ကခဵင္ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚက ကခဵင္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီကို ကန္ႛကၾက္

ကခဵင္ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚက ႎိုင္ငံေရးပၝတီ ထူေထာင္ခၾင့္ ကဵထား႓ပီး တရားဝင္ မႀတ္ပံုတင္ရဖိုႛ ေလ႖ာက္ထားလိုက္တဲ့ ကခဵင္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီရဲ့ တံဆိပ္တံုး အမႀတ္အသားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ဒီကေနႛ တရားဝင္ ကန္ႛကၾက္လိုက္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။
2010-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကခဵင္႟ိုးရာ မေနာပၾဲေတာ္ ဆင္ႎၿဲေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Kachin News Group)
ကခဵင္႟ိုးရာ မေနာပၾဲေတာ္ ဆင္ႎၿဲေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Kachin News Group)
(Photo: Kachin News Group)

ကခဵင္ယဥ္ေကဵးမႁ ေကာ္မီတီ ဥကၠႉ ဒူးဝၝးဖုန္ႛတိန္ႛနဲႛ အဖၾဲႚဝင္ ဦးအားဖုန္တိုႛဟာ ဴပည္ေထာင္စု ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေကာ္မရႀင္ ႟ံုးစိုက္တဲ့ ေနဴပည္ေတာ္ကို သၾား႓ပီး ကန္ႛကၾက္မႁ ဴပႂလုပ္ဳကတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဦးခက္ထိန္နန္ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ စည္းလံုးညီႌၾတ္ေရးနဲ ႛဒီမိုကေရစီပၝတီ (ကခဵင္ဴပည္နယ္) အေနနဲႛ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေနႛက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေကာ္မရႀင္ကို ပၝတီမႀတ္ပံုတင္ခၾင့္ ေလ႖ာက္ထားရာမႀာ တင္ဴပခဲ့တဲ့ သူတိုႛပၝတီ တံဆိပ္တံုးပံုစံက ကခဵင္႟ိုးရာ မေနာ တံဆိပ္နဲႛ ဆင္တူေနတဲ့အတၾက္ ကန္ႛကၾက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကခဵင္ပၝတီအေနနဲႛ ကခဵင္႟ိုးရာတံဆိပ္ကိုသံုးတာ ဴပႍနာမရႀိလႀေပမဲ့ စည္းလံုးညီႌၾတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီပၝတီ (ကခဵင္ဴပည္နယ္) ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ႒ကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚနဲႛ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတာကို ကခဵင္လူထုက မေကဵနပ္ဳကလိုႛ ဆန္ႛကဵင္ေနဳကတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ကခဵင္လူမႁဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက အခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဒီ မေနာတိုင္ဟာဆိုရင္ ကခဵင္ဴပည္သူေတၾရဲ့ ကိုယ္စားကို ဴပႂတဲ့အေနနဲႛအကုန္လံုး အမႀတ္တံဆိပ္ဴဖစ္ပၝတယ္၊ လူမဵိႂးကို ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ အထိမ္းအမႀတ္အေနနဲႛ ဴဖစ္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ လူထုအေနနဲႛ ေထာက္ခံမႁရတဲ့ ပၝတီအေနနဲႛ သူတိုႛကို ဘာမႀ ကန္ႛကၾက္စရာ မရႀိဘူး။ အဓိကေတာ့ ဒီ႒ကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚကေန ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ဴပႂလုပ္တဲ့ဟာကို မလိုလားတဲ့ဟာကို ဴပတဲ့အေနနဲႛ ဒီဟာကို ကန္ႛကၾက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခု လက္ရႀိအေနနဲႛ မသံုးသင့္ဘူးထင္လိုႛ လူထုအေနနဲႛ ကန္ႛကၾက္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာ လူထု ေထာက္ခံမႁအရဆံုးနဲႛ အင္အားအ႒ကီးဆံုးပၝတီလိုႛ လူေဴပာမဵားေနတဲ့ ေဒၝက္တာတူးဂဵာ ဦးေဆာင္တဲ့ ကခဵင္ဴပည္တိုးတက္ေရးပၝတီ၊ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း တိုးတက္ေရးပၝတီနဲႛ ညီႌၾတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီပၝတီ ကခဵင္ဴပည္နယ္ စတာေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကဵင္းပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္ဴပိႂင္ဖိုႛ ဧ႓ပီလကတည္းက ပၝတီတည္ေထာင္ခၾင့္ ေလ႖ာက္ထားခဲ့ဳကရာမႀာ အခုထိ ထူေထာင္ခၾင့္ မရဳကေသးပၝဘူး။

သူတိုႛေနာက္မႀ ေလ႖ာက္တဲ့ စည္းလံုးႌၾတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီပၝတီ (ကခဵင္ဴပည္နယ္) က ပၝတီထူေထာင္ခၾင့္ ရရႀိသၾားတဲ့အေပၞမႀာလည္း ကခဵင္လူထုက သိပ္မေကဵနပ္ဳကဘူးလိုႛ ေလ့လာ သံုးသပ္သူေတၾက ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔