ေရႀႚေနေရာ အမႁသည္မဵားပၝ ေထာင္ဒဏ္ ၆လစီ ခဵမႀတ္ခံရ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေနႛ မေနႛက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ လူငယ္ေရႀႚေန ကိုညိီညီေထၾး၊ ေရႀႚေန ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛနဲႛ သူတိုႛရဲ့ အမႁသည္သံုးဦးကို ဒီကေနႛ ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္ တရား႟ံုးက တရားစီရင္ေရးကို ဳကန္ႛဳကာေအာင္ ေႎႀာင့္ယႀက္တယ္ဆိုတဲ့ စၾဲခဵက္နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၆လစီ အဴပစ္ေပးလိုက္ပၝတယ္။
2008-10-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီအမႁမႀာ လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္ တရားသူ႒ကီး ဦးေအာင္ဴမင့္သန္းက တရားလိုလုပ္႓ပီး စၾဲဆိုတဲ့အမႁဴဖစ္႓ပီး ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္တရားသူ႒ကီးက စီရင္ခဵက္ခဵလိုက္တာပၝ။ ခုလိုစီရင္ခဵက္ခဵလိုက္တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး တရားခံေတၾအေနနဲႛ အဴပန္အလႀန္ထုေခဵပိုင္ခၾင့္လဲ မရခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝအဴပင္ မေနႛက ဖမ္းလိုက္တဲ့ ေရႀႚေနကိုညီညီေထၾးအတၾက္ အာမခံရယူဖိုႛ ႟ံုးေရႀႚမႀာ ေရႀႚေန ကိုဖိုးဴဖႃနဲႛ ေရႀႚေန ကိုသန္းေဇာ္ေအာင္တိုႛက ေစာင့္ေနေပမဲ့ ေတၾႚခၾင့္မရဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

တရားခံေတၾကို တရား႟ံုး ေနာက္ေပၝက္ကသၾင္း႓ပီး စီရင္ခဵက္ ခဵလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စီရင္ခဵက္ခဵ႓ပီးတဲ့ ေနာက္မႀာ တရားခံေတၾကို ေတၾႚခၾင့္ရခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္တရား႟ံုးေရႀႚမႀာ ေစာင့္ေနသူ ကိုညီညီေထၾးရဲ့ မိတ္ေဆၾတဦးကခုလိုေဴပာပၝတယ္။

မိတ္ေဆၾတဦး  ။ “အဲဒီ ေရႀႚေနေတၾ အတၾက္ေပၝ့ေနာ္၊ ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ကေတာ့ အမႁ လိႁင္သာယာမႀာ ရင္ဆိုင္မယ္ဆို႓ပီးေတာ့ အာမခံမရဘူး။ ပုဒ္မ ၂၂၈က အာမခံ ေပးခၾင့္ရႀိတဲ့အမႁ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အာမခံ အစံုအလင္နဲႛ သၾား႓ပီးေတာ့ ေစာင့္ေနတာ၊ အဲဒီ ခ႟ိုင္႟ံုးေရႀႚမႀာ၊ အဲဒီလိုေစာင့္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ အေနာက္ေပၝက္ကေန႓ပီးေတာ့ ဝင္႓ပီးေတာ့ အမိန္ႛကို ခဵလိုက္တာ။ မဵက္ကၾယ္မႀာ ခဵ႓ပီးေတာ့၊ ေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းလည္း မဵက္ကၾယ္မႀာ ခဵတာ။ ေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းကဵေတာ့ တရားခံေဴပးအဴဖစ္နဲႛ သူတိုႛတေတၾ အခု ဝရမ္းထုတ္ထားတယ္ေပၝ့ေနာ္။”

ေရႀႚေနကိုညီညီေထၾးအတၾက္ အယူခံတင္ဖိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့သူ ေရႀႚေန ကိုသန္းေဇာ္ေအာင္က ခုလိုေဴပာ ပၝတယ္။

ေရႀႚေန ကိုသန္းေဇာ္ေအာင္။     ။ “ဒၝအမႀန္တကယ္ဆိုရင္ ထုေခဵပိုင္ခၾင့္ ရႀိရမယ္ေလ။ အာမခံလည္း ေပးရတဲ့ ကိစၤ႒ကီး။ အဲဒီ rights ကို မရလိုက္ဖူး။ မေနႛက ကိုေပၞ (ကိုမင္းကိုႎိုင္ကို ဆိုလိုပၝသည္) တိုႛ အမႁမႀာလည္း အဲဒီလို ဴဖစ္သၾားတယ္။ ဘယ္လိုဴဖစ္သၾားလဲ ဆိုေတာ့ အဴပစ္ရႀိလား မရႀိလား ေမးတယ္တဲ့။ ေမးတဲ့အခၝကဵေတာ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္အပၝအဝင္ ကိုးေယာက္က ဘာမႀမေဴပာဘူး။ ဘာမႀမေဴပာေတာ့ ‘ဆိတ္ဆိတ္ေနတာ ဝန္ခံဴခင္းပဲ’ ဆို႓ပီးေတာ့ အမိန္ႛခဵလိုက္တယ္။ ”

“က႗န္ေတာ္ေတာ့ ဘာမႀ မသံုးသပ္ခဵင္ပၝဘူးဗဵာ။ ေလာေလာဆယ္ က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း ဒီလို ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ေနရတာပဲ။ ဒီေနႛဆို က႗န္ေတာ္ မဵိႂးရန္ေနာင္သိန္း အမႁစစ္တယ္။ စစ္ရင္းစစ္ရင္းနဲႛ contempt of court ဆိုတဲ့ တရား႟ံုး မထီမဲ့ဴမင္ ဴပႂမႁနဲႛ အေရးယူခံရမယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္႒ကိမ္ အေဴပာခံရတယ္ေပၝ့ေနာ။ တရားသူ႒ကီးက။”

အမႁကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပၾဲ သၾားေရာက္စဥ္ အဖမ္းခံရသူ ၁၁ဦးအမႁနဲႛ ပတ္သက္ပၝတယ္။ လိႁင္သာယာ တရား႟ံုးမႀာ စစ္ေဆးေနတဲ့ အမႁဴဖစ္႓ပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ ႟ံုးခိဵန္း မႀာ တရားခံလိုႛ စၾပ္စၾဲခံရသူေတၾထဲက ကိုရန္ႎိုင္ထၾန္း၊ ကိုမီးေသၾးနဲႛ ကိုမဵိႂးေကဵာ္ဇင္တိုႛက ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီနဲႛ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းတိုႛကို တရားခံ သက္ေသအဴဖစ္ ေခၞေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေတာင္းဆိုသူသံုးဦးနဲႛ ေရႀႚေန ကိုညီညီေထၾးနဲႛ ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛကို စၾဲခဵက္တင္႓ပီး အဴပစ္ေပးခဲ့တာပၝ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔