ဴမန္မာဒုကၡသည္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနနဲႛေတၾႛဆံု

2007-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

UNHCR_migrants_200px.jpg
ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုး (UNHCR)၏ မႀတ္ပံုတင္ဌာနတၾင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ဴမန္မာဴပည္မႀ ဝင္ေရာက္လာသူမဵားကို ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္း ရႀဖီးလ္႓မိႂႛမႀာေရာက္ရႀိေနထိုင္ေနဳကတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားအမဵားစုပၝ၀င္တဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ကိုယ္စားလႀယ္ ၅ဦးဟာ ေသာဳကာေနႛညေနက ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံဴခားေရးရံုး အေရႀႛေတာင္ အာရႀဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ႎိုင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီး Mrs. Mag Munn နဲႛေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ ေတၾႛဆံုပၾဲမႀာပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ KCA ေခၞ Karen Community Association ကရင္တိုင္းရင္းသားမဵားအဖၾဲႛက အမဵိႂးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံ ေနာ္ထူးခူက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေနာ္ထူးခူ။ ။ ကဵမတုိႛကုိ သူ အင္တားဗဵႃးလုပ္တယ္၊ ဘာဴဖစ္လုိႛ ႎုိင္ငံကေန ထၾက္ေဴပးလာရတာလည္း၊ ဘယ္လုိ၊ ဘယ္နည္းနဲႛ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံကုိ ေရာက္လာရတာလည္း၊ ဒီရႀဖီးလ္မႀာရႀိတဲ့ KCA ေခၝင္းေဆာင္ ဆရာ ေဆာ္ေတာကုိလည္း ေမးခဲ့ပၝတယ္။ ဆရာေဆာ္ေတာက ဘာဴဖစ္လုိႛထၾက္ေဴပးလာရတာလဲ ဆုိေတာ့၊ စစ္အစိုးရ ဖိႎႀိပ္မႁ၊ ရက္စက္မႁ၊ ႌႀင္းပန္းမႁေတၾေဳကာင့္ ကရင္လူမဵႂိးေတၾထၾက္ေဴပးေနရတာ ႎုိင္ငံမႀာ ေနလုိႛမရေတာ့ဘူး၊ ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ အႎႀစ္ ၂၀ ေကဵာ္ဳကာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ UNHCR နဲႛ ႓ဗိတိန္အစုိးရ ပူးေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ကဵမတုိႛကုိ ဒီကုိ ေခၞခဲ့တာ ဒီအေဳကာင္းေတၾကုိ ရႀင္းလင္းေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

Mrs. Mag Munn ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္႓ပီးတာ၀န္ယူေဆာင္ရၾက္ေန႓ပီး မဳကာခင္က အာဆီယံ ႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သၾားေရာက္ေတၾႛဆံုခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကိစၤေဆၾးေႎၾးေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ သူနဲႛေတၾႛဆံုခဲ့ရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ လတ္တေလာ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတိုႛရဲႛ သေဘာထားေတၾကို တင္ဴပေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ေနာ္ထူးခူက ေဴပာပၝတယ္။

ေနာ္ထူးခူ။ ။ အခုေလာေလာဆည္ UN ကေနတဆင့္ ႎုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးမႁေဳကာင့္ NLD ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလႀယ္ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ သူတုိႛစတင္ခဲ့တယ္။ ဒၝကုိ ပထမေဴခလႀမ္းအေနနဲႛ ကဵမတိုႛ ဝမ္းသာမိတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုေလာေလာဆည္ ကဵမတိုႛ တုိင္းရင္းသား လူမဵႂိးစုေတၾနဲႛ စစ္အစုိးရအပၝအဝင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဖၾဲႛတုိႛနဲႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဘုိႛ ဆုိတာ ဘာမႀ သတင္းထၾက္ေပၞမလာေသးဘူး။ အဲဒၝေဳကာင့္ ကဵမတိုႛက လူမဵႂိးစုေတၾ ကုိယ္စား ေဴဖာင့္မတ္ မႀန္ကန္၊ ပၾင့္လင္းတဲ့ သံုးပၾင့္ဆုိင္ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ လုပ္ႎုိင္ဘုိႛအတၾက္ ႓ဗိိတိန္ကေန အတတ္ႎုိင္ဆံုး ႒ကိႂးစားေပးဘုိႛအတၾက္ ကဵမတိုႛ ကရင္လူမဵႂိးေတၾက လူမဵႂိးစုအားလံုး ကုိယ္စား ကဵမတိုႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံကို ကရင္တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ေတၾစတင္ေရာက္ရႀိလာတာဟာ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ကစတင္ခဲ့ တာပၝ။ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကေန ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္း႒ကီးရံုး ယူအင္အိတ္ခဵ္စီအာ အစီအစဥ္နဲႛ ေရာက္ရႀိလာခဲ့ဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုထိ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတၾ အပၝအ၀င္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေပၝင္း ၁၀၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ KCA အဖၾဲႛကိုေတာ့ ၂၀၀၅ခုႎႀစ္မႀာ စတင္ထူေထာင္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔