စစ်အစိုးရကို ိံိုင်ငံတကာ တရား႟ုံးသိုႛ လြဲအပ်ဖိုႛ ရြေႚနေမဵား ကောင်စီ တောင်းဆို

မနက်ူဖန် မေလ (၃၀)ရက်နေႛမြာ ဒီပဲယင်းလုပ်ဋ္ဌကံမဋ္ဌြကီးူဖစ်ပြားခဲ့တာ (၅)ိံြစ်ူပည့်ခဲ့ပၝ္ဘပီ။ ထိုင်းိံိုင်ငံ အေူခစိုက် ူမန်မာိံိုင်ငံရြေႚနေမဵားကောင်စီက ဒီပဲယင်းလုပ်ဋ္ဌကံမြ (၅) ိံြစ်ေူမာက် ိံြစ်ပတ်လည်နေႛ အထူးထုတ်ူပန်ခဵက်တစောင် မေလ ၂၉ရက် ဒီကနေႛ ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။

2008-05-29
Share
ASSK_skectch_305px.jpg ဒီမိုကရေစီ ခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၏ ပုံတူကို နယူးယောက်္ဘမိြႚ အေူခစိုက် ပန်းခဵီ မင်းကေဵာ်ခိုင်က ရေးဆြဲ ဂုဏ်ူပထြားူခင်း ူဖစ်သည်။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
(Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)

ူမန်မာိံိုင်ငံ အတြင်း ူဖစ်ပြားနေတဲ့ ူပစ်မဋ္ဌြကီးတေအြပေၞ အရေးယိူံိုင်ဖိုႛအတြက် ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီကနေ ိံိုင်ငံတကာ ူပစ်မြ ဆိုင်ရာ တရား႟ုံးကိုလြဲအပ်ပေးဖိုႛ အဲဒီထုတ်ူပန်ခဵက်မြာ တောင်းဆိုထားပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်သြားရောက်္ဘပီး မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည်တြေ အရေးအတြက် ဆောင်႟ြက်ခဲ့တာ၊ ဒီပဲယင်းလုပ်ဋ္ဌကံမဋ္ဌြကီးနဲႛ ဆက်စပ်္ဘပီး ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အတြက် ဝမ်းနည်းစကားေူပာတာ၊ လြတ်ေူမာက်အောင် လုပ်မယ်လိုႛ ကတိစကား ေူပာုကားခဲ့တာတေအြတြက် ကေဵးဇူးတင်ရမြာူဖစ်ပေမဲ့ ူမန်မာ့အေူခအနေဟာ ဒီမ္တွလောက်နဲႛ မလုံလောက်တော့ဘူးလိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံရြေႚနေမဵားကောင်စီ ထုတ်ူပန်ေုကညာခဵက်မြာ အစခဵီထားပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ဖမ်းဆီးထားတာဟာ ိံိုင်ငံတကာူပစ်မဆြိုင်ရာ တရား႟ုံးဥပဒေပၝ ူပဌာန်းခဵက်ကို အတိအကဵ ခဵိြးဖောက်နေတာ ူဖစ်တဲ့အတြက် ဒီအမကြို အရေးယူ ဆောင်႟ြက်ဖိုႛအတြက် ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီမြာ ိံိုင်ငံတကာတရား႟ုံးကို လြဲေူပာင်းပေးိံိုင်တဲ့ အခြင့်အာဏာရြိတဲ့အူပင် လြဲေူပာင်းပေးဖိုႛ တာဝန်လည်းရြိတဲ့အတြက် လြဲေူပာင်းပေးဖိုႛ တောင်းဆိုေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံရြေႚနေမဵားကောင်စီ အထြေထြေ အတြင်းရေးမြြး ဦးအောင်ထူးက အခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဦးအောင်ထူး။   ။ “ဒီပဲယင်းနဲႛ ဆက်စပ်္ဘပီးတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ဖမ်းထားတဲ့ ကိင်္စဟာ ူပည်တြင်း ဥပဒေထဲက ဘယ်ဥပဒေနဲႛမြ အကဵံြးမဝင်ဘူး။ ဒၝေုကာင့် ၅ိံြစ်ကေဵာ် ဆက်ဖမ်းတဲ့ ကိင်္စ ကုစားဖိုႛအတြက် ူပည်တြင်းမြာ ရြိတဲ့ ဥပဒေတေနြဲႛ လုံးဝ အရေးယူ ဆောင်႟ြက်လိုႛ မရတော့ဘူး။ ဒၝေုကာင့် ိံိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်႟ြက်ဖိုႛ လိုအပ်လာတယ်။ အဲဒီလို စဉ်းစားတဲ့အခၝကဵတော့ လက်ရြိတည်ဆဲ ဥပဒေူဖစ်တဲ့ ိံိုင်ငံတကာ ူပစ်မဆြိုင်ရာ တရား႟ုံးဥပဒေ ပုဒ်မ (၇) လူသားအူဖစ် အသက်ရြင်သန်မကြို ဆန်ႛကဵင်တဲ့ ူပစ်မရြဲ့ ပုဒ်မခြဲ (e) မြာ အဓိက ူပှူာန်းထားခဵက်ပၝတယ်။ အဲဒီ ူပှူာန်းထားခဵက်က ဘာလဲဆိုတော့ ‘ထောင်သြင်းအကဵဉ်းခဵ ဖမ်းဆီးူခင်း၊ လူတယောက် ရပိုင်ခြင့်ရြိတဲ့ အေူခခံ လြတ်လပ်မြတေကြို ူပင်းထန်စြာ ဆုံး႟ံြးစေူခင်းဆိုတဲ့ ူပှူာန်းခဵက်နဲႛ အကဵံြးဝင်တယ်။”

“ဒၝေုကာင့်မိုႛ ဒီနေႛ အခဵိန်ကာလမြာ ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေး ကောင်စီအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ူဖစ်ပဵက်တဲ့ မတရားမြတြေ ပေဵာက်ဆုံးသြားဖိုႛဆိုရင် ခုခဵိန်မြာ ိံိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်႟ြကိံိုင်ဖိုႛ နည်းလမ်းကလြဲရင် အူခားနည်းလမ်း မရြိတော့ဘူး။”

၂၀၀၂ ခိုံြစ်မြာ ိံိုင်ငံတကာ ူပစ်မဆြိုင်ရာတရား႟ုံး စတင်ပေၞပေၝက်ခဲ့္ဘပီး နောက်တိံြစ်အုကာ ၂၀၀၃ ခိုံြစ် မြာ ဒီပဲယင်းလုပ်ဋ္ဌကံမဋ္ဌြကီး ူဖစ်ပြားခဲ့တာပၝ။ ဒၝပေမဲ့ ဒီပဲယင်းလုပ်ဋ္ဌကံမဋ္ဌြကီးကိုကဵြးလြန်ခဲ့တဲ့ တာဝန်ရြိ အာဏာပိုင်တေကြို ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယိူံိုင်ခဲ့ပၝဘူး။ ဒီလို အရေးမယိူံိုင်တာဟာ ိံိုင်ငံရေး အရ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမကြို ထိခိုက်လေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မြတြေေုကာင့် အရေးယူရေးကို တညီတညြတ်တည်း မတောင်းဆိုံိုင်ခဲ့တာ၊ လြတ်လပ်တဲ့ ူပည်တြင်း တရားစီရင်ရေးစနစ်မရြိတာ၊ ိံိုင်ငံတကာူပစ်မဆြိုင်ရာ တရား႟ုံးဥပဒေကို ူမန်မာိံိုင်ငံက အတည်ူပြ လက်မြတ် ရေးထိုးမထားတာတြေ ေုကာင့်ူဖစ်တယ်၊ အဲဒၝေုကာင့် ူပစ်မကြဵြးလြန်သူတေဟြာ ၂၀၀၇ ခိုံြစ် စက်တင်ဘာလမြာ သံဃာတော်တေကြို ဖမ်းဆီး ိံြိပ်စက်သတ်ူဖတ်ခဲ့တဲ့အထိ လက်ရဲဇက်ရဲ ပိုူဖစ်လာုကတယ်လိုႛ ထုတ်ူပန်ခဵက်မြာဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာကဵြးလြန်ခဲ့တဲ့ ူပစ်မဋ္ဌြကီးတြေ အပေၞ ိံိုင်ငံတကာ ူပစ်မဆြိုင်ရာတရား႟ုံးအနေနဲႛ အရေးယူဆောင်႟ြကိံိုင်တဲ့ အလားအလာတြေ ပိုတြေႚလာနေရ္ဘပီလိုႛ ထုတ်ူပန်ခဵက်က ဆိုပၝတယ်။ ဆူဒနိံိုင်ငံဟာ ိံိုင်ငံတကာတရား႟ုံး ဥပဒေကို လက်မြတ်ထိုးမထားပေမဲ့ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီက လြဲအပ်ခဲ့တဲ့အတြက် ူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ိံိုင်ငံတော် ူပစ်မဋ္ဌြကီးတေကြို ိံိုင်ငံတကာတရား႟ုံးက ၂၀၀၅ ခိုံြစ် ကစ္ဘပီး အရေးယူ ဆောင်႟ြက်န္ဘေပီူဖစ်ပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံက မခြင်းတေကြိုလည်း အခုလို ဆောင်႟ြက်သင့်တဲ့ အေုကာင်း ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံရဲ့ လေဘာပၝတီက ၂၀၀၇ ခိုံြစ် မေလက တိုက်တြန်းခဲ့္ဘပီး ဥရောပသမဂ္ဂ ပၝလီမန် ကလည်း ၂၀၀၈ ခိုံြစ် မေလမြာ အလားတူတိုက်တြန်းခဲ့ပၝတယ်။

အခု ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ခဵြပ်ေိံြာင်ထားတဲ့အမဟြာ ူပည်တြင်းဥပဒေအရ သုံးသပ်႟ုံနဲႛ မလုံလောက်တော့ပဲ ိံိုင်ငံတကာဥပဒေအရ သုံးသပ်အရေးယူဖိုႛသာ ရြိတော့တယ်လိုႛ ဦးအောင်ထူးက ဆက်လက်ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒီလို လြတ် ၊ ဖမ်း သံသရာဋ္ဌကီး အ္ဘပီးအပိုင်အဆုံးသတ်သြားဖိုႛနဲႛ စစ်မြန်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး ပေၞပေၝက်လာဖိုႛအတြက် နအဖအာဏာပိုင်တေကြို ိံိုင်ငံတကာ ူပစ်မဆြိုင်ရာတရား႟ုံးက အရေးယူ ဆောင်႟ြက်တဲ့အဆင်ႛထိ ရောက်အောင် ဝိုင်းဝန်းဋ္ဌကိြးပမ်းပေးုကဖိုႛ ိံိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း ကိုလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံရြေႚနေမဵားကောင်စီက မေတ္ဇာရပ်ခံလိုက်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့