လာနီညာလာလ႖င္ မုိးေႎႀာင္းေကာင္းႎုိင္

အခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ထူးဴခားတဲ့ လာနီညာ (La Nina) ေခၞ ေအး႓ပီး စၾတ္စုိတဲ့ ရာသီဥတု ဴဖစ္ေပၞႎုိင္တယ္လုိႛ ဴမန္မာ့ မုိးေလဝသပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ဦးထၾန္းလၾင္က ခန္ႛမႀန္းေဴပာဆုိပၝတယ္။
2010-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေအာက္ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေအာက္ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လာနီညာဟာ အခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလကေန ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလအတၾင္း ေပၞေပၝက္ႎုိင္တယ္လုိႛ ပညာရႀင္ေတၾက ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။ လာနီညာ ဴဖစ္ေပၞခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေဒသတခဵိႂႚမႀာ မုိး႒ကီးဴခင္း၊ ဴမစ္ေရ လ႖ံတက္ဴခင္း၊ မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္ဴခင္း စတဲ့ ရာသီဥတုအေဴခအေနေတၾ ဴဖစ္ေပၞႎုိင္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ မုိးေလဝသနဲႛ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာနက လာနီညာ ဴဖစ္ေပၞႎုိင္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ကုိ လာမဲ့ဇူလုိင္လအတၾင္း တရားဝင္ ထုတ္ဴပန္ႎုိင္ဖၾယ္ ရႀိ႓ပီး၊ ႎုိင္ငံတကာ မုိးေလဝသ ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လာနီညာ ဴဖစ္ဖုိႛ ၆၅ ရာႎႁန္း ေသခဵာေနတယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းထား႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ဦးထၾန္းလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

“ဴဖစ္ဖိုႛ အလားအလာ ရႀိတယ္လိုႛ အဓိကေပၝ့ေနာ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ အေမရိကဆိုရင္ IRI ေပၝ့ဗဵာ၊ International Research Institute ေပၝ့။ ေနာက္ အိမ္နီးနားခဵင္း အိႎၬိယက IMD ေပၝ့၊ India Meteorological Department ေပၝ့။ သူတိုႛတေတၾက လာနီညာဴဖစ္ဖိုႛ ၆၅ ရာခိုင္ႎႁန္းေလာက္အထိ ရႀိေန႓ပီလိုႛ ေဴပာတဲ့အတၾက္ အဲဒၝကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေစာင့္ဳကည့္ေနပၝတယ္။ အတည္ဴပႂခဵက္ကေတာ့ ဇူလိုင္၊ ဳသဂုတ္ေလာက္မႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ အတည္ဴပႂႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္ခင္ဗဵ။ သူႛရဲ့ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁကေတာ့ မိုးလၾန္ကာလဴဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာ၊ ႎိုဝင္ဘာမႀာ စပၝလိမ့္မယ္။”

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ပူဴပင္းေဴခာက္ေသၾႚမႁ ဴဖစ္ေပၞတဲ့ အယ္လ္နီညိႂ ရာသီဥတုကုိ အခုႎႀစ္ ေမလအထိ ႒ကံႂေတၾႚခဲ့ရ႓ပီး ေဒသအေတာ္မဵားမဵားမႀာ ေသာက္ေရရႀားပၝး ဴပတ္လပ္မႁ၊ အပူရႀိန္ ဴပင္းထန္မႁ အေဴခအေနေတၾ ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝတယ္။ လတ္တေလာမႀာ မုိးရာသီ ဝင္ေရာက္႓ပီ ဆုိေပမဲ့ ပုံမႀန္ထက္ မုိး႟ၾာသၾန္းမႁ သိသိသာသာ နည္းပၝးတဲ့အတၾက္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း စတဲ့ ေဒသေတၾမႀာ လယ္ယာစုိက္ပဵိႂးေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ေရအခက္အခဲနဲႛ ႒ကံႂေတၾႚေနရတယ္လုိႛ လယ္သမားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ လာမဲ့ ဳသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ေလာက္အထိ မုိး႟ၾာသၾန္းမႁ ဆက္လက္ နည္းပၝးေနမယ္ဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဒီႎႀစ္ သီးႎႀံအထၾက္ႎႁန္း သိသိသာသာ ေလဵာ့ကဵႎုိင္တယ္လုိႛ ကုသလမဂၢ က႗မ္းကဵင္သူေတၾက ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ မုိးေလဝသ ပညာရႀင္ ဦးထၾန္းလၾင္ကေတာ့ အခုခန္ႛမႀန္းထားတဲ့အတုိင္း လာနီညာ ဴဖစ္ေပၞခဲ့မယ္ဆုိရင္ မုိးေႎႀာင္းေကာင္းမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ သီးႎႀံအထၾက္ႎႁန္းလည္း ေကာင္းမၾန္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

“ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ လာနီညာဴဖစ္ရင္ မိုးေကာင္းမဲ့သေဘာ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛေတာ့ အဲဒၝပဲ ေမ႖ာ္ဳကည့္ေနတာပဲ။ ရာသီဥတုကေတာ့ မဆိုးဘူးဗဵ၊ ဒီႎႀစ္ေကာင္းမႀာပၝ။ မိုးလည္း ရပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း မိုးရဖိုႛရာ အလားအလာေတၾ ေကာင္းတာေတၾ ေတၾႚေနရပၝတယ္။”

ဴမန္မာႎုိင္ငံတဝန္း အခုႎႀစ္အတၾင္း ႒ကံႂေတၾႚရႎုိင္တဲ့ မုိးေလဝသ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴမန္မာ့ မုိးေလဝသ ပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ထၾန္းလၾင္ကို RFA မႀ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔