႒ကံ့ခုိင္ဖၾံႚ႓ဖႂိးေရးပၝတီဝင္မဵားကို ကခဵင္ပၝတီသစ္တခု ဖၾဲႚစည္းခုိင္း

စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚခံ ဳကံ့ခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ပၝတီဝင္တခဵႂိႚကို ကခဵင္တုိင္းရင္းသားပၝတီတခု တည္ေထာင္ဖိုႛ ႌၿန္ဳကားခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။
2010-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴပည္ေထာင္စု ႓ဖိႂခၾဲမည့္သူမႀန္သမ႖ကို ေခဵမႁန္းမည္ဟူေသာ စစ္အစိုးရ၏ ဝၝဒဴဖန္ႛ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
ဴပည္ေထာင္စု ႓ဖိႂခၾဲမည့္သူမႀန္သမ႖ကို ေခဵမႁန္းမည္ဟူေသာ စစ္အစိုးရ၏ ဝၝဒဴဖန္ႛ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
(Photo: RFA / Tyler Chapman)

အဲဒီႌၿန္ဳကားခဵက္အရ ဳကံ့ခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးပၝတီရဲ့ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚနယ္ လူထုစည္း႟ုံးေရးမႀႃး ဒူးဝၝး ကဵက္ထင္နမ္ ဦးေဆာင္႓ပီး ကခဵင္ဴပည္နယ္ညီႌၾတ္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီပၝတီ (KSUDP) အဴဖစ္ ႓ပီးခဲ့အပတ္အတၾင္း ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

အခုလို ကခဵင္လူမဵႂိး စီးပၾားေရးသမားေတၾကို ကခဵင္တိုင္းရင္းသား ပၝတီသစ္တခုအဴဖစ္ ထူေထာင္ခုိင္းရတာဟာ ေဒၝက္တာတူးဂဵာ ဦးေဆာင္တဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပၝတီ (KSPP) ရဲ့ ဳသဇာအရႀိန္အဝၝကို တားဴမစ္လိုတာေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ RFA ရဲ့ ကခဵင္ဘာသာ ထုတ္လၿင့္ေရးတာဝန္ခံ ကိုေနာ္ဒင္းကို အခုလို သုံးသပ္ပၝတယ္။

“အဓိကကေတာ့ ဒီကခဵင္ဴပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပၝတီက အင္အား႒ကီးလာ႓ပီးမႀ နအဖရဲ့ ဳကံ့ဖၾတ္ပၝတီကို ယႀဥ္ႎိုင္မဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ အ႒ကီးဆံုးပၝတီ ဴဖစ္လာႎိုင္မဲ့ အလားအလာကို သူတိုႛ သိေတာ့ USDP ဳကံ့ဖၾတ္ပၝတီထဲက ဒီ ကခဵင္လူမဵိႂးေတၾကို ထပ္႓ပီးမႀ ကခဵင္ပၝတီသစ္ ဖၾဲႚဖိုႛအတၾက္ သူတိုႛ အဲလိုမဵိႂး ဴပန္ေဴပာလာတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဒီ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚက က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ ဳကံ့ဖၾတ္ပၝတီရဲ့ လူထုစည္း႟ံုးေရးမႀႃး တဦးလည္း ဴဖစ္တဲ့ စီးပၾားေရးသမားလည္း ဴဖစ္တဲ့ ဒူဝၝ ကဵက္ထင္နမ္ကို ဒီ ကခဵင္ပၝတီသစ္ကို ထူေထာင္ဖိုႛအတၾက္ သူတိုႛ တိုက္တၾန္းခဲ့တယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္မႀာပဲ အဲလိုမဵိႂး ထူေထာင္လိုက္႓ပီဆိုတဲ့ဟာ က႗န္ေတာ္ သိရတယ္။”

အခုဖၾဲႚစည္းလိုက္တဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ညီႌၾတ္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီပၝတီ (KSUDP) ဟာ ဒီရက္ပိုင္းအတၾင္း ေနဴပည္ေတာ္ကိုသၾား႓ပီး ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္မဲ့ ႎုိင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ မႀတ္ပုံတင္မယ္လိုႛ ေဒသတၾင္းကလာတဲ့ သတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။

ဇၾန္လ ၁၉ ရက္ေနႛတုန္းကေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ NDAK ကခဵင္ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးစခုန္တိန္ႛယိမ္းနဲႛႛ KIO ခၾဲထၾက္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လဆန္ေအာင္ဝၝတိုႛကို ကခဵင္တုိင္းရင္းသားပၝတီေတၾ တည္ေထာင္ဖိုႛ စည္း႟ုံးခဲ့႓ပီး ဦးစခုန္တိန္ႛယိမ္းက ဴငင္းဆန္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လဆန္ေအာင္ဝၝကေတာ့ အစမႀာ လက္ခံခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းကဵမႀ ဴပန္စဥ္းစားဦးမယ္ဆို႓ပီး အေဳကာင္းဴပန္ထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက ပၝတီမႀတ္ပုံတင္ခၾင့္ ဴပႂခဲ့ခဵိန္ကစ႓ပီး ၊ ကခဵင္တုိင္းရင္းသားပၝတီေတၾ မႀတ္ပုံတင္ခဲ့ေပမဲ့ အခုအခဵိန္ထိ ႎိုင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ ခၾင့္ဴပႂမိန္ႛမကဵပဲ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ အဲဒီ ၃ ပၝတီကေတာ့ ေဒၝက္တာတူးဂဵာ ဦးေဆာင္တဲ့ KSPP ပၝတီ ၊ ဦးဇလၾန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ကခဵင္ပၝတီနဲႛ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း တုိးတက္ေရးပၝတီလိုႛေခၞတဲ့ ကခဵင္ပၝတီေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက ပၝတီမႀတ္ပုံတင္ ခဵမေပးတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကခဵင္ လူမႁဖၾႚံ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက အခုလို ေဝဖန္ပၝတယ္။

“အဓိကကေတာ့ ဒီ နအဖအေနနဲႛ သူတိုႛ စိတ္တိုင္းကဵ ကိုင္တၾယ္ခဵင္တဲ့ဟာကို မရလိုႛ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ ေနာက္တခုက ဒီ KSPP အဖၾဲႚထဲမႀာ ဒီနအဖကို ေဝဖန္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾလည္း တစံုတခု ပၝေနလိုႛ ဳကာေနတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ မေပးတာဴဖစ္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္က ဒီလိုပဲ ဴမင္တယ္။”

စစ္အစိုးရရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္အတုိင္း အခုအသစ္ဖၾဲႚလုိက္တဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ညီႌၾတ္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ ဒူးဝၝးကဵက္ထင္နမ္ဟာ အသက္ ၅၀ ဝန္းကဵင္ အ႟ၾယ္ရႀိ႓ပီး ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚက ကခဵင္ယဥ္ေကဵးမႁအသင္း႟ုံးမႀာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အဴဖစ္ ႎႀစ္အေတာ္ဳကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလုႛိ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔