ေရႀႚေနမဵားကို ေထာင္ခဵဴခင္းသည္ တည္ဆဲဥပေဒႎႀင့္မညီ

႓ပီးခဲ့တဲ့လအတၾင္းက နိိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾရဲ့ အမႁေတၾကို လိုက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သူ ေရႀႚေန ေလးဦိးကို အဴပစ္ဒဏ္သတ္မႀတ္ ေထာင္ခဵလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တည္ဆဲဥပေဒမဵား စီရင္ထံုးမဵားနဲႛ ကိုက္ညီမႁ မရႀိဘူးလိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီက သံုးသပ္ခဵက္ တေစာင္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2008-12-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္မႀ  ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားကို ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ ႟ံုးတၾင္ ဴပသထားပံု  ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာဴပည္မႀ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားကို ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ ႟ံုးတၾင္ ဴပသထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ႎိုင္ငံေရးအမႁေတၾကို လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ေရႀႚေနဦးေအာင္သိန္း၊ ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္တိုႛကို ပုဒ္မ ၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ေလးလနဲႛ ေရႀႚေနဦးညီညီေထၾးနဲႛ ဦးေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛကို ပုဒ္မ ၂၂၈နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ အသီးသီး ခဵမႀတ္လိုက္တာပၝ။

ဦးေအာင္သိန္းနဲႛ ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္တိုႛကို အေရးယူခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဒီဴပစ္မႁဟာ ေထာင္ခဵလိုႛ ရတဲ့ ဴပစ္မႁမဟုတ္ဘူးလိုႛ ေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးမဵိႂးက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးမဵိႂး။  ။ “တရား႟ံုးက စီရင္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မရႀိေသးဘူး။ အဲဒီ မရႀိခင္မႀာ တရား႟ံုးရဲ့ အမႁတၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဴပင္ကိုေပၝ့ဗဵာ၊ ဥပမာ ဴပစ္မႁ မဂၢဇင္းလိုဟာမဵိႂးမႀာ ေဖာ္႓ပီးေတာ့ ေဆာင္းပၝးေရးလိုက္တယ္။ သူက တရား႟ံုးက ဆံုးဴဖတ္သလိုလိုနဲႛေပၝ့ဗဵာ။ အဲဒၝမဵိႂးကဵေတာ့ တရားစီရင္ေရးကို တကယ္ပဲ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ေစပၝတယ္။ အခု က႗န္ေတာ္ဴပထားတဲ့ စီရင္ထံုးမႀာ တကယ့္ကို တရားစီရင္ေရးကို အေႎႀာင့္အယႀက္ဴဖစ္တယ္။”

“ အဲဒီလို အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္မဵိႂးကိုေတာင္မႀ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခဵလည္း ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒဏ္ေငၾ ၅၀၀ပဲ ခဵတယ္။ ဒဏ္ေငၾ ၅၀၀ မေဆာင္ႎိုင္လိုႛရႀိရင္တဲ့ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ တလတဲ့။ ဒီေလာက္ပဲ ခဵတယ္ေနာ္။ ပုဒ္မ ၃မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ခဵလိုႛ မရဘူးခင္ဗဵ။ အခုက ေထာင္ဒဏ္ သတ္မႀတ္တိုင္း ေထာင္ဒဏ္ခဵလိုႛရတယ္လိုႛ သူတိုႛက ထင္တယ္။ ဥပေဒကိုယ္ႎိႁက္က ဴပႉာန္းထားတယ္။ တရား႟ံုးလက္စၾဲမႀာလည္း ဴပႉာန္းထားတယ္၊ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ကဵင့္ထံုးဥပေဒမႀာလည္း ဴပႉာန္းထားတယ္။ ”

အလားတူ ေရႀႚေန ဦးညီညီေထၾးနဲႛ ဦးေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛကို အေရးယူခဲ့တဲ့ ဴပစ္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးလည္း တည္ဆဲဥပေဒ စီရင္ထံုးမဵားနဲႛ ကိုက္ညီဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾဟာ တရားစီရင္ေရးကို မတရားစီရင္ေရးအဴဖစ္ ထင္ရႀားေပၞလၾင္ေနေဳကာင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုးဝကင္းမဲ့တဲ့ အေဴခအေနကို ေရာက္ေနေဳကာင္း၊ အဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ခံရတဲ့ ေရႀႚေနေတၾကို  ႕ခင္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးဖိုႛ စသဴဖင့္ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္

တခဵိန္တည္းမႀာပဲ အဴပစ္ေပးခံရတဲ့ ေရႀႚေနေတၾရဲ့ တရားခၾင္မႀာ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵားကို ကဵမ္းကဵိမ္ထၾက္ဆိုဖိုႛ တရား႟ံုးကို သၾားေရာက္သူ ကိုသန္ႛစင္ဦးကို အာဏာပိုင္ေတၾက ကဵမ္းကဵိမ္ခၾင့္မေပးခဲ့ဘူးလိုႛ ဒီကေနႛ လိႁင္သာယာ တရား႟ံုးကို သၾားေရာက္သူ ကိုသန္ႛစင္ဦးက RFA ကုို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကိုသန္ႛစင္ဦးရဲ့ ညီ ကိုသန္ႛစင္မဵိႂး ပၝဝင္တဲ့ ၁၁ဦးအမႁကို ဦးညီညီေထၾးနဲႛ ဥိီးေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛ လိုက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

တရား႟ံုးကို မေလးမစားဴပႂတယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲၾဲခဵက္၊ ပုဒ္မ ၂၂၈အရ ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ေပးခံရတဲ့ ေရႀေန ဦးညီညီေထၾးနဲႛ ဦးေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛ ႎႀစ္ဦး တရားခၾင္မႀာ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾကို အဲဒီေနႛက လိႁင္သာယာတရား႟ံုးကို သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကိုသန္ႛစင္ဦးက ကိုယ္တိုင္ အစအဆံုး ေတၾႚဴမင္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ကဵမ္းကဵိမ္ဖိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကိုသန္ႛစင္ဦး။   ။ “ သူတိုႛက ဖတ္႓ပီးေတာ့မႀ ပယ္ခဵတာ။ ခုထိ သူတိုႛ တခၝမႀ မလုပ္ဖူးဘူးတဲ့။ ဒၝဆိုရင္ က႗န္ေတာ္ ဒီကဵမ္းကဵိန္တာ မႀားမဵားမႀားယၾင္းေနသလား၊ ဥပေဒနဲႛ မညီလိုႛလား၊ လုပ္ခၾင့္မရႀိဘူးလား၊ က႗န္ေတာ္ဟာ ဥပေဒပညာရႀင္တေယာက္ မဟုတ္တဲ့အတၾက္ က႗န္ေတာ္ ဴပည္သူတေယာက္ဴဖစ္တယ္၊ အဲဒီအတၾက္ က႗န္ေတာ့ကို ရႀင္းဴပေပးပၝလိုႛ ေဴပာတဲ့အခၝကဵေတာ့ အဲဒၝ ရႀင္းမဴပတတ္ဖူး၊ အဲလို ေဴပာတယ္။ အဲဒီအမဵိႂးသမီးက။ အမဵိႂးသမီး ကဵမ္းကဵိန္အရာရႀိက။ အဲဒၝနဲႛ အမဵိႂးသား ကဵမ္းကဵိန္အရာရႀိတေယာက္ဆီကို သၾားတယ္။ သၾားတဲ့အခၝကဵ သူလည္း အဲဒီအတိုင္း ပယ္ခဵတယ္။ ဒၝမဵိႂးေတၾ မလုပ္ဖူးတဲ့။ လုပ္မေပးဘူးတဲ့။ ဘာဴဖစ္လိုႛ လုပ္မေပးတာလဲ၊ လုပ္မေပးရတဲ့ အေဳကာင္းရင္းေတၾ က႗န္ေတာ့ကို ရႀင္းဴပေပးပၝဆိုေတာ့ ရႀင္းဴပလိုႛ မရဘူးေဴပာတယ္။ ”

ကိုသန္ႛစင္ဦး ေဴပာဴပတာပၝ။ မိမိအေနနဲႛ တရား႟ံုးမႀာ ေတၾဴမင္ခဲ့ရတာေတၾကို ကဵမ္းကဵိမ္ ထၾက္ဆိုခၾင့္ရႀိေဳကာင္း ဥပေဒက႗မ္းကဵင္သူမဵားကို တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾးခဲ့႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ကိုသန္ႛစင္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

နိိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾရဲ့ အမႁေတၾကို လိုက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သူ ေရႀႚေန ေလးဦိးကို အဴပစ္ဒဏ္ သတ္မႀတ္ ေထာင္ခဵလိုက္တာဟာ တည္ဆဲဥပေဒမဵား စီရင္ထံုးမဵားနဲႛ ကိုက္ညီမႁမရႀိေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီရဲ့ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးဌာနက ဦးမဵိႂးကုိ RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔