ဳက့ံခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအသင္း၏ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကို ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ကန္ႛကၾက္

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ဦးေဆာင္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စု႒ကံ့ခုိင္ေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအသင္းဟာ ဥပေဒမဲ့ အုပ္စုဖၾဲႚ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကုိ ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့အတၾက္ ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္ေဳကာင္း ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးဌာနက ေဴပာပၝတယ္။
2009-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ ဆႎၬဴပသူမဵားကို ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အသင္း၊ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲႚ စေသာ စစ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းေပးထားသည့္ အသင္းအဖၾဲႚမဵားက အတင္းအဓမၳဖမ္းဆီး႓ပီး ကားမဵားေပၞသိုႛ ဆၾဲတင္ေနပံု။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ ဆႎၬဴပသူမဵားကို ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အသင္း၊ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲႚ စေသာ စစ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းေပးထားသည့္ အသင္းအဖၾဲႚမဵားက အတင္းအဓမၳဖမ္းဆီး႓ပီး ကားမဵားေပၞသိုႛ ဆၾဲတင္ေနပံု။ (Photo: AFP)
AFP

႒ကံႛခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဟာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ဒီပဲယင္းလုပ္႒ကံမႁကစလုိႛ အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတၾကုိ ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္လာခဲ့႓ပီး၊ အခုလ ၁၉ ရက္ေနႛကလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ဳကည့္ဴမင္တုိင္႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဦးရဲထၾန္း ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသား ႎုိင္ငံေရးအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾကုိ အင္အား ၂၀၀ ေလာက္ ပၝဝင္တဲ့ ႒က့ံခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အသင္းဝင္ေတၾက အင္အားသံုး ႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္တဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁတခုအဴဖစ္ မႀတ္တမ္းတင္ထားတယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးမဵိႂးက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးမဵိႂး။  ။ “ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ၊ အဘ ဦးတင္ဦးတိုႛ သၾားတဲ့ ယာဥ္တန္းေတၾကို ကားေတၾကို လိုက္႓ပီးေတာ့ ဳကံ့ဖၾံႚေတၾက ဝုိင္း႓ပီး အုပ္စုနဲႛ ခဵတယ္။ အဲဒီက စ႓ပီးေတာ့ ဒီပဲယင္းမႀာလည္း သူတိုႛ သတ္တယ္၊ ဴဖတ္တယ္၊ ႓ပီးေတာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ လူေတၾကိုလည္း ညၟဥ္းဆဲတယ္၊ သတ္ဴဖတ္တယ္။”

“အဲဒီ record ေတၾ၊ သူတိုႛရဲ့ ကဵႃးလၾန္တဲ့ ဴပစ္မႁေတၾ အားလံုးကို က႗န္ေတာ္တိုႛ မႀတ္တမ္းရႀိပၝတယ္။ အခုကိစၤကိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ မႀတ္တမ္းမႀတ္ရာေတၾနဲႛ သူတိုႛ ေတာက္ေလ႖ာက္ ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းကို မႀတ္တမ္းတင္႓ပီး ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခဵက္ ထုတ္ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

အမဵိႂးသား ႎုိင္ငံေရးအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾကုိ ဦးဴမင့္လၾင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ႓မိႂႚနယ္ ႒ကံႛုခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အသင္းဝင္ေတၾက ႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့မႁဟာ ႒ကိႂတင္ ႒ကံ႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ဴပစ္မႁဆုိင္ရာ ဥပေဒဴပဌာန္းခဵက္ပၝ နာကဵင္ေစမႁကုိ ကဵႃးလၾန္တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီရဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္ ဥပေဒ ေရးရာ သံုးသပ္ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ ႒ကံ့ခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚရဲ့ ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့ အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတၾကုိ သက္ဆုိင္ရာက ဟန္ႛတားမႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ အသင္းရဲ့ နာယက ဴဖစ္သူ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးမႀာ လံုးဝ တာဝန္ရႀိတယ္လုိႛ ဒီထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

႒ကံ့ခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအသင္းဟာ စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့တဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ေသၾဖည္႓ပီး အဳကမ္းဖက္ လႁပ္ရႀားေနမႁ၊ ႎုိင္ငံေရးပၝတီအခုအသၾင္ မဲဆၾယ္လႁပ္ရႀားေနမႁေတၾေဳကာင့္ ဒီအသင္းကုိ ဖဵက္သိမ္းသင့္ေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီက အခုႎႀစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။ အခုလုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အင္အားအ႒ကီးမားဆံုး လူမႁေရး အဖၾဲႚအစည္းအဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္းထူေထာင္ထားတဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ႒ကံႛခုိင္ေရးနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအသင္းကုိ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ တခု႓ပီးတခု ဆက္လက္ ကဵႃးလၾန္ႎုိင္ေအာင္ အာဏာပုိင္ေတၾ ခၾင့္ဴပႂထားတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးမဵိႂးကုိ RFA မႀ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔