အင္အယ္လ္ဒီႎႀင့္ အက္ဖ္တီယူဘီမႀ အလုပ္သမားေနႛသဝဏ္လၿာ ေပးပိုႛ

မနက္ဴဖန္ ေမလ ၁ ရက္မႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ကမႝာ့အလုပ္သမားေနႛ (ေမေဒးေနႛ) အတၾက္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ေဳကညာစာတမ္းတေစာင္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။ အဲဒီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ကမႝာ့အလုပ္သမားေနႛ ေဳကညာစာတမ္းပၝ အေဳကာင္းအရာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပန္ဳကားေရးအဖၾဲႚဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ရႀင္းဴပပၝတယ္။
2010-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လမ္းျပင္ေနတဲ့ လုပ္သားတခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္
လမ္းျပင္ေနတဲ့ လုပ္သားတခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္
AFP

“ေမေဒးေနႛ ေပၞေပၝက္လာပံုေတၾကို ပထမပိုင္းေဴပာတယ္၊ ေနာက္ ဒီ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကလည္း convention ေတၾမႀာ ပၝဝင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုလက္ရႀိ အေဴခအေနမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီ အလုပ္သမားေတၾ၊ လယ္သမားေတၾဟာ အခေဳကးေငၾ အလၾန္နည္းေနတယ္။ အခုလက္ရႀိ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ေဈးႎႁန္းေတၾအရ ရရႀိတဲ့လစာက အလၾန္အမင္း နည္းေနလိုႛ မဳကာခဏ သေဘာမတူ ဆႎၬဴပမႁေတၾ ေပၞေပၝက္ေနတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾကို အဴပည့္အဝ ရရႀိဖိုႛ ILO နဲႛ လက္ရႀိ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ အစိုးရက တာဝန္ရႀိပၝတယ္ဆို႓ပီး အဲဒီလို ေထာက္ဴပထားတာ။”

အလားတူပဲ FTUB ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ကလည္း ကမႝာ့အလုပ္သမားမဵားေနႛ ေမေဒးေန့ အထိမ္းအမႀတ္ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အုိင္အယ္လ္အိုလိုႛေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္က သတ္မႀတ္ထားတဲ့ အလုပ္သမား စံခဵိန္စံႌၾန္းေတၾကို သေဘာတူထား႓ပီး ဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားထုကေတာ့ ဒီကေနႛအခဵိန္ထိ နစ္နာေနဆဲဴဖစ္တယ္လိုႛ ေမလ ၁ ရက္မႀာ ကဵေရာက္မဲ့ အလုပ္သမားေနႛ သဝဏ္လၿာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္ ၊

FTUB ေဳကညာခဵက္ပၝ အဓိကအေဳကာင္းနဲႛပတ္သက္လိုႛ FTUB ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ဦးခဵႂိေမာင္က အခုလုိရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေမေဒးေနႛ အခမ္းအနားကို နအဖ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပခၾင့္ မေပးခဲ့တာ ႎႀစ္မဵားစၾာ ဳကာေန႓ပီ ဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ဒၝဟာ ILO က သတ္မႀတ္ဴပႉာန္းထားတဲ့ လၾတ္လပ္စၾာ စု႟ံုးပိုင္ခၾင့္ဆိုတဲ့ ဴပႉာန္းခဵက္ အမႀတ္ ၈၇ ကို ခဵိႂးေဖာက္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ လၾတ္လပ္တဲ့ အလုပ္သမား သမဂၢ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ မရႀိဴခင္း၊ လၾတ္လပ္စၾာ စု႟ံုးခၾင့္မရႀိဴခင္း၊ ကမႝာ့အလုပ္သမားစံခဵိန္နဲႛ ညီတဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾ ဆံုး႟ံႁးေနဴခင္းတိုႛဟာ ဴမန္မာ့ အလုပ္သမားထု႒ကီးအတၾက္ ဆိုးဝၝးတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္တာေဳကာင့္ ေမေဒး အလုပ္သမားေနႛမႀာ ကမႝာေပၞက အလုပ္သမားေတၾကို အသိေပး ေဳကညာတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဦးခဵိႂေမာင္က ေဴပာပၝတယ္။

FTUB ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာေတာ့ ဴပည္တၾင္းက ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾရဲ့ တေနႛလုပ္ခဟာ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁ ေဒၞလာ ၂၅ ဆင့္ေလာက္ပဲ ရႀိတဲ့ ဝင္ေငၾကို ရဳက႓ပီး ဒီဝင္ေငၾဟာ အလၾန္ နိမ့္ကဵေနေဳကာင္း ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အလုပ္သမားေတၾကို အကာကၾယ္ေပးမဲ့ အလုပ္သမား အဖၾဲႚအစည္းေတၾ မရႀိတဲ့အဴပင္၊ အခၾင့္အေရးေတၾ အခဵႂိးေဖာက္ခံေနရတာသာ ရႀိေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔