ကရင္ဴပည္နယ္အေဴခအေနမဵားကို ႓ဗိတိန္အစိုးရအား ရႀင္းလင္းတင္ဴပ

2006-07-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Karen River Watch သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္အဖဲၾႚက ကုိေစာေရာ့ကီဟာ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေန႓ပီး သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရကာတာေတၾ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞရတဲ့ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ပဵက္စီးမႁ အေဴခအေနေတၾကုိ တင္ဴပဖုိႛ ေရာက္ရႀိေနပၝတယ္။

Karen River Watch အဖဲၾႚက သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္နဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ ကုိေစာေရာ့ကီဟာ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံ၊ လန္ဒန္႓မိႂႛေတာ္မႀာ ေရာက္ရႀိေန႓ပီး သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရကာတာေတၾ တည္ေဆာက္မယ့္ ကိစၤေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞလာမယ့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတၾအေပၞ ထိခုိက္နစ္နာမႁေတၾနဲႛ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ပဵက္စီးမႁေတၾ၊ လက္ရႀိ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ အေဳကာင္းေတၾကုိ ႓ဗိတိန္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾ အပၝအဝင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ေတၾႚဆုံ ရႀင္းလင္း တင္ဴပမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေနပၝတယ္။

သူအခုလုိ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံကုိ ေရာက္ရႀိေနရတဲ့အေဳကာင္းရင္းကုိ ကုိေစာေရာ့ကီက အခုလုိ ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ကိုေစာေရာ့ကီ။ ။ က႗န္ေတာ္ ႓ဗိတိန္ကို လာေရာက္ရတဲ့ အေဳကာင္းရင္းကေတာ့ သံလၾင္ဴမစ္ ေရကာတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ ဒီ ႓ဗိတိန္အစိုးရကို သူတိုႛ ေရကာတာ သံလၾင္ဴမစ္နဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ရႀင္းဴပတယ္ သူတိုႛကို၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ သူတိုႛက အစိုးရအေနနဲႚ ဒီဗန္ေကာက္နဲႛ ဗန္ေကာက္မႀာေတာ့ သူတိုႛအစိုးရရဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတာ့ ရႀိတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ သူတိုႛရထားတဲ့ သတင္းနဲႛ ဟိုးမႀာ တကယ္ဴဖစ္သၾားတဲ့ သတင္း၊ ႟ၾာေတၾကို မီး႟ႁိႚခံရတာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ နအဖ စစ္တပ္ေတၾ အေဳကာင္း သူတကိုိုႛ လာ႓ပီးရႀင္းဴပတာ။

ကုိေစာေရာ့ကီဟာ ဒီကေနႛမနက္ပုိင္းမႀာ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရရဲ့ ဴမန္မာ့ေရးရာ ဌာန အ႒ကီးအကဲနဲႛေတၾႚဆုံခဲ့႓ပီး လက္ရႀိ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရအားလ႖ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ဖိုႛ စီမံကိန္းေတၾေဳကာင့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေတၾ ႒ကႂံေတၾႚေနရတဲ့ ေဘးဒုကၡေတၾကုိ ရႀင္းလင္းတင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရကာတာ ၅ ခုတည္ေဆာက္ဖိုႛ ထုိင္းနဲႛ ဴမန္မာနအဖ စစ္အစုိးရတုိႛ သေဘာတူထားတဲ့အထဲက၊ ေရကာတာ ၂ ခုဟာ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာ တည္ေဆာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေရကာတာ ၂ ခုကုိ ဒဂၾင္ နဲႛ ဝဲ႒ကီးေဒသေတၾမႀာ တည္ေဆာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖုိႛအတၾက္ ေဒသရႀင္းလင္းတဲ့အေနနဲႛ နအဖ စစ္တပ္ေတၾ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္း အလုံးအရင္းနဲႛ ခဵထား႓ပီး၊ ကရင္႟ၾာေတၾကုိ အတင္းအဓမၳ ေ႟ၿႚေဴပာင္းခုိင္းတာေတၾ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾကုိ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရနဲႛ ႓ဗိတိန္မႀာရႀိတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚေတၾကုိ တင္ဴပခဲ့႓ပီး ဝုိင္းဝန္း ကူညီတားဆီးေပးဖုိႛနဲႛ နအဖရဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတၾေဳကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့ ဴပည္တၾင္း အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ ကူညီဖုိႛ ေမတၨာရပ္ခံခဲ့တယ္လုိႛ ကုိေစာေရာ့ကီက RFA ကုိ ေဴပာဆုိသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ကုိေစာေရာ့ကီဟာ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႟ုံးက ေခၝင္းေဆာင္တဦးလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလုိ ကိုေစာေရာ့ကီ လာေရာက္ စည္း႟ုံးလႁပ္ရႀားႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ အဂႆလန္မႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖဲဲၾႛ ဴဖစ္တဲ့ Burma Campaign UK က အဓိက ကူညီပံ့ပုိးခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္ေနေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔