓ပီး အသံုးဴပႂေန

2008-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

army_patrol_200px.jpg
ကရင္ဴပည္နယ္တၾင္ တိုက္ကင္းလႀည့္ေနေသာ စစ္အစိုးရ တပ္ဖၾဲႚတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္ဆင္ေရး တိုးခဵဲႚေနေသာ စစ္တပ္သည္ အကဵအဆံုးႎႀင့္ တပ္ေဴပးမဵားဴပား႓ပီး စစ္သားစုေဆာင္းေရး အခက္အခဲ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေရႀႚတန္းစစ္မဵက္ႎႀာမႀာ ကေလးစစ္သားေတၾကို ပိုမို အသံုးဴပႂေနတာ အမႀန္ဴဖစ္႓ပီး ကုလသမဂၢအေနနဲႛ ေနာက္တခၝ အလိမ္မခံသင့္ေတာ့ဘူးလိုႛ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ လန္ဒန္ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ Burma Campaign UK က ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ကေလးစစ္သားအသံုးဴပႂတာကို တိုက္ဖဵက္ေနတယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဴပာဆိုလိုက္တာဟာ လံုးဝ အေဴခအဴမစ္မရႀိေဳကာင္း၊ ဒီအဖၾဲႚက ဇန္နဝၝရီ ၃၀ ရက္ မေနႛက ေနႛစၾဲနဲႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ ေဖာ္ဴပလိုက္တာပၝ။

မဳကာခင္ႎႀစ္ေတၾအတၾင္း ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ကေန ကေလးသူငယ္ေပၝင္း ရာနဲႛခဵီ႓ပီး မိသားစုဆီ ဴပန္ပိုႛခဲ့တယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပတာကို အခုလို တံုႛဴပန္ေဴပာတာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး Burma Campaign UK ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပု၈ၢိႂလ္ မစၤတာမာခ့္ဖာမနာက တကယ္တမ္း ကေလးစစ္သားပေပဵာက္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾဟာ ယံုဳကည္စရာ တခုမႀမရႀိပၝဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို အဴမဲလိမ္လည္တတ္သလို တိုင္းဴပည္မႀာလည္း ဒီမိုကေရစီအသၾင္ေဴပာင္းေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း ဘယ္တုန္းကမႀ ကတိတည္ခဲ့တာမရႀိပၝဘူးလိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ ယူေကရဲ့ အဖၾဲႚဝင္ေတၾဟာ မဳကာခင္ကပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရႀႚပိုင္း ကရင္ဴပည္နယ္ကေန ဴပန္ေရာက္လာဳက႓ပီး ဒီေဒသေရႀႚတန္းစစ္မဵက္ႎႀာေတၾမႀာ ကေလးစစ္သားေတၾပို႓ပီး သံုးလာတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾ ေဴပာတာကို သိရႀိခဲ့ရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကရင္ဴပည္သူေတၾအေပၞ တိုး႓ပီး စစ္ဆင္ေရးလုပ္ဖိုႛ တပ္ေတၾတိုးခဵဲႚေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္တပ္ဟာ စစ္သားစုေဆာင္းမႁ အခက္အခဲေတၾရင္ဆိုင္ေနရ႓ပီး တပ္ကထၾက္ေဴပးတာေတၾလည္း မဵားေနတဲ့အေဳကာင္း၊ KNLA နဲႛ တိုက္ပၾဲေတၾမႀာ အကဵအဆံုးလည္း မဵားေနေဳကာင္း၊ ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ကေလးစစ္သားအေဳကာင္း ေဖာ္ဴပခဵက္ဟာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ စစ္ပၾဲမဵားအဳကားက ကေလးသူငယ္မဵားအေရးကို ေဆၾးေႎၾးတဲ့အခဵိန္နဲႛ ကိုက္႓ပီး ထုတ္ဴပန္တာဴဖစ္႓ပီး ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကလည္း ကေလးသူငယ္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနသူေတၾကို ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူဖိုႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို တိုက္တၾန္းခဵိန္နဲႛ ကိုက္ညီေနတယ္လိုႛလည္းဆိုပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းမႀာ ကေလး စစ္သား စုေဆာင္းမႁေတၾ ရႀိေန႓ပီး၊ အဓမၳ ေခၞေဆာင္ခံေနရတဲ့ ကေလးေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းေပးေနသူေတၾကိုလည္း စစ္ဖက္က ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဒီအေဳကာင္းကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔